Back to Top
 
 

Czas na metody!

Metody są to zdefiniowane zestawy instrukcji. Mają wiele zalet, jedną z najistotniejszych jest to, że w sposób jasny i czytelny porządkują czynności, które wykonuje program. Pozwalają też na efektywne wykorzystanie jakiejś funkcjonalności w różnych częściach programu.

 
 
 

Metody są to zdefiniowane zestawy instrukcji. Mają wiele zalet, jedną z najistotniejszych jest to, że w sposób jasny i czytelny porządkują czynności, które wykonuje program. Pozwalają też na efektywne wykorzystanie jakiejś funkcjonalności w różnych częściach programu.

Właściwie jeszcze zanim temat metod się pojawił – jedną z nich stosowaliśmy już w swoich programach. Była to metoda main, która jest metodą startową programu. Nasze programy mogą mieć wiele metod, jednakże bez metody main nie zdołamy ich uruchomić.

Składnia metody main jest dość skomplikowana, zawiera słowa: public i static, których znajomość nie jest nam na razie potrzebna. Na ten moment przyjmijmy, że wszystkie nasze metody będą się rozpoczynać od public i static.

Deklaracja metody

Jeśli chcemy napisać własną metodę – robimy to pod metodą main.Na początku nauczymy się podstawowego deklarowania metod. Robi się to wg schematu:

typ_zwracany nazwa_metody(argumenty);

A co to takiego ten typ_zwracany?

Otóż umieszczamy w tym miejscu informację, jakiego typu wartość ma zwracać metoda po tym, jak się wykona. Jeśli chcemy, aby rezultatem wykonania metody była liczba – zadeklarujemy int. Jeśli ma to być tekst – napiszemy String, itd. Natomiast jeśli nie chcemy, żeby metoda cokolwiek zwracała, umieszczamy tu słowo void.

Argumenty metod

Metoda może przyjmować argumenty – zapisujemy je wtedy w nawiasie okrągłym, zaraz po nazwie metody.

Argumenty nie są jednak obowiązkowym elementem – jeśli nie chcemy, żeby metoda przyjmowała argumenty –  zostawiamy puste nawiasy. Liczba argumentów jest dowolna i mogą mieć różne typy – oddzielamy je przecinkiem.

Zobacz przykład tworzenia metod:

Zwróć uwagę, że oprócz tego, że zadeklarowaliśmy nasze metody, trzeba je jeszcze było wywołać w głównej metodzie naszego programu – w metodzie main. Samo wywoływanie metody polega na napisaniu jej nazwy i dopisaniu argumentów – jeśli metoda je posiada.

Jeśli chcemy wyświetlić wynik metody, która coś zwróciła, robimy to ponownie przy pomocy znanej nam konstrukcji System.out.println() – wpisując wywołanie metody w nawiasy.

Omówienie metod oraz ich wywołanie

Metoda 1

Zadeklarowaliśmy metodę, która ma zwracać liczbę (int). Instrukcja return mówi nam, że będzie to 5:

public static int returnNumber(){
     return 5;
   } 

Wywołanie: System.out.println(returnNumber());

Metoda 2

W tym przykładzie deklarujemy, że ma zostać zwrócony tekst, a w instrukcji return widzimy, że metoda zwróci zdanie “Metoda zwraca tekst”.

public static String returnString() {
     return "Metoda zwraca tekst.";
   }

Wywołanie: System.out.println(returnString());

Metoda 3

Kolejna metoda, tak jak poprzednia, zwraca tekst, ale dodatkowo przyjmuje jeszcze argument typu String, który umieszczamy w nawiasach za nazwą metody.

Tutaj wynik metody zależy od wartości argumentu, który zostanie podany podczas wywoływania metody. W przykładzie mamy imię “Jola”, zatem w tym przypadku metoda zwróci tekst: “Hello Jola”.

public static String sayHello(String name){
    return "Hello " + name;
  }

Wywołanie: System.out.println(sayHello("Jola"));

Metoda 4

Ta metoda zamiast zadeklarowanego typu, posiada słowo void. Dzięki temu wiemy, że wykona instrukcję zawartą wewnątrz, ale nic nie zwróci. Zauważmy, że nie ma słowa return w tej metodzie.

public static void printText(){
    System.out.println("Metoda wypisuje tekst,
ale nic nie zwraca.");
  	}

Wywołanie: printText();

Metoda 5

Ta metoda deklaruje, że zwraca wartość typu int i przyjmuje dwa argumenty. Wewnątrz wykonuje dodawanie i zwraca wynik tego działania.

public static int sum(int a, int b) {
    int sum = a + b;
     return sum;
  }

Wywołanie: System.out.println(sum(3,5));
 
 

Zadania

 

Zadanie 1

Napisz dwie metody – jedną przyjmującą argument typu int, a drugą – String. Pierwsza metoda ma zwracać Twój aktualny wiek, druga – imię. Wypisz wynik obu metod na ekran.

Przejdź do pierwszego zadania:

Zadanie 2

Napisz metodę, która przyjmie jeden argument typu int i podniesie go do potęgi drugiej. W Javie jest specjalna funkcja, która służy do potęgowania liczb, jednak na razie wystarczy, że przemnożysz przez siebie podaną liczbę

Przejdź do drugiego zadania:

Zadanie 3

Napisz metodę, która przyjmie parametry typu int. Każdy z parametrów będzie oznaczał wiek kogoś z Twojej najbliższej rodziny – zatem parametrów będzie tyle, ilu masz członków rodziny. Metoda ma nic nie zwracać, jedynie sumować wasz wiek i wypisywać go na ekran.

Przejdź do trzeciego zadania: