Back to Top

Wybierz technologię

Wszystkie
TechnologiaNazwaSzczegółowy opisSkładniaPrzykład
CSS iconCSSpadding

Ustawia wewnętrzne marginesy dla elementu. Skrót dla padding-top, padding-right, padding-bottom i padding-left.

padding: length|initial|inherit

padding: 20px

CSS iconCSSdisplay

Określa sposób wyświetlania elementu (blokowy, liniowy).

display: inline|block|inline-block|flex|grid|none|initial|inherit

display: flex

CSS iconCSStransition

Dodaje płynne przejścia między stanami elementu.

transition: property duration timing-function delay|initial|inherit

transition: opacity 0.3s ease-in-out

CSS iconCSSflex-direction

Określa kierunek rozmieszczenia elementów elastycznych w kontenerze.

flex-direction: row|row-reverse|column|column-reverse|initial|inherit

flex-direction: column

CSS iconCSSgrid-column

Skrócony zapis dla grid-column-start i grid-column-end

grid-column: grid-column-start / grid-column-end|initial|inherit

grid-column: 2 / span 3

CSS iconCSSbackground-attachment

Określa, czy tło jest przyłączone do strony czy elementu, gdy strona jest przewijana.

background-attachment: scroll|fixed|local|initial|inherit

background-attachment: fixed

CSS iconCSSbackground-image

Określa obraz tła elementu.

background-image: none|url|initial|inherit

background-image: url('background.jpg')

CSS iconCSSflex-wrap

Określa, czy elastyczne elementy powinny się zawijać, gdy nie mieszczą się w jednym wierszu.

flex-wrap: nowrap|wrap|wrap-reverse|initial|inherit

flex-wrap: wrap

CSS iconCSSradial-gradient

Tworzy gradient promieniowy, który rozchodzi się od jednego punktu do drugiego.

radial-gradient(shape size at position, color-stops)|initial|inherit

radial-gradient(circle, #ff0000, #0000ff)

CSS iconCSSmargin-bottom

Ustawia dolny marginesy elementu.

margin-bottom: length|auto|initial|inherit

margin-bottom: 20px

CSS iconCSSalign-items

Określa sposób wyrównywania elementów wzdłuż osi krzyżowej kontenera.

align-items: stretch|center|flex-end|flex-start|baseline

align-items: flex-start

CSS iconCSSanimation

Określa animację, w tym nazwę animacji, czas trwania i kształt animacji.

animation: name duration timing-function delay iteration-count direction fill-mode

animation: slide 2s ease-in-out

CSS iconCSSgrid-row-start

Określa początek wiersza, w którym element znajduje się w układzie siatki.

grid-row-start: grid-line|span n|auto|initial|inherit

grid-row-start: 1

CSS iconCSSgrid-column-end

Określa koniec kolumny, w której element znajduje się w układzie siatki.

grid-column-end: grid-line|span n|auto|initial|inherit

grid-column-end: span 2

CSS iconCSSmargin-top

Ustawia górny marginesy elementu.

margin-top: length|auto|initial|inherit

margin-top: 18px

CSS iconCSSfont-size

Określa rozmiar czcionk

font-size: xx-small|x-small|small|medium|large|x-large|xx-large|smaller|larger|length|initial|inherit

font-size: 16px

CSS iconCSSright

Określa odległość od prawego brzegu elementu do jego kontenera.

right: auto|length|initial|inherit

right: 20px

CSS iconCSSword-break

Określa, jak przeglądarka ma dzielić słowa, gdy nie mieszczą się w jednej linii.

word-break: normal|break-all|keep-all|initial|inherit

word-break: break-all

CSS iconCSSheight

Określa wysokość elementu.

height: auto|length|initial|inherit

height: 200px

CSS iconCSSoverflow

Określa, co powinno się dziać, gdy zawartość elementu jest zbyt duża, aby pomieścić się w jego obszarze.

overflow: visible|hidden|scroll|auto|initial|inherit

overflow: hidden

CSS iconCSSgap

Określa odstęp między elementami w kontenerze, gdy używane są funkcje takie jak grid czy flex.

gap: length|normal|initial|inherit

gap: 10px

CSS iconCSSwhite-space

Określa, jak przeglądarka ma obsługiwać białe znaki w tekście.

white-space: normal|nowrap|pre|pre-line|pre-wrap|initial|inherit

white-space: nowrap

CSS iconCSSpadding-right

Ustawia wewnętrzny prawy margines dla elementu.

padding-right: length|initial|inherit

padding-right: 10px

CSS iconCSSbackground-position

Ustala pozycję tła w elemencie.

background-position: top|bottom|left|right|center|x% y%|xpos ypos|initial|inherit

background-position: center

CSS iconCSScolumn-rule

Skrócony zapis dla column-rule-width, column-rule-style, column-rule-color.

column-rule: column-rule-width column-rule-style column-rule-color|initial|inherit

column-rule: 2px solid #999

CSS iconCSSfont-family

Określa rodzaj czcionki lub rodziny czcionek do użycia w elemencie.

font-family: family-name|generic-family|initial|inherit

font-family: 'Helvetica', sans-serif

CSS iconCSSmargin-right

Ustawia prawy marginesy elementu.

margin-right: length|auto|initial|inherit

margin-right: 10px

CSS iconCSSline-height

Określa odstęp między liniami tekstu w elemencie.

line-height: normal|number|length|initial|inherit

line-height: 1.5

CSS iconCSSbackground-size

Określa rozmiar obrazu tła.

background-size: auto|length|cover|contain|initial|inherit

background-size: cover

CSS iconCSSpadding-top

Ustawia wewnętrzny górny margines dla elementu.

padding-top: length|initial|inherit

padding-top: 60px

CSS iconCSSmargin

Ustawia marginesy elementu. Skrót dla margin-top, margin-right, margin-bottom i margin-left.

margin: length|auto|initial|inherit

margin: 10px

CSS iconCSSanimation-direction

Określa kierunek animacji.

animation-direction: normal|reverse|alternate|alternate-reverse|initial|inherit

animation-direction: alternate

CSS iconCSSanimation-fill-mode

Określa, jakie style powinny być stosowane przed i po animacji.

animation-fill-mode: none|forwards|backwards|both|initial|inherit

animation-fill-mode: forwards

CSS iconCSSflex-flow

Skrócony zapis dla flex-direction i flex-wrap.

flex-flow: flex-direction flex-wrap|initial|inherit

flex-flow: row wrap

CSS iconCSSperspective

Określa odległość od obserwatora do przedniej krawędzi elementu 3D.

perspective: length|none|initial|inherit

perspective: 1000px

CSS iconCSSjustify-self

Określa sposób rozmieszczenia pojedynczego elementu w kontekście układu siatki wzdłuż osi głównej.

justify-self: auto|normal|start|end|center|stretch|initial|inherit

justify-self: end

CSS iconCSSgrid-column-start

Określa początek kolumny, w której element znajduje się w układzie siatki.

grid-column-start: grid-line|span n|auto|initial|inherit

grid-column-start: 2

CSS iconCSSalign-content

Określa sposób rozmieszczenia linii treści w kontenerze, gdy jest więcej miejsca niż potrzebne.

align-content: space-around|space-between|center|flex-end|flex-start

align-content: space-around

CSS iconCSSflex-basis

Określa domyślny rozmiar elementu elastycznego przed rozmieszczeniem dodatkowej przestrzeni.

flex-basis: length|auto|initial|inherit

flex-basis: 200px

CSS iconCSSopacity

Określa poziom przezroczystości elementu, gdzie 1 to pełna widoczność, a 0 to całkowite zniknięcie.

opacity: number|initial|inherit

opacity: 0.8

CSS iconCSSclip

Określa obszar obcinania dla elementu pozycjonowanego.

clip: auto|shape|initial|inherit

clip: rect(10px, 20px, 30px, 40px)

CSS iconCSSanimation-iteration-count

Określa liczbę razy, jakie animacja powinna być powtórzona.

animation-iteration-count: number|infinite|initial|inherit

animation-iteration-count: 2

CSS iconCSSuser-select

Określa, czy tekst może być zaznaczany przez użytkownika.

user-select: auto|none|text|all|initial|inherit

user-select: none

CSS iconCSScolumn-rule-width

Określa szerokość linii granicznej między kolumnami.

column-rule-width: medium|thin|thick|length|initial|inherit

column-rule-width: 2px

CSS iconCSSbackground

Ustala tło dla elementu, obejmując kolor, obrazek tła lub inne właściwości.

background: color|image|repeat|attachment|position|size

background: #ffffff url('image.jpg') no-repeat

CSS iconCSSflex-shrink

Określa, jak elastyczny element powinien być w stosunku do reszty elastycznych elementów w kontenerze w kontekście zwężania.

flex-shrink: number|initial|inherit

flex-shrink: 0

CSS iconCSSscroll-behavior

Określa, czy przewijanie powinno być płynne czy skokowe.

scroll-behavior: auto|smooth|initial|inherit

scroll-behavior: smooth

CSS iconCSSflex-grow

Określa, jak elastyczny element powinien być w stosunku do reszty elastycznych elementów w kontenerze.

flex-grow: number|initial|inherit

flex-grow: 2

CSS iconCSSmin-height

Określa minimalną wysokość elementu.

min-height: length|initial|inherit

min-height: 50px

CSS iconCSScolumn-gap

Określa odstęp między kolumnami w elemencie wielokolumnowym.

column-gap: length|normal|initial|inherit

column-gap: 20px

CSS iconCSSalign-self

Określa wyrównanie elementu wzdłuż osi krzyżowej, nadpisując wartość align-items.

align-self: auto|stretch|center|flex-end|flex-start|baseline

align-self: center

CSS iconCSStransform

Dodaje transformacje 2D lub 3D do elementu.

transform: none|transform-functions|initial|inherit

transform: translate(20px, 30px) rotate(45deg)

CSS iconCSScolumn-width

Określa szerokość kolumny w elemencie wielokolumnowym.

column-width: length|auto|initial|inherit

column-width: 200px

CSS iconCSSgrid-column-gap

Określa odstęp między kolumnami w układzie siatki.

grid-column-gap: length|normal|initial|inherit

grid-column-gap: 20px

CSS iconCSSanimation-play-state

Określa, czy animacja jest wstrzymana czy odtwarzana.

animation-play-state: paused|running|initial|inherit

animation-play-state: running

CSS iconCSSfilter

Dodaje efekty do obrazu, takie jak rozmazanie, nasycenie itp.

filter: none|blur()|brightness()|contrast()|grayscale()|hue-rotate()|invert()|saturate()|sepia()|initial|inherit

filter: grayscale(50%)

CSS iconCSSanimation-name

Określa nazwę animacji, która ma zostać użyta.

animation-name: none|name|initial|inherit

animation-name: slide

CSS iconCSScolumn-span

Określa, czy element powinien rozciągać się przez wszystkie kolumny w elemencie wielokolumnowym.

column-span: none|all|initial|inherit

column-span: all

CSS iconCSSfloat

Określa, czy element ma być zlewozowany w lewo, w prawo lub nie w ogóle.

float: left|right|none|initial|inherit

float: left

CSS iconCSScolumn-rule-color

Określa kolor linii granicznej między kolumnami.

column-rule-color: color|initial|inherit

column-rule-color: #ccc

CSS iconCSSgrid-area

Określa nazwę obszaru siatki, którą element zajmuje w układzie siatki.

grid-area: grid-row-start / grid-column-start / grid-row-end / grid-column-end|name|initial|inherit

grid-area: 2 / 1 / span 2 / span 3

CSS iconCSSresize

Określa, czy użytkownik może zmieniać rozmiar elementu, oraz w jakim kierunku.

resize: none|both|horizontal|vertical|initial|inheri

resize: both

CSS iconCSSanimation-delay

Określa opóźnienie przed rozpoczęciem animacji.

animation-delay: time|initial|inherit

animation-delay: 2s

CSS iconCSStext-align

Określa wyrównanie tekstu w obrębie elementu.

text-align: left|right|center|justify|initial|inherit

text-align: center

CSS iconCSSword-spacing

Ustawia odstęp między słowami w tekście.

word-spacing: normal|length|initial|inherit

word-spacing: 3px

CSS iconCSSgrid-row-end

Określa koniec wiersza, w którym element znajduje się w układzie siatki.

grid-row-end: grid-line|span n|auto|initial|inherit

grid-row-end: span 3

CSS iconCSSwidth

Ustawia szerokość elementu.

width: auto|length|initial|inherit

width: 300px

CSS iconCSSgrid-row-gap

Określa odstęp między wierszami w układzie siatki.

grid-row-gap: length|normal|initial|inherit

grid-row-gap: 10px

CSS iconCSSz-index

Określa porządek warstw elementów z pozycjonowaniem, gdzie wyższe wartości z-index znajdują się na wierzchu.

z-index: auto|number|initial|inherit

z-index: 2

CSS iconCSSkeyframes

Definiuje zestaw ramek kluczowych używanych w animacjach CSS.

@keyframes name { keyframes-selector { CSS rules } }

@keyframes slide { 0% { opacity: 0; } 100% { opacity: 1; } }

CSS iconCSSgrid-row

Skrócony zapis dla grid-row-start i grid-row-end

grid-row: grid-row-start / grid-row-end|initial|inherit

grid-row: 1 / span 2

CSS iconCSSgrid

Skrócony zapis dla wielu właściwości związanych z układem siatki (grid-template-rows, grid-template-columns, grid-template-areas, grid-gap itp.).

grid: grid-template-rows / grid-template-columns|initial|inherit

grid: auto / 1fr 2fr

CSS iconCSScolumn-fill

Określa, jak zawartość powinna wypełniać kolumny w elemencie wielokolumnowym.

column-fill: auto|balance|initial|inherit

column-fill: balance

CSS iconCSSrow-gap

Określa odstęp między wierszami w kontekście układu siatki.

row-gap: length|normal|initial|inherit

row-gap: 10px

CSS iconCSSoutline

Skrót dla outline-width, outline-style i outline-color. Dodaje obrys wokół elementu.

outline: color style width|initial|inherit

outline: 2px solid #3498db

CSS iconCSSpadding-left

padding-left: length|initial|inherit

padding-left: 20px

CSS iconCSSposition

Określa sposób pozycjonowania elementu w odniesieniu do jego kontenera.

position: static|relative|absolute|fixed|sticky|initial|inherit

position: absolute

CSS iconCSSpadding-bottom

Ustawia wewnętrzny dolny margines dla elementu.

padding-bottom: length|initial|inherit

padding-bottom: 20px

CSS iconCSSorder

Określa kolejność wyświetlania elementu w kontekście flexboxa lub siatki.

order: number|initial|inherit

order: 2

CSS iconCSScolumn-rule-style

Określa styl linii granicznej między kolumnami.

column-rule-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit

column-rule-style: solid

CSS iconCSSgrid-gap

Skrócony zapis dla grid-row-gap i grid-column-gap

grid-gap: grid-row-gap grid-column-gap|initial|inherit

grid-gap: 10px 20px

CSS iconCSSscale

Skaluje element w przestrzeni 2D lub 3D.

scale: scaleX scaleY|scale3d(scaleX, scaleY, scaleZ)|initial|inherit

scale: 1.2

CSS iconCSSbackground-blend-mode

Określa, jak mieszane będą tła wielokrotne.

background-blend-mode: normal|multiply|screen|overlay|darken|lighten|color-dodge|color-burn|hard-light|soft-light|difference|exclusion|hue|saturation|color|luminosity|initial|inherit

background-blend-mode: overlay

CSS iconCSSbackground-repeat

Określa, czy tło powinno się powtarzać, i w jaki sposób.

background-repeat: repeat|repeat-x|repeat-y|no-repeat|initial|inherit

background-repeat: no-repeat

CSS iconCSScolor

Ustala kolor tekstu w elemencie.

color: color|transparent|initial|inherit

color: #333

CSS iconCSSbackground-origin

Określa, skąd mają być pobierane właściwości tła (spod obszaru treści, paddingu czy granicy).

background-origin: padding-box|border-box|content-box|initial|inherit

background-origin: border-box

CSS iconCSSanimation-timing-function

Określa funkcję czasu, która kontroluje, jak animacja przyspiesza lub zwalnia w czasie.

animation-timing-function: ease|linear|ease-in|ease-out|ease-in-out|cubic-bezier(n,n,n,n)|steps(n,start|end)|initial|inherit

animation-timing-function: ease-in-out

CSS iconCSSclear

Określa, jakie boki elementu nie mogą sąsiadować z elementami z zawartością, które zostały osadzone w linii blokowej.

clear: none|left|right|both|initial|inherit

clear: both

CSS iconCSSmargin-left

Ustawia lewy marginesy elementu.

margin-left: length|auto|initial|inherit

margin-left: 15px

CSS iconCSSshape-outside

Określa kształt, który otacza element, wpływając na przepływ tekstu wokół niego.

shape-outside: none|inset()|circle()|ellipse()|polygon()|initial|inherit

shape-outside: circle(50%)

CSS iconCSSanimation-duration

Określa czas trwania jednego cyklu animacji.

animation-duration: time|initial|inherit

animation-duration: 3s

CSS iconCSSzoom

Powiększa lub pomniejsza element. Działa tylko w przeglądarkach obsługujących funkcję zoomu.

zoom: normal|number|initial|inherit

zoom: 1.2

CSS iconCSSmax-height

Określa maksymalną wysokość elementu.

max-height: none|length|initial|inherit

max-height: 200px

CSS iconCSScolumn-count

Określa liczbę kolumn w elemencie wielokolumnowym.

column-count: number|auto|initial|inherit

column-count: 3

CSS iconCSShyphens

Określa, czy przerywać linie wewnątrz słów, aby uniknąć połamanych wyrazów.

hyphens: none|manual|auto|initial|inherit

hyphens: auto

CSS iconCSSjustify-content

Określa sposób rozmieszczenia elementów wzdłuż osi głównej kontenera w kontekście flexboxa.

justify-content: flex-start|flex-end|center|space-between|space-around|initial|inherit

justify-content: center

CSS iconCSSjustify-items

Określa sposób rozmieszczenia elementów w kontekście układu siatki wzdłuż osi głównej.

justify-items: auto|normal|start|end|center|stretch|initial|inherit

justify-items: center

CSS iconCSSbackground-color

Ustala kolor tła elementu.

background-color: color|transparent|initial|inherit

background-color: #f0f0f0

CSS iconCSSfont-weight

Określa grubość fontu.

font-weight: normal|bold|bolder|lighter|number|initial|inherit

font-weight: bold

HTML iconHTML<html>

Określa, że dokument jest napisany w języku HTML. Jest korzeniem drzewa dokumentu.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<!-- Zawartość strony -->
</html>

HTML iconHTML<abbr>

Definiuje skrót lub akronim, który można wyświetlić, gdy użytkownik najedzie myszą.

<abbr title="World Health Organization">WHO</abbr>

HTML iconHTML<em>

Oznacza tekst jako wyraz lub fragment wymagający dodatkowego uwypuklenia. Wyświetla się zazwyczaj kursywą.

<p>To jest <em>ważny </em> tekst. </p>

HTML iconHTML<kbd>

Oznacza tekst, który reprezentuje tekst wprowadzony z klawiatury komputera, często używany do oznaczania klawiszy.

<p>Wciśnij klawisz <kbd>Enter</kbd> aby kontynuować.</p>

HTML iconHTML<progress>

Reprezentuje pasek postępu, używany do wizualizacji postępu w wykonaniu zadania.

<progress value="50" max="100">50%</progress>

HTML iconHTML<address>

Definiuje informacje kontaktowe dla autora/autorów dokumentu lub artykułu.

<address>Imię Nazwisko<br>Adres<br>Telefon</address>

HTML iconHTML<aside>

Oznacza treść poboczną, która jest związana z zawartością otaczającą, ale może być rozumiana niezależnie.

<aside>Reklama boczna</aside>

HTML iconHTML<dfn>

Oznacza termin wprowadzony lub zdefiniowany w tekście, tak jak w słownikach.

<p><dfn>HTML</dfn> to język znaczników do tworzenia stron internetowych.</p>

HTML iconHTML<label>>

Reprezentuje etykietę dla elementu formularza, zazwyczaj powiązaną z kontrolką za pomocą atrybutu for.

<label for="username">Nazwa użytkownika:</label>

HTML iconHTML<param>

Zastosowany w kontekście tagu <object>, umożliwia dostarczenie parametrów dla obiektu osadzanego.

<object data="kalendarz.swf">
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
<!-- inne parametry -->
</object>

HTML iconHTML<b>

Oznacza tekst jako pogrubiony. Jednak zaleca się używanie tego tagu jedynie do celów prezentacyjnych, a nie semantycznych.

<b>To jest pogrubiony tekst</b>

HTML iconHTML<i>

Oznacza tekst kursywą. Często stosowany do dodania wyrazu lub frazy, które mają być odróżnione od reszty tekstu.

<p>To jest <i>ważny</i> tekst.</p>

HTML iconHTML<figcaption>

Dodaje opis do elementu <figure>, który zazwyczaj zawiera obraz, wykres lub inną treść związaną z głównym kontekstem strony.

<figure>
<img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu">
<figcaption>Opis obrazu.</figcaption>
</figure>

HTML iconHTML<article>

Oznacza niezależny, samodzielny artykuł lub treść na stronie.

<article><h2>Tytuł artykułu</h2><p>Treść artykułu...</p></article>

HTML iconHTML<blockquote>

Definiuje blok cytatu. Zazwyczaj stosowany do cytatów dłuższych niż jedno zdanie.

<blockquote>To jest cytowany tekst. </blockquote>

HTML iconHTML<meta>

Definiuje metadane dokumentu HTML, takie jak zestaw znaków, opis, słowa kluczowe, autor itp.

<meta name="description" content="Opis strony">

HTML iconHTML<section>

Reprezentuje sekcję lub obszar tematyczny w dokumencie. Pomaga w strukturyzacji treści.

<section>
<h2>Nagłówek sekcji </h2>
<p>Treść sekcji. </p>
</section>

HTML iconHTML

Określa mapę obrazu zawierającą obszary klikalne, które są połączone z hiperłączami.

<img src="plan.jpg" alt="Plan budynku" usemap="#buildingMap">
<map name="buildingMap">
<area shape="rect" coords="0,0,100,100" href="pokoj1.html" alt="Pokój 1">
<!-- inne obszary mapy -->
</map>

HTML iconHTML<col>

Definiuje właściwości kolumny w tabeli, które są stosowane do wszystkich komórek tej kolumny.

<table><colgroup><col style="background-color: yellow;"></colgroup>...</table>

HTML iconHTML<code>

Oznacza tekst jako fragment kodu komputerowego. Służy do prezentacji tekstu kodu źródłowego.

<code>console.log("Hello, World!");</code>

HTML iconHTML<content>

Reprezentuje fragmenty zawartości, które mogą być dynamicznie wstawiane do cienia DOM (shadow DOM).

<content select="img"></content>

HTML iconHTML<s>

Reprezentuje przekreślony tekst, często używany do oznaczania tekstu, który został skreślony lub usunięty.

<s> Stary tekst</s>

HTML iconHTML<u>

Reprezentuje podkreślenie tekstu. W niektórych kontekstach może być używane do oznaczania hiperłączy.

<u>Podkreślony tekst</u>

HTML iconHTML<dialog>

Reprezentuje okno dialogowe, które może być używane do interakcji z użytkownikiem.

<dialog open>Otwórz mnie!</dialog>

HTML iconHTML<body>

Reprezentuje zawartość ciała dokumentu HTML. Zawiera całą treść widoczną na stronie internetowej.

<body><h1>Witaj, świecie!</h1></body>

HTML iconHTML<h1>

Reprezentuje nagłówek o najwyższej hierarchii.

<h1> Nagłówek 1 </h1>

HTML iconHTML<main>

Wskazuje główną zawartość dokumentu HTML. Jest stosowany do oznaczania obszaru zawartości, który jest główny dla treści strony.

<main>
<h1>Strona Główna</h1>
<p>Witaj na mojej stronie!</p>
<!-- inne elementy treści -->
</main>

HTML iconHTML<base>

Ustawia bazowy adres URL dla wszystkich względnych adresów URL w dokumencie.

<base href="https://www.example.com/">

HTML iconHTML<ol>

Reprezentuje listę uporządkaną, czyli listę, w której elementy są numerowane.

<ol>
<li>Pozycja 1</li>
<li>Pozycja 2</li>
<!-- inne pozycje -->
</ol>

HTML iconHTML<details>

Tworzy widok szczegółów lub szczegółowy opis, który można otwierać i zamykać.

<details>
<summary>Kliknij, aby zobaczyć szczegóły </summary>
<p>To są szczegóły. </p>
</details>

HTML iconHTML<img>

Wstawia obraz do strony, określając źródło obrazu, alternatywny tekst i inne atrybuty.

<img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu" width="300" height="200">

HTML iconHTML<dd>

Oznacza opis (definicję) wraz z elementem <dt> używanym wraz z tagiem <dl> do tworzenia listy definicji.

<dl>
<dt>HTML</dt>
<dd>HyperText Markup Language</dd>
</dl>

HTML iconHTML<bdi>

Izoluje fragment tekstu, aby oddzielić go od tekstu otaczającego, gdy jest wyświetlany od prawej do lewej.

<p>Przykład <bdi>توضیحات</bdi> tekstu</p>

HTML iconHTML<nav>

Reprezentuje nawigację strony, zawierającą linki lub inne elementy nawigacyjne.

<nav>
<ul>
<li><a href="#home">Strona główna</a></li>
<li><a href="#about">O nas</a></li>
<!-- inne linki nawigacyjne -->
</ul>
</nav>

HTML iconHTML<table>

Reprezentuje tabelę w dokumencie HTML, składającą się z wierszy, kolumn i komórek.

<table>
<tr>
<td>1,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2,1</td>
</tr>
</table>

HTML iconHTML<legend>

Definiuje tytuł dla grupy elementów formularza, zazwyczaj używany w połączeniu z tagiem <fieldset>.

<fieldset>
<legend>Dane osobowe </legend>
<!-- pola formularza -->
</fieldset>

HTML iconHTML<p>

Reprezentuje akapit tekstu w dokumencie HTML.

<p>To jest akapit tekstu. </p>

HTML iconHTML<embed>

Wstawia zewnętrzny zasób, na przykład multimedia (np. audio, video), do dokumentu.

<embed src="audio.mp3" type="audio/mpeg">

HTML iconHTML<del>

Oznacza usunięty fragment tekstu. Wyświetlane zazwyczaj jako przekreślony tekst.

<p>To jest <del>stary</del> nowy tekst.</p>

HTML iconHTML<a>

Tworzy odnośnik (link) do innych stron, plików lub lokalizacji.

<a href="https://www.example.com">Link do Example.com</a>

HTML iconHTML<object>

Wstawia obiekt osadzany, na przykład multimedia, w dokumencie HTML.

<object data="video.mp4" width="400" height="300"></object>

HTML iconHTML<option>

Reprezentuje pojedynczą opcję w rozwijalnym menu <select> lub w liście <datalist>.

<select>
<option value="apple">>Jabłko</option>
<option value="orange">Pomarańcza</option>
<!-- inne opcje -->
</select>

HTML iconHTML<ul>

Reprezentuje nieuporządkowaną listę, czyli listę punktowaną.

<ul>
<li>Punkt 1</li>
<li>Punkt 2</li>
</ul>

HTML iconHTML<mark>

Oznacza fragment tekstu jako wyróżniony lub zaznaczony, podkreślając go lub nadając mu inną formę wyróżnienia.

<p> To jest <mark> wyróżniony</mark> tekst.</p>

HTML iconHTML<header>

Reprezentuje nagłówek lub wstęp do sekcji, często zawierający logo, tytuł strony lub nawigację.

<header>
<h1>Moja Strona </h1>
<nav>
<ul>
<li> <a href="#">Strona główna </a> </li>
<!-- inne elementy nawigacji -->
</ul>
</nav>
</header>

HTML iconHTML<figure>

Oznacza dowolny zawartość, która jest często referencją do innej treści (np. obrazu, wykresu, tabeli).

<figure>
<img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu">
<p>Podpis do obrazu. </p>
</figure>

HTML iconHTML<output>

Reprezentuje wynik jakiegoś obliczenia lub działania użytkownika.

<output for="x y">Wynik: <span id="x">4</span> * <span id="y">5</span> = <span>20</span></output>

HTML iconHTML<td>

Reprezentuje komórkę w tabeli.

<td>Zawartość komórki</td>

HTML iconHTML<hr>

Rysuje poziomą linię, często stosowaną do rozdzielania sekcji w treści strony.

<hr>

HTML iconHTML<meter>

Reprezentuje miernik, który wyraża miarę w określonym zakresie. Często stosowany do wyświetlania postępu.

<meter value="60" min="0" max="100">60%</meter>

HTML iconHTML<caption>

Dodaje tytuł do tabeli, który jest zazwyczaj umieszczony nad tabelą.

<table><caption>Opis tabeli</caption>...</table>

HTML iconHTML<picture>

Grupuje elementy związane z różnymi wariantami obrazu, takimi jak różne rozmiary czy formaty.

<picture>
<source srcset="obraz.webp" type="image/webp">
<img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu">
</picture>

HTML iconHTML<iframe>

Wstawia okno do innej strony lub zasobu, umożliwiając osadzenie treści z zewnętrznego źródła.

<iframe src="https://www.example.com" width="600" height="400"></iframe>

HTML iconHTML<cite>

Oznacza nazwę źródła, taką jak tytuł książki, tytuł filmu itp. W kontekście cytowania.

<p>Według <cite>Nazwa źródła</cite>...</p>

HTML iconHTML<time>

Reprezentuje czas lub datę w dokumencie HTML.

<time datetime="2023-01-01">1 stycznia 2023</time>

HTML iconHTML<tbody>

Grupuje elementy <tr> reprezentujące ciało tabeli.

<table>
<tbody>
<tr>
<td>1,1</td>
</tr>
<!-- inne wiersze -->
</tbody>
</table>

HTML iconHTML<textarea>

Tworzy pole tekstowe wieloliniowe, które umożliwia użytkownikowi wprowadzanie wielu wierszy tekstu.

<textarea rows="4" cols="50">Tutaj wpisz tekst...</textarea>

HTML iconHTML<footer>

Reprezentuje stopkę dokumentu lub sekcji, zawierając informacje takie jak autor, data, linki do kontaktu itp.

<footer>© 2023 Autor Strony</footer>

HTML iconHTML<li>

Reprezentuje element listy, używany w znacznikach <ul> (lista nieuporządkowana) lub <ol> (lista uporządkana).

<ul>
<li>Pozycja 1</li>
<li>Pozycja 2</li>
<!-- inne pozycje -->
</ul>

HTML iconHTML<datalist>

Definiuje listę opcji dla elementa <input> typu text. Pomaga w automatycznym uzupełnianiu pola tekstowego.

HTML iconHTML<input>

Tworzy pole formularza, które może przyjmować różne typy danych, takie jak tekst, checkboxy, radio itp.

<input type="text" name="username" placeholder="Wpisz swoją nazwę użytkownika">

HTML iconHTML<head>

Definiuje sekcję nagłówka dokumentu HTML, zawierającą informacje takie jak meta-informacje, linki do arkuszy stylów itp.

<head>
<title>Tytuł Strony</title>
<meta charset="UTF-8">
<!-- inne elementy nagłówka -->
</head>