Back to Top

Regulamin akcji “HERoes in IT” współorganizowanej przez Coders Lab oraz Unfold.VC

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami akcji pod nazwą “HERoes in IT” (dalej zwanej “Programem” lub “Akcją”) są:

 • Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Coders Lab lub łącznie: Organizatorzy);
 • Unfold.vc ASI S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 45 bud. 3 lok. 3.4, 53-033 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, VI Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299743, NIP: 8992650810, REGON: 020682053 (dalej jako: Unfold lub łącznie: Organizatorzy).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie.

3. Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

4. Definicje pojęć wykorzystanych w Regulaminie:

 • Kandydatka: obywatelka Ukrainy, która wypełniła Formularz zgłoszeniowy dostępny na podanej przez Organizatorów stronie www i która spełnia warunki określone w pkt. 1 oraz 2, §2 Regulaminu;
 • Kurs: usługa dydaktyczna realizowana w ramach oferty edukacyjnej Coders Lab, określona w treści Regulaminu, realizowana w języku polskim;
 • Formularz zgłoszeniowy: formularz udostępniony na wskazanej przez Organizatorów stronie, umożliwiający zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie;
 • CV: Curriculum Vitae, potoczne zwane też “życiorysem”, dokument poświadczający dotychczasowe doświadczenie zawodowe;
 • Umowa: umowa, stanowiąca podstawę świadczenia usługi dydaktycznej, realizowanej w formie Kursu;
 • Uczestniczka kursu: Kandydatka, która została wyłoniona przez Organizatorów w procesie zgłoszeniowym i której przysługuje prawo do uczestnictwa w Kursie w ramach Programu.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Programie

1. Program skierowany jest wyłącznie do obywatelek Ukrainy, przebywających na stałe w Polsce i posiadających ważny tytuł pobytowy lub przybyłych legalnie do Polski w dacie od 24 lutego 2022 r. i deklarujących zamiar pozostania w Polsce.

2. W Programie nie może wziąć udziału małżonka obywatela Ukrainy, która jest pochodzenia innego niż ukraińskie, rozumiana przez prawo polskie jako obywatelka Ukrainy na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r.: O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, której treść jest dostępna pod adresem www: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf.

3. Deklaracja o chęci udziału w Programie następuje poprzez wypełnienie przez Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego, który Organizatorzy udostępniają na stronie www: https://coderslab.pl/pl/bezplatne-szkolenia-dla-kobiet-z-ukrainy

4. Kandydatka, poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, oświadcza, iż spełnia warunki określone w pkt. 1 oraz 2, §2 Regulaminu, pod rygorem unieważnienia jej zgłoszenia do Programu.

5. Zgłoszenie, wynikające z poprawnego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego przez Kandydatkę i spełniające warunki określone w treści Regulaminu, podlega weryfikacji przez pracownika Coders Lab.

6. Wymogiem do rozpatrzenia zgłoszenia Kandydatki w Programie jest załączenie CV do Formularza zgłoszeniowego, które będzie poprawnie sformułowane w języku polskim lub angielskim i będzie zawierało zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

7. Coders Lab zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatkami w celu ewentualnego odbycia dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

8. Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych kontaktowych w Formularzu zgłoszeniowym skutkuje unieważnieniem zgłoszenia chęci udziału w Programie.

9. Aby wziąć udział w Programie, Kandydatka zobowiązana jest do posiadania umiejętności posługiwania się językiem polskim co najmniej w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym przeprowadzenie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz czynne uczestnictwo w zajęciach kursowych.

10. O ostatecznych wynikach Procesu zgłoszeniowego Kandydatki zostaną poinformowane drogą mailową, w wiadomości przesłanej na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

11. W ramach Programu Organizator udostępnia 18 miejsc (jedną, całą grupę kursową) na Kursie Testera Manualnego, w pakiecie Profesjonalnym. W ramach wspomnianego pakietu Uczestniczki Kursu otrzymają wszystkie wynikające z niego benefity, m.in.:

 • dodatkowe materiały dydaktyczne do nauki własnej (Test Lab),
 • pomoc działu HR Coders Lab przy tworzeniu CV,
 • możliwość podejścia do międzynarodowego egzaminu ISTQB.

Więcej informacji o kursie Testera Manualnego jest dostępnych w informatorze kursu.

12. Kurs, realizowany w ramach Programu, będzie odbywał się w trybie dziennym, tj. zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem kursu. Harmonogram zajęć jest integralną częścią umowy uczestnictwa w kursie.

13. W celu przystąpienia do Kursu w ramach Programu wymagane jest podpisanie Umowy z Organizatorami. Umowa wymaga od Uczestniczek kursu obecności na zajęciach kursowych na zasadach określonych w Umowie. W przypadku naruszenia wymogów Umowy, Uczestniczka kursu jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Unfold wartości Kursu realizowanego w ramach Programu.

14. Nieprzystąpienie do Kursu przez Uczestniczkę kursu z przyczyn od niej zależnych lub niezależnych nie uprawnia Uczestniczki kursu do realizacji Kursu w innym terminie, w ramach standardowego harmonogramu kursów Coders Lab. Nieprzystąpienie do Kursu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.

15. Zgłoszenia do udziału w Programie, wysyłane za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego, będą przyjmowane przez Coders Lab do 15 lutego 2023, godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych w Programie.

16. Coders Lab zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego, o czym poinformuje na pasku informacyjnym, wyświetlanym na górze strony www.coderslab.pl.

17. Fundatorem Kursu realizowanego przez Uczestniczki kursu jest Untold.vc ASI S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie https://coderslab.pl/pl/regulamin-unfold-2023

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeśli konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatorów. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w §3 ust. 1, zmienionego Regulaminu Konkursu wraz z datą wejścia zmian w życie.

3. Poprzez wysłanie swojej kandydatury za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego, Kandydatka oświadcza, iż zapoznała się z treścią powyższego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.