Back to Top

Regulamin Dofinansowania w ramach Promocji
“Zacząć w IT Możesz ITy” z dn. 06.03.2024

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Zacząć w IT Możesz ITy” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują zasady opisane w Ogólnych Warunkach Umowy oraz Warunkach Udziału w Kursach Coders Lab.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora.

5. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób

 1. Kurs: usługa edukacyjna realizowana przez Organizatora, objęta Dofinansowaniem zgodnie z warunkami regulaminu;
 2. Pakiet: zakres usług realizowanych w ramach Kursu, wynikający ze standardowej oferty Organizatora; na potrzeby Promocji wyszczególnia się trzy Pakiety: Pakiet Profesjonalny, Pakiet Premium, Pakiet Pewna Praca;
 3. Dofinansowanie: forma wsparcia finansowego, realizowanego przez Organizatora za pośrednictwem Fundacji Możesz ITy, polegająca na dofinansowaniu zakupu Kursów objętych Promocją o wartość procentową wskazaną w treści regulaminu;
 4. Uczestnik: osoba fizyczna, deklarująca chęć udziału w Kursie z Dofinansowaniem, która spełnia wszystkie wymagane wymogi do uczestnictwa w kursie.
 5. Cennik: cennik Organizatora, stanowiący źródło informacji o aktualnej polityce cenowej Kursów Organizatora, dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem coderslab.pl/kursy;
 6. Fundacja: Fundacja Możesz ITy, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000653070, REGON: 366100583, będąca podmiotem fundującym Dofinansowanie w ramach Promocji.

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 06.03.2024 r., od godz. 00:00, do wyczerpania puli miejsc, przewidzianych w ramach Promocji.

2. W ramach Promocji przewidzianych jest 100 miejsc na kursach Coders Lab, wskazanych w treści regulaminu.

3. Promocją objęte są następujące Kursy, stanowiące część oferty edukacyjnej Organizatora:

 1. Tester Manualny
 2. Specjalista SEO
 3. Product & Project Manager IT
 4. Python Developer
 5. Java Developer
 6. JavaScript Developer

4. W zależności od wybranego przez Uczestnika kursu, które są określone w pkt. 3., Uczestnik może skorzystać z Dofinansowania, kupując kurs w następujących pakietach:

 1. dla kursów Tester Manualny, Java Developer, JavaScript Developer, Python Developer: Promocja obejmuje pakiety: Profesjonalny, Premium oraz Pewna Praca;
 2. dla kursów Specjalista SEO, Product & Project Manager IT: Promocja obejmuje pakiety Profesjonalny oraz Premium.

5. Uczestnik Promocji może skorzystać z dofinansowania 30% wartości wybranego kursu, obliczanego na podstawie standardowej ceny detalicznej kursu, zgodnie Cennikiem Organizatora, przy uwzględnieniu zakresu Kursów i Pakietów opisanych w pkt. 4;

6. Zniżka wynikająca z Dofinansowania nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, w tym ze zniżką dla Absolwentów.

7. Każdy Uczestnik może skorzystać z Dofinansowania tylko jeden raz.

8. Zakup Kursu w obniżonej cenie wynikającej z Dofinansowania odbywa się na podstawie podania kodu rabatowego CL30 w kontakcie z Doradcą Kariery lub za pośrednictwem sklepu online należącego do Organizatora, dostępnego pod adresem sklep.coderslab.pl.

9. Kod rabatowy jest udostępniony na stronie internetowej https://coderslab.pl/pl/kursy-it-z-dofinansowaniem oraz zostanie przesłany Klientowi mailem po wypełnieniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www Promocji, dostępnej pod adresem: https://coderslab.pl/pl/kursy-it-z-dofinansowaniem

10. O przyznaniu Dofinansowania, a tym samym wzięciu udziału w Promocji, decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym liczy się moment podpisania przez Uczestnika umowy o uczestnictwie w Kursie Coders Lab.

11. W przypadku skorzystania z dofinansowania Kursant nie może ubiegać się o zwrot różnicy między pakietem premium i pewna praca w ramach programu Pewna Praca.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie https://coderslab.pl/pl/regulamin-promocji-zaczac-w-it-mozesz-i-ty-06-03-2024

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.