Back to Top

Zasady promocji

Regulamin promocji “Rabat 5%” obowiązującej u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Rabat 5%” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja na wskazanych w Regulaminie zasadach obowiązuje od dnia 22.08.2022 godz. 00:00 do odwołania.

2. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym z czasowymi obniżkami cen oraz Programem Poleceń.

3. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie osób, które ukończyły:

a. bezpłatny kurs Podstawy HTML i CSS, o którym mowa na stronie: https://coderslab.pl/pl/podstawy-html-i-css-darmowe

lub

b. bezpłatny kurs Analiza Danych, o którym mowa na stronie: https://coderslab.pl/pl/bezplatny-kurs-analiza-danych 

4. W ramach Promocji Klient otrzymuje 5% zniżki zgodnie z poniższymi kryteriami:

a. w przypadku ukończenia kursu Podstawy HTML i CSS - wskazany rabat przysługuje na jeden z wymienionych kursów: Javascript Developer, Python Developer, Java Developer lub Tester Manualny wyłącznie przy zakupie u jednego z Doradców Kariery Organizatora,

b. w przypadku ukończenia kursu Analiza Danych - wskazany rabat przysługuje na kursy Analityk Danych oraz Data Scientist w pakietach dostępnych w ofercie, wyłącznie przy zakupie u jednego z Doradców Kariery Organizatora.

5. Promocja dotyczy pakietów: 

a. w przypadku kursu wybranego po ukończeniu bezpłatnego kursu Podstawy HTML i CSS: Podstawowy, Profesjonalny, Premium. Promocja nie obejmuje pakietu Pewna Praca.

b. w przypadku kursu wybranego po ukończeniu bezpłatnego kursu Analiza Danych: Promocja obejmuje wyłącznie kursy Analityk Danych oraz Data Scientist, realizowane w całości; Promocja nie obejmuje poszczególnych modułów składowych tj. kursów SQL - Analiza Danych, Python - Analiza Danych, Wizualizacja Danych lub Machine Learning.

6. Aby skorzystać z promocji należy przy kontakcie z Doradcą Kariery podać kod rabatowy “Pierwszy kod do sukcesu”.

7. Kod jest jednokrotnego użytku, co oznacza, że Klient może wykorzystać go tylko raz, na wybrany przez siebie kurs zgodnie z §2, ust. 4 niniejszego regulaminu.

8. Kod jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakończenia wybranego bezpłatnego kursu przez Klienta.

9. Rabat udzielany jest od ostatniej raty, obowiązuje wyłącznie przy realizacji kursu w całości.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie https://www.coderslab.pl/pl/regulamin-promocji-rabat-5

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w §3 ust. 1, zmienionego regulaminu promocji wraz z datą wejścia zmian w życie.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.