Back to Top

Regulamin promocji “Warsztaty Analityk Danych” obowiązującej w sklepie
https://sklep.coderslab.pl oraz u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Warsztaty Analityk Danych” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 18.04.2024 godz. 00:00, do 18.05.2024 godz. 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania miejsc.

2. Promocja obejmuje kurs Analityk Danych od Coders Lab. Promocja obejmuje pakiet Podstawowy, Profesjonalny i Premium.

3. Rabaty nie łączą się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

4. Z Promocji można skorzystać przy zakupie kursu bezpośrednio u Doradcy Kariery lub poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.coderslab.pl/

5. W ramach Promocji Klient otrzymuje:

  • Rabat 15% na kurs Analityk Danych w dowolnym pakiecie oraz na kurs SQL - Analiza Danych i Python - Analiza Danych, za uczestnictwo w warsztatach.

6. Aby skorzystać z Promocji, Klient jest zobowiązany:

  • przy kontakcie z Doradcą Kariery zadeklarować chęć skorzystania z Promocji Warsztaty Analityk Danych w praktyce oraz podać Kod Promocyjny,
  • w przypadku zakupu poprzez sklep internetowy wprowadzić Kod Promocyjny w stosownym polu, na etapie przeglądania koszyka.

7. Aby skorzystać z promocji, należy użyć Kodu Promocyjnego:

  • WARSZTATY - rabat 15% na kurs Analityk Danych w dowolnym pakiecie oraz na kurs SQL - Analiza Danych i Python - Analiza Danych.

8. Rabat udzielany jest od ostatniej raty, obowiązuje wyłącznie przy realizacji kursu w całości.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie: https://coderslab.pl/pl/regulamin-promocji-warsztaty-analityk-danych-08-04-2024

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.