Back to Top

Regulamin Promocji -45% w ramach przedsprzedaży kursu Java Mentor AI+
z dn. 10.06.2024

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Promocji -45% w ramach przedsprzedaży kursu Java Mentor AI+” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują zasady opisane w Ogólnych Warunkach Umowy oraz Warunkach Udziału w Kursach Coders Lab.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora.

5. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób

  1. Kurs: usługa edukacyjna realizowana przez Organizatora, objęta Promocją zgodnie z warunkami regulaminu;
  2. Promocja -45%: rabat, w ramach którego, przysługuje zniżka -45%.
  3. Uczestnik: osoba fizyczna, deklarująca chęć udziału w kursie Java Mentor AI+, która spełnia wszystkie wymogi do uczestnictwa w kursie.
  4. Przedsprzedaż: czas od 10.06 do 30.06, w którym Uczestnik może nabyć kurs Java Mentor AI+ w niższej cenie.

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja -45% obowiązuje od dnia 10.06.2024 r., od godz. 00:00, do 30.06.2024 do godz. 23:59.

2. Promocją objęty jest kurs Java Mentor AI+.

3. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji - 45% od wartości kursu obliczanego na podstawie standardowej ceny detalicznej kursu, zgodnie Cennikiem Organizatora.

4. Zniżka wynikająca z Promocji -45% nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

5. Każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji -45% tylko jeden raz.

6. Zakup Kursu w obniżonej cenie wynikającej z Promocji -45% odbywa się na podstawie podania kodu rabatowego JAVA45 w kontakcie z Doradcą Kariery lub za pośrednictwem sklepu online należącego do Organizatora, dostępnego pod adresem sklep.coderslab.pl.

7. Po zakupie kursu Java Mentor AI+ w przedsprzedaży, Uczestnik otrzyma materiały do kursu 01.07.2024.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie https://coderslab.pl/pl/regulamin-promocji-w-ramach-przedsprzedazy-kursu-java-mentor-ai

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.