Back to Top

Regulamin promocji Machine Learning – pierwsza edycja

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Machine Learning – pierwsza edycja” (zwanej dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja adresowana jest tylko i wyłącznie do Absolwentów Coders Lab, którzy zrealizowali jeden z wybranych kursów, w dowolnym pakiecie:

  • Python Developer,

  • Python – Analiza Danych,

  • Analityk Danych (dawniej: Data Lab – Analityk Danych).

2. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie przy zakupie miejsca na pierwszej edycji kursu Machine Learning, oznaczonej sygnaturą ONL_MAL_W_01 i rozpoczynającej się 02.09.2023.

3. Promocja obowiązuje od dnia 17.04.2023 godz. 00:00, do 18.08.2023 godz. 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania miejsc na wskazanej edycji kursu.

4. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

5. Z Promocji skorzystać można wyłącznie przy zakupie kursu u Doradcy Kariery Coders Lab.

6. W ramach Promocji Klientowi przysługuje 50% zniżki na kurs Machine Learning, przyznawanej na podstawie weryfikacji statusu Absolwenta jednego z trzech kursów, wymienionych w paragrafie 2, pkt. 1 Regulaminu.

7.Rabat udzielany jest od ostatniej raty kursu i obowiązuje wyłącznie przy realizacji kursu w całości.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie https://coderslab.pl/pl/regulamin-promocji-machine-learning.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie jej trwania, bez podania przyczyny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w paragrafie 3., zmienionego regulaminu promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.