Back to Top

Regulamin Promocji “Kurs IT z gwarancją stażu”
z dnia 07.02.2024 r

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Prowadzącym Promocję jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują zasady opisane w Ogólnych Warunkach Umowy oraz Warunkach Udziału w Kursach Coders Lab.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych Klientów Organizatora.

5. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:

Program Stażowy – program stażowy dla Absolwentów Coders Lab, którego celem jest zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Kurs – bootcamp programistyczny lub testerski organizowany przez Coders Lab: JavaScript Developer, Java Developer, Python Developer, Tester Manualny oraz modułów specjalistycznych realizowany przez Coders Lab. Dotyczy wyłącznie kursów prowadzonych w trybie weekendowym.

Partner Coders Lab – Firma realizująca projekty informatyczne, która w porozumieniu z Coders Lab będzie realizatorem Programu.

Moduł specjalistyczny – zaawansowany element kursu dostępny po ukończeniu części podstawowej.

§ 2. Zakres i warunki realizacji Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 07.02.2024 godz. 00:00, do 29.02.2024 godz. 23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

2. Promocja obejmuje tylko i wyłącznie kursy: Tester Manualny, JavaScript Developer, Java Developer oraz Python Developer w pakietach Premium i Pewna Praca, w trybie weekendowym.

3. Promocja nie obejmuje pozostałych kursów Organizatora oraz ww. kursów w Pakiecie Podstawowym oraz Profesjonalnym oraz kursów w trybie dziennym.

4. Z Promocji można skorzystać przy zakupie kursu u jednego z Doradców Kariery Organizatora lub w naszym sklepie internetowym pod adresem: https://sklep.coderslab.pl/.

5. Aby skorzystać z Promocji, Klient jest zobowiązany:

 • przy kontakcie z Doradcą Kariery zadeklarować chęć skorzystania z Promocji;
 • w przypadku zakupu poprzez sklep internetowy, wprowadzić kod rabatowy w stosownym polu, na etapie koszyka.

6. Aby skorzystać z promocji należy w sklepie internetowym podać kod rabatowy “STAZ” dla poszczególnych kursów, pakietów i trybów:

 • Java Developer pakiet Premium, tryb weekendowy
 • Java Developer pakiet Pewna Praca, tryb weekendowy
 • Python Developer pakiet Premium, tryb weekendowy
 • Python Developer pakiet Pewna Praca, tryb weekendowy
 • JavaScript Developer pakiet Premium, tryb weekendowy
 • JavaScript Developer pakiet Pewna Praca, tryb weekendowy
 • Tester Manualny pakiet Premium, tryb weekendowy
 • Tester Manualny pakiet Pewna Praca, tryb weekendowy

7. Kod rabatowy jest udostępniony na stronie internetowej https://coderslab.pl/pl/program-stazowy oraz zostanie przesłany Klientowi mailem po wypełnieniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www Promocji, dostępnej pod adresem: https://coderslab.pl/pl/program-stazowy

8. Klienci, którzy kupią jeden z kursów wymienionych w § 2.2. otrzymują możliwość wzięcia udziału w Programie Stażowym realizowanym przez jednego z Partnerów Coders Lab.

9. Warunkami otrzymania propozycji wzięcia udziału w Promocji są:

 • ukończenie kursu
 • ukończenie modułów specjalistycznych kursu i wykonanie zadań zaliczeniowych
 • obrona projektu zaliczeniowego i zdania egzaminu końcowego
 • uzyskania certyfikatu ukończenia kursu oraz modułów specjalistycznych
 • zaliczenie Scrum Lab
 • zaliczenie Portfolio Lab
 • przedstawienie certyfikatu ukończenia kursu angielski dla IT

10. Klient musi spełnić wszystkie warunki wymienione w § 2 uts. 6. ppkt. a-g.

11. W ramach Programu Coders Lab zobowiązuje się zapewnić Klientowi staż, którego celem jest nabycie przez Klienta pierwszych doświadczeń zawodowych w roli programisty lub testera.

12. Ogólne warunki Programu są następujące:

 • czas trwania: 3 miesiące
 • liczba godzin praktyki podczas programu stażowego: minimum 120 h
 • średni wymiar pracochłonności: 10 h tygodniowo
 • tryb zdalny
 • regularna opieka doświadczonego specjalisty

13. Program Stażowy jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnym wynagrodzeniem dla Klienta.

14. Zadania zawarte w Programie Stażowym są z zakresu tematycznego kursu realizowanego przez Klienta, czyli jednego z wymienionych w § 2 ust. 2.

15. Program obejmuje także umowy w ramach rat 0%

16. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, w przeciwnym razie Coders Lab może zaprzestać realizacji programu i wypowiedzieć umowę z winy Uczestnika.

17. Program nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

§ 3. Prawa i obowiązki

1. Coders lab w terminie 3 miesięcy od spełniania warunków, o których mowa § 2 ust. 6 przedstawi uczestnikowi szczegółowe warunki Programu Stażowego u Partnera Coders Lab.

2. Szczegółowe warunki Programu Stażowego zawierać będą:

 • firmę Partnera Coders Lab
 • czas trwania programu
 • datę rozpoczęcia i zakończenia Programu Stażowego
 • dodatkowe warunki wymagane przez Partnera

3. Szczegółowe warunki Programu Stażowego zostaną przesłane do Uczestnika na adres mailowy wskazany do kontaktu. Uczestnik ma 7 dni na potwierdzenie warunków udziału w Programie Stażowym. Po bezskutecznym upływie tego terminu Uczestnik traci prawo do udziału w Programie Stażowym.

4. W przypadku odmowy udziału Programie Stażowym lub w przypadku upływu terminu na akceptację udziału w Programie Stażowym, Coders Lab nie ma obowiązku przedstawienia kolejnej oferty udziału w Programie Stażowym.

5. Uczestnik, przystępując do Programu Stażowego, zobowiązany będzie do zaakceptowania dodatkowych warunków wymaganych przez Partnera takich jak: zobowiązanie do zachowania poufności czy ochrona danych osobowych.

6. Partner Coders Lab określi warunki zaliczenia Programu Stażowego. Po spełnieniu warunków Partner Coders Lab potwierdzi udział Uczestnika w programie, co będzie podstawą do wpisu do CV i profilów zawodowych.

7. Coders Lab dołoży starań, aby Program Stażowy, był dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestnika. Jednak za treść merytoryczną zadań i organizację Programu Stażowego odpowiada Partner Coders Lab.

8. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Coders Lab, Coders Lab nie będzie mógł zapewnić Programu Stażowego na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie, uczestnik ma prawo wystąpić do Coders Lab o rekompensatę w wysokości do 1500 zł. Kwota o której mowa powyżej wyczerpuje roszczenia Uczestnika wobec Codes Lab.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie https://coderslab.pl/pl/regulamin-promocji-kurs-it-z-gwarancja-stazu-07-02-2024

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.