Back to Top

Zasady promocji

Regulamin promocji “Black Friday 2022” obowiązującej w sklepie https://sklep.coderslab.pl oraz u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Black Friday 2022” (zwanej dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 14.11.2022 godz. 00:00 do dnia 28.11.2022 godz. 23:59 lub do odwołania Promocji przez Organizatora.

2. Promocja obejmuje wyłącznie kursy: Java Developer, JavaScript Developer, Python Developer oraz Tester Manualny.

3. Promocja obejmuje wskazane kursy wyłącznie w pakietach określonych w treści Regulaminu.

4. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym również ze zniżką dla Absolwentów.

5. Z Promocji można skorzystać dokonując zakupu poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.coderslab.pl/index.php lub za pośrednictwem kontaktu z Doradcą Kariery.

6. W ramach Promocji Klientowi przysługuje rabat w wysokości 500 zł na kurs Testera Manualnego, wyłącznie przy wyborze pakietów Profesjonalny oraz Premium.

7. W ramach Promocji Klientowi przysługuje rabat na kursy programistyczne: JavaScript Developer, Java Developer oraz Python Developer w następującej wysokości:

  • 1 000 zł na kurs w pakiecie Profesjonalnym
  • 1 500 zł na kurs w pakiecie Premium

8. Kody rabatowe dostępne w celu skorzystania z Promocji określono poniżej:

  • BF500 - rabat 500 zł na kurs Testera Manualnego w pakietach Profesjonalnym oraz Premium;
  • BF1000 - rabat 1000 zł na wskazane w treści Regulaminu kursy programistyczne w pakiecie Profesjonalnym;
  • BF1500 - rabat 1500 zł na wskazane w treści Regulaminu kursy programistyczne w pakiecie Premium.

9. Aby skorzystać z Promocji, należy (a) podać jeden z przytoczonych w treści Regulaminu kodów rabatowych podczas rozmowy z Doradcą Kariery lub (b) wpisać wybrany kod rabatowy w polu “Kod promocyjny” przy składaniu zamówienia na stronie sklepu Organizatora, dostępnego pod adresem: https://sklep.coderslab.pl/index.php.

10. Rabat udzielany jest od ostatniej raty i obowiązuje wyłącznie przy realizacji kursu w całości.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-promocji-black-friday-2022

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie jej trwania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w § 3, pkt 1, zmienionego regulaminu promocji wraz z datą wejścia tych zmian w życie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.