Back to Top

Zasady promocji

Regulamin promocji “Black Friday 2021” obowiązującej w sklepie https://sklep.coderslab.pl oraz u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Black Friday” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 08.11.2021 godz. 00:00 do dnia 28.11.2021 godz. 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania limitu zniżek.

2. Promocja obejmuje tylko i wyłącznie kursy: Java Developer, JavaScript Developer, Python Developer oraz Tester Manualny.

3. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

4. Można skorzystać z Promocji przez sklep internetowy https://sklep.coderslab.pl/index.php lub kontakt z Doradcą Kariery.

5. W ramach Promocji Klient otrzymuje rabat 500 zł na kurs Testera Manualnego, niezależnie od wybranego Pakietu.

6. W ramach Promocji Klient otrzymuje rabat na kursy programistyczne: JavaScript Developer, Java Developer oraz Python Developer w następującej wysokości:

  • 1 000 zł na kurs w pakiecie Podstawowym
  • 2 000 zł na kurs w pakiecie Profesjonalnym
  • 3 000 zł na kurs w pakiecie Premium

7. Aby skorzystać z promocji należy przy kontakcie z Doradcą Kariery lub w sklepie internetowym podać odpowiednie hasła dla poszczególnych kursów:

  • BF500 - rabat 500 zł na kurs Testera Manualnego (dotyczy wszystkich Pakietów)
  • BF1000 - rabat 1000 zł na kursy programistyczne w Pakiecie Podstawowym
  • BF2000 - rabat 2000 zł na kursy programistyczne w Pakiecie Profesjonalnym
  • BF3000 - rabat 3000 zł na kursy programistyczne w Pakiecie Premium

8. Rabat udzielany jest od ostatniej raty, obowiązuje wyłącznie przy realizacji kursu w całości.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-promocji-black-friday

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. .