Back to Top

Regulamin Konkursu “Sztuczna inteligencja w praktyce” organizowanego przez Coders Lab

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu jest Coders Lab Sp. z o.o. Prosta 51, 00-838 Warszawa, zarejestrowana w SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, krs 0000466496. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.05.2023 (po opublikowaniu postu konkursowego), a kończy się dnia 31.05.2023 o godz. 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

3. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) jest Organizator.

 

§ 2. Warunki wzięcia udziału w konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które: mają zarejestrowane, aktywne konto i są zalogowane w serwisie Facebook; wykonają Zadanie Konkursowe opisane w par. 3 pkt 1 Regulaminu.

2. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia i wykluczenia Uczestnika z konkursu.

3. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w całym konkursie, jednak może otrzymać tylko jedną nagrodę podczas trwania Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

 § 3. Zasady i przebieg konkursu

1. Zadanie konkursowe brzmi: Opisz, jak obecnie sztuczna inteligencja wpływa na Twoje codzienne życie i jak wyobrażasz sobie jej możliwości w przyszłości, aby jeszcze skuteczniej wspierała Cię w realizacji codziennych zadań. Nagrodzimy najbardziej kreatywne zgłoszenia. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze 3 najlepsze odpowiedzi. Komisja Konkursowa uprawniona jest do wyboru zwycięzcy w Konkursie według następujących kryteriów: największa kreatywność.

2. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 2 osobową Komisję Konkursową. Do zadań komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności: wyłonienie zwycięzców Konkursu, zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz przyznania nagrody zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzcy Konkursu, udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

3. W konkursie Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 9 dni od zakończenia konkursu.

 

§ 4. Nagroda

1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

  • 1 miejsce: kurs “Sztuczna Inteligencja w praktyce”
  • 2 miejsce: 50% zniżki na kurs “Sztuczna Inteligencja w praktyce”
  • 3 miejsce: 30% zniżki na kurs “Sztuczna Inteligencja w praktyce”

2. Organizator poinformuje Uczestników o rozstrzygnięciu konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania danych niezbędnych do wręczenia nagrody w ciągu 7 dni od wyłonienia zwycięzców. Nagrody, o których mowa w pkt 1, zostaną wysłane na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości prywatnej.

4. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni zadość powyższemu obowiązkowi, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator może przyznać Uczestnikowi, który w ocenie Komisji przygotował kolejną najlepszą Pracę Konkursową.

5. Organizator może przyznać nagrody dodatkowe, w przypadku, gdy liczba wygranych osób będzie większa niż zakładana pula 3 zestawów nagród.

6. Nagrody dodatkowe mogą być inne niż nagrody główne.

 

§ 5. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, i za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia.

2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania, odwołania, zmiany zasad konkursu lub formy interpretacji zgłoszonych prac konkursowych. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

3. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za:

  • ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie,
  • połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną,
  • jakichkolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook,
  • szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook,
  • sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,
  • naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: https://coderslab.pl/pl/regulamin-konkursu-sztuczna-inteligencja-w-praktyce-2023

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Dane przetwarzane będą w celu udziału Uczestników Konkursu w Konkursie, w zakresie określonym w Regulaminie, zapewnienia bezpieczeństwa Konkursu, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Konkursu tak, żeby spełniała Państwa oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach, w celu marketingu produktów lub usług Organizatora Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o udział w Konkursie na Państwa rzecz (tę umową jest regulamin, który Państwo akceptujecie biorąc udział w Konkursie). Odbiorcami Państwa danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane, na rzecz których Organizator Konkursu organizuje Konkurs, a także podmioty wykonujące usługi na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Macie Państwo prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Wszelkie żądania dotyczące Państwa danych, a także sprzeciwy prosimy wnosić na adres elektroniczny e-mail: [email protected].

4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w ust. 5.

5. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook ani współprowadzony z nim. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi a nie serwisowi Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania i zamknięcia w dowolnym momencie. Zmiany Regulaminu będą podawane na fanpage’u Coders Lab i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.