Back to Top

Regulamin konkursu “Konkurs Data Lab” organizowanego przez Coders Lab

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą “Konkurs Data Lab” (zwane dalej: Konkurs) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1. Konkurs trwa od dnia 14.02.2022 godz. 00:00 do dnia 3.04.2022 godz. 23:59.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich następujących zasad Konkursu:

 • Zapisanie się na Konkurs poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: https://coderslab.pl/pl/events.
 • Odpowiedzenie w formularzu na pytanie zgłoszeniowe: “Napisz, dlaczego analityk danych jest zawodem przyszłości.”
 • Udział w 4 webinarach poprzedzających konferencję (Webinar Wstęp do Analizy Danych, Webinar Python - Analiza Danych, Webinar SQL - Analiza Danych, Webinar Wizualizacja Danych).
 • Udział w konferencji online “Jak zostać analitykiem danych”.
 • Obserwowanie profili Organizatora w mediach społecznościowych (Instagram oraz Facebook).

3. Powołana trzyosobowa komisja wyłoni 1 lub więcej zwycięzców, którzy spełniają powyższe warunki. W przypadku trudności z wyłonieniem zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego kontaktu i rozmowy z wybranymi Uczestnikami w celu wyłonienia zwycięzcy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby nagród lub nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wytycznych.

5. Zwycięzca Konkursu, po wyrażeniu zgody, zostanie Ambasadorem kursu Data Lab. Jego wizerunek po zakończeniu kursu zostanie wykorzystany do promocji produktu poprzez m.in.:

 • opinię o Data Lab.
 • zdjęcie,
 • film,
 • udział w webinarze.

Materiały będą konsultowane z Ambasadorem każdorazowo.

 § 3. Nagrody

1. 1. Nagrodami w Konkursie są:

 • za zajęcie I miejsca: Voucher na pakiet kursów Data Lab ważny rok od daty otrzymania oraz gadżety z logo Organizatora,
 • za wyróżnienie: gadżety z logo Organizatora (T-shirt, długopis, naklejki, zaślepki na kamerę, gra logiczna).

2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub telefoniczną do dnia 5.04.2022 r.

3. Laureaci Konkursu mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. Aby skorzystać z vouchera należy przy kontakcie z Doradcą Kariery podać swoje dane oraz kod widoczny na voucherze, uprawniający do otrzymania Data Lab.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/pl/regulamin-konkursu-data-lab

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.