Back to Top

Regulamin aukcji “WOŚP 2023” organizowanego przez Coders Lab

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Aukcji pod nazwą “Aukcja WOŚP 2023” jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Aukcji.

3. Aukcja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

4. Definicje pojęć wykorzystanych w Regulaminie:

  • Aukcja: licytacja organizowana za pośrednictwem portalu allegro.pl, stanowiąca element akcji charytatywnej Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2023 roku;
  • Voucher: voucher stanowiący przedmiot Aukcji;
  • Kurs: usługa dydaktyczna, stanowiąca element oferty Organizatora, przekazana w ramach Aukcji na licytację charytatywną;
  • Dyplom: spersonalizowany dyplom, stanowiący wariant standardowego dyplomu wręczanego Absolwentom kursów Organizatora;
  • Uczestnik: osoba fizyczna, która wyraziła chęć przystąpienia do Aukcji oraz spełniła warunki udziału w Aukcji, opisane w Regulaminie;
  • Zwycięzca: Uczestnik Aukcji, który wygrał licytację prowadzoną w ramach Aukcji i uregulował zobowiązanie finansowe wynikające z faktu wygrania licytacji;
  • Zwycięzca-Absolwent: Zwycięzca Aukcji, który ukończył Kurs realizowany na podstawie Vouchera, stanowiącego przedmiot Aukcji.

 

§ 2. Zasady Aukcji

1. Aukcja rozpoczyna się w momencie jej opublikowania przez Organizatora na portalu www.allegro.pl i trwa do 05.02.2023 r. do godziny 11:30.

2. Przedmiotem Aukcji jest Voucher uprawniający do realizacji dowolnego Kursu, dostępnego w ramach aktualnej oferty dydaktycznej Organizatora, w pakiecie podstawowym. Tryb i forma realizacji wybranego przez Zwycięzcę Kursu są dowolne, przy uwzględnieniu harmonogramu organizowanych i uruchamianych przez Organizatora edycji kursów.

3. Uczestnik chcący wziąć udział w Aukcji musi posiadać własne, aktywne, imienne i prywatne konto na portalu allegro.pl, spełniające jednocześnie regulamin portalu, opublikowany na stronie https://allegro.pl/regulamin.

4. Uczestnik, w momencie wzięcia udziału w Aukcji deklaruje chęć realizacji Kursu, na podstawie Vouchera stanowiącego przedmiot Aukcji.

5. Zwycięzcy Aukcji, który uregulował zobowiązanie finansowe wynikające z wygranej licytacji, nie przysługuje prawo zwrotu środków w przypadku nieukończenia części lub całości kursu stanowiącego przedmiot Aukcji.

6. Zwycięzca Aukcji zobowiązuje się wykorzystać Voucher do końca 2023 roku, tj do 31.12.2023, godz. 23:59, poprzez zapisanie się na Kurs i zawarcie umowy z Organizatorem, pod rygorem jego przedawnienia. W celu zawarcia umowy, Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu z Doradcą Kariery w uzgodnienia szczegółów realizacji Vouchera.

7. W przypadku przekroczenia granicznej daty 31.12.2023, Voucher traci ważność i nie może zostać wykorzystany do rejestracji na Kurs dostępny w ofercie Organizatora.

8. Spersonalizowany Dyplom, wskazany w opisie Aukcji na portalu allegro.pl, zostanie wydany Zwycięzcy Aukcji jedynie w przypadku ukończenia Kursu z pozytywnym wynikiem oraz pozytywnego zrealizowania projektu końcowego, jeśli takowy na wybranym Kursie występuje.

9. Dyplom zostanie przekazany Zwycięzcy-Absolwentowi drogą listowną, po jego wystawieniu oraz uzupełnieniu koniecznych podpisów.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-aukcji-wosp-2023.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w §3 ust. 1, zmienionego Regulaminu Konkursu wraz z datą wejścia zmian w życie.

3. Poprzez przystąpienie do Aukcji, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią powyższego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Całkowity dochód z Aukcji zostanie przekazany na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach Finału WOŚP 2023 po zakończeniu licytacji.