Back to Top

Regulamin wiosennej promocji obowiązującej w sklepie https://sklep.coderslab.pl Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Wiosenna Promocja” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora. 

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 15.04.2022 godz. 00:00, do 16.05.2022 godz. 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania miejsc.

2. Promocja obejmuje tylko i wyłącznie kursy: Tester Manualny, JavaScript Developer, Java Developer oraz Python Developer.

3. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

4. Można skorzystać z Promocji przy zakupie przez sklep internetowy https://sklep.coderslab.pl/index.php.

5. W ramach Promocji Klient otrzymuje:

  • rabat 500 zł na kurs Tester Manualny w pakietach Profesjonalnym i Premium,
  • rabat 1 000 zł na kursy JavaScript Developer, Java Developer i Python Developer w pakiecie Profesjonalnym,
  • rabat 1 500 zł na kursy JavaScript Developer, Java Developer i Python Developer w pakiecie Premium.

6. Aby skorzystać z promocji, przy zakupie przez sklep internetowy należy podać odpowiednie hasła dla poszczególnych rabatów i kursów:

  • WIOSNA500 - rabat 500 zł na kurs Tester Manualny (pakiet Profesjonalny i Premium),
  • WIOSNA1000 - rabat 1000 zł na kursy JavaScript Developer, Java Developer i Python Developer (pakiet Profesjonalny),
  • WIOSNA1500 - rabat 1500 zł na kursy JavaScript Developer, Java Developer i Python Developer (pakiet Premium).

7. Rabat udzielany jest od ostatniej raty, obowiązuje wyłącznie przy realizacji kursu w całości.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-wiosennej-promocji

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.