Back to Top

Zasady promocji

Regulamin promocji “Zniżka dla Absolwenta” obowiązującej u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Zniżka dla absolwentów” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów, którzy ukończyli jeden z wymienionych kursów Organizatora: Javascript Developer, Python Developer, Java Developer lub Tester Manualny (zwani dalej Absolwenci), będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 01.12.2020 godz. 00:00 do odwołania.

2. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym z czasowymi obniżkami cen.

3. Promocja dotyczy pakietów: Podstawowy, Profesjonalny, Premium. Promocja nie obejmuje pakietu Pewna Praca.

4. Aby skorzystać z promocji należy przy kontakcie z Doradcą Kariery podać kod rabatowy Absolwenta w formie: IMIĘ i NAZWISKO ABSOLWENTA - NUMER DYPLOMU, np. Jan Kowalski - 222/2019

5. Kod jest jednokrotnego użytku to znaczy, że Absolwent może wykorzystać go tylko raz.

6. Kod jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakończenia kursu przez Absolwenta. 

7. Kod uprawnia Absolwenta do otrzymania zniżki 10% na wybrany kurs: Javascript Developer, Python Developer, Java developer, Tester Manualny lub Scrum Developer Certified, wyłącznie przy zakupie u jednego z Doradców Kariery Coders Lab.

8. Rabat udzielany jest od ostatniej raty, obowiązuje wyłącznie przy realizacji kursu w całości.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/pl/regulamin-promocji-znizka-dla-absolwenta

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.