Back to Top

Zasady promocji

Regulamin promocji “Wsparcie 2020” obowiązującej w sklepie https://sklep.coderslab.pl oraz u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Wsparcie 2020” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora. 

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 05.11.2020 godz. 00:00 do dnia 31.12.2020 godz. 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania limitu zniżek.

2. Promocja obejmuje kursy programowania dla początkujących z oferty Coders Lab - Szkoła IT dostępne na stronie https://sklep.coderslab.pl. Promocja nie obejmuje kursów: Tester Manualny, Tester Automatyzujący, Node.js Dla Programistów, JS React + Redux Dla Programistów, Python - Analiza Danych, 

4. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

5. Można skorzystać z Promocji przez sklep internetowy https://sklep.coderslab.pl/index.php lub kontakt z Doradcą Kariery

6. Aby skorzystać z promocji należy przy kontakcie z Doradcą Kariery lub zakupie w sklepie internetowym, w koszyku podać kod rabatowy: WSPARCIE2020

7. W ramach Promocji, Organizator dopuszcza jednej z dwóch udogodnień:

Udogodnienie 1) Możliwość bezkosztowej rezygnacji do końca 1. modułu kursu.

- Rezygnacja jest możliwa do piątego dnia 1. modułu włącznie. 

- Chęć rezygnacji z kursu Kursant powinien zgłosić na adres e-mail wskazany w Umowie.  

- Po spełnieniu powyższych warunków, Organizator zwróci Kursantowi całość wpłaconych środków pieniężnych. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania przez Kursanta korekty faktury.

- Rezygnacja z kursu jest jednoznaczna z rozwiązaniem Umowy między Kursantem a Organizatorem. 

Udogodnienie 2) Możliwość wzięcia urlopu w trakcie kursu i powrotu na kurs w dowolnym momencie.

- Środki wpłacone na poczet kursu, od którego Kursant chce wziąć urlop, zostają automatycznie zawieszone na poczet udziału w kursie, w którym Kursant weźmie udział po powrocie z urlopu.

- Jeśli uczestnictwo w kursie jest opłacone na podstawie umowy między Kursantem a Bankiem (raty Santander i raty PayU), Organizator nie może zawiesić opłat ratalnych za kurs. Ewentualne zawieszenie opłat ratanych leży po stronie Kursanta i jest wynikiem jego umowy z Bankiem. 

- Kursant może wrócić po urlopie na inną edycję kursu pod warunkiem, iż Organizator  dysponuje wolnymi miejscami na kursie z tej samej technologii programowania, którego dotyczy umowa między Kursantem a Organizatorem.

- Jeśli Kursant chce wrócić na kurs w terminie, kiedy Organizator nie organizuje kursu z tej samej technologii, którego dotyczy umowa między Kursantem a Organizatorem lub nie dysponuje wolnym miejscem w danej grupie szkoleniowej, Kursant zobowiązany jest poczekać do następnego terminu, kiedy taki kurs będzie organizowany. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zorganizować kurs, w którym Kursant będzie mógł wziąć udział jak najszybciej będzie to możliwe. 

- Kursant może wybrać dowolny moduł, na który chce wrócić po urlopie, pod warunkiem, iż jest to moduł, w którym Kursant już brał udział.

- Po zakończonym urlopie Kursant musi zdać egzamin z przebytego wcześniej etapu kursu w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

- Urlop od kursu jest jednorazowy.

- Kursant musi zadeklarować Opiekunce Kursu powrót na kurs nie później niż do 30 listopada 2021. 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-promocji-wsparcie-2020

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.