Back to Top

Zasady promocji

Regulamin promocji “Więcej za mniej” obowiązującej w sklepie https://sklep.coderslab.pl oraz u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Więcej za mniej” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 05.04.2023 godz. 00:00, do 30.04.2023 godz. 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania miejsc.

2. Promocja obejmuje tylko i wyłącznie kursy: Tester Manualny, JavaScript Developer, Java Developer oraz Python Developer.

3. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów lub innymi czasowymi obniżkami cen.

4. Z Promocji można skorzystać przy zakupie kursu bezpośrednio u Doradcy Kariery lub poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.coderslab.pl/index.php.

5. Promocja obejmuje wyłącznie kursy wskazane w pkt. 2 Regulaminu, w pakiecie Profesjonalnym. Promocją nie są objęte pakiety Podstawowy, Premium oraz Pewna Praca.

6. Aby skorzystać z Promocji, Klient jest zobowiązany:

  1. przy kontakcie z Doradcą Kariery zadeklarować chęć skorzystania z Promocji oraz powołać się na warunki Promocji Więcej za Mniej;
  2. w przypadku zakupu poprzez sklep internetowy, wprowadzić Kod Promocyjny w stosownym polu, na etapie przeglądania koszyka.

7. Kod Promocyjny zostanie przesłany Klientowi mailem po wypełnieniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www Promocji, dostępnej pod adresem: https://coderslab.pl/pl/wiecej-za-mniej.

8. Kod Promocyjny jest jednorazowego użytku i uprawnia do wykupienia jednego z kursów wskazanych w pkt. 2 w pakiecie Profesjonalnym z możliwością realizacji materiału przewidzianego w ramach pakietu Premium danego wybranego kursu.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie https://coderslab.pl/regulamin-promocji-wiecej-za-mniej-2023

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.