Back to Top

Regulamin promocji “Totalny Rabat” obowiązującej w sklepie https://sklep.coderslab.pl oraz u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Totalny Rabat” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 06.04.2021 godz. 00:00, do 28.05.2021 godz. 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania miejsc.

2. Promocja obejmuje kursy: Tester Manualny, JavaScript Developer, Java Developer, Python Developer, .NET (C#) Developer, Web Developer: PHP + JavaScript.

3. Promocja nie obejmuje kursów: Tester Automatyzujący, Node.js Dla Programistów, JS React + Redux Dla Programistów, Python - Analiza Danych, Docker - Wstęp do Konteneryzacji.

4. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

5. Można skorzystać z Promocji przez sklep internetowy https://sklep.coderslab.pl/index.php lub kontakt z Doradcą Kariery.

6. W ramach Promocji Klient otrzymuje rabat 500 zł na kurs Testera Manualnego, niezależnie od wybranego Pakietu.

7. W ramach Promocji Klient otrzymuje rabat na kursy programistyczne: JavaScript Developer, Java Developer, Python Developer, .NET (C#) Developer, Web Developer: PHP + JavaScript w następującej wysokości:

  • 1 000 zł na kurs w Pakiecie Podstawowym
  • 1 500 zł na kurs w Pakiecie Profesjonalnym
  • 2 000 zł na kurs w Pakiecie Premium

8. Aby skorzystać z promocji należy przy kontakcie z Doradcą Kariery podać hasło TOTALNY RABAT. Aby skorzystać z promocji przez sklep internetowy, należy podać odpowiednie hasła dla poszczególnych kursów:

  • TOTALNYRABAT500 - rabat 500 zł na kurs Testera Manualnego (dotyczy wszystkich Pakietów)
  • TOTALNYRABAT1000 - rabat 1000 zł na kursy programistyczne w Pakiecie Podstawowym
  • TOTALNYRABAT1500 - rabat 1500 zł na kursy programistyczne w Pakiecie Profesjonalnym
  • TOTALNYRABAT2000 - rabat 2000 zł na kursy programistyczne w Pakiecie Premium

9. Rabat odliczany jest od ostatniej raty kursu.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-promocji-totalny-rabat

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.