Back to Top

Zasady promocji

Regulamin promocji “Scrum Developer” obowiązującej u Doradców Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Przewaga Juniora” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora. 

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 11.10.2021 godz. 00:00, do 31.10.2021 godz. 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania miejsc.

2. Promocja obejmuje tylko i wyłącznie kursy JavaScript Developer, Java Developer oraz Python Developer w pakietach profesjonalnym i premium (zwane dalej: kursami I stopnia). 

3. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

4. Można skorzystać z Promocji przy zakupie kursu u jednego z Doradców Kariery Organizatora.

5. W ramach Promocji przy zakupie jednego z ww. kursów w pakiecie profesjonalnym lub premium Klient otrzymuje kurs Scrum Developer Certified (SDC™) za 0 złotych.

6. Termin realizacji kursu Scrum Developer Certified (SDC™) wynosi do 6 miesięcy od daty zakończenia kursu I stopnia.

7. Propozycję terminu rozpoczęcia kursu Scrum Developer Certified (SDC™) Klient otrzyma od Organizatora w terminie 3 tygodni od daty zakończenia kursu I stopnia.

8. Po wybraniu terminu rozpoczęcia kursu Scrum Developer Certified (SDC™) Klient może zrezygnować z przystąpienia do wybranego terminu do 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Po tym terminie koszt kursu nie podlega zwrotowi.

9. Aby skorzystać z promocji przy zakupie kursu u Doradcy Kariery należy podać hasło SCRUM DEVELOPER. 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-promocji-scrum-developer

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.