Back to Top

Regulamin promocji “Rabat dla osób poleconych” obowiązującej u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Rabat dla osób poleconych” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników, absolwentów oraz obecnych kursantów Organizatora. 

5. Promocja skierowana jest do Osób Poleconych przez Wykładowców pracujących dla Organizatora.

6. Po podpisaniu umowy przez Osobę Poleconą, Wykładowca otrzyma bon o wartości 100 zł do wykorzystania na www.empik.com. Bon zostanie wysłany na adres e-mail wskazany przez Wykładowcę. 

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 23.03.2021 godz. 00:00 do 09.04.2021 godz. 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania miejsc.

2. Promocja obejmuje kursy: Tester Manualny, JavaScript Developer, Java Developer, Python Developer, .NET (C#) Developer, Web Developer: PHP + JavaScript. 

3. Promocja nie obejmuje kursów: Tester Automatyzujący, Node.js Dla Programistów, JS React + Redux Dla Programistów, Python - Analiza Danych, Docker - Wstęp do Konteneryzacji.

4. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym ze zniżką dla Absolwentów oraz czasowymi obniżkami cen.

5. Promocja dotyczy wszystkich pakietów kursów i polega na przyznaniu Klientowi 10% rabatu na wybranych kurs z parr. 2, pkt. 2. Aby Klient mógł skorzystać z promocji, musi przy kontakcie z Doradcą Kariery podać imię i nazwisko Wykładowcy, który przekazał mu rabat.

6. Wykładowca może przyznać rabat 3 osobom. 

7. Rabat udzielany jest od ostatniej raty, obowiązuje wyłącznie przy realizacji kursu w całości.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/pl/regulamin-promocji-rabat-dla-osob-poleconych

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.