Back to Top

Zasady promocji

Regulamin promocji dla kursu Python - Analiza Danych obowiązującej w sklepie https://sklep.coderslab.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Promocja Python - Analiza Danych” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora. 

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 13.08.2021 godz. 00:00, do 18.09.2021 godz. 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania miejsc.

2. Promocja obejmuje tylko i wyłącznie przy zakupie kursu Python - Analiza Danych o sygnaturze ONL_PAD_W_08, rozpoczynający się 18.09.2021.

3. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

4. Można skorzystać z Promocji przy zakupie kursu przez sklep internetowy https://sklep.coderslab.pl/index.php?id_product=49&id_product_attribute=0&rewrite=python-analiza-danych-sql-analiza-danych-wizualizacja-danych&controller=product&fbclid=IwAR1p-6c2h-r6Q1tHm-HhHHnRkHwzWPdtP-iDXNCS2sBPHMK_ZYEqaIAqFy8

5. W ramach Promocji Klient przy zakupie kursu Python - Analiza Danych otrzymuje 50% zniżki na pakiet składający się z  kursów SQL - Analiza Danych oraz Wizualizacja Danych.

6. Rabat 50% na ww. kursy obowiązuje wyłącznie przy zakupie obu kursów, nie występuje pojedynczo i jest naliczany proporcjonalnie dla obu kursów. 

7. Rabat udzielany jest od ostatniej raty danego kursu, obowiązuje wyłącznie przy realizacji kursu w całości.

8. Kursy zakupione w ramach Promocji należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2022 roku.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/pl/regulamin-promocji-python-analiza-danych

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.