Back to Top

Zasady promocji

Regulamin promocji “Program Poleceń” obowiązującej u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Program Poleceń” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników, absolwentów oraz obecnych kursantów Organizatora. 

5. Promocja skierowana jest do Osób Poleconych przez Absolwentów.

6. Absolwentami, są Klienci, którzy ukończyli jeden z wymienionych kursów Organizatora: Javascript Developer, Python Developer, Java Developer lub Tester Manualny (zwani dalej: Absolwenci).

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 01.12.2020 godz. 00:00 do odwołania.

2. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym ze zniżką dla Absolwentów oraz czasowymi obniżkami cen.

3. Promocja dotyczy wszystkich pakietów kursów.

4. Aby skorzystać z promocji należy przy kontakcie z Doradcą Kariery podać kod rabatowy otrzymany od Absolwenta kursu w formie: IMIĘ i NAZWISKO ABSOLWENTA - NUMER DYPLOMU, np. Jan Kowalski - 222/2019

5. Kod jest jednokrotnego użytku to znaczy, że Absolwent może przekazać go jednej osobie.

6. Kod jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakończenia kursu przez Absolwenta. 

7. Kod uprawnia Osobę Poleconą do otrzymania zniżki 10% na wybrany kurs z niżej wymienionych: Javascript Developer, Python Developer, Java Developer, Tester Manualny, Docker- wstęp do konteneryzacji, SQL - Analiza Danych, Python - Analiza Danych oraz Wizualizacja Danych. Kod można wykorzystać wyłącznie przy zakupie u jednego z Doradców Kariery Coders Lab.

8. Po podpisaniu umowy przez Osobę Poleconą, Absolwent otrzyma bon o wartości 100 zł do wykorzystania na www.empik.com. Bon zostanie wysłany na adres e-mail wskazany przez Absolwenta.  

9. Rabat udzielany jest od ostatniej raty, obowiązuje wyłącznie przy realizacji kursu w całości.  

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-promocji-program-polecen

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.