Back to Top

Zasady promocji - live z absolwentem

Regulamin promocji “Zniżka 10% dla uczestników live z absolwentem” w sklepie www.sklep.coderslab.pl 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Zniżka 10% dla uczestników live z absolwentem” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora. 

§ 2. Zasady Promocji

1. Liczba zniżek jest ograniczona do liczby: 50.

2. Promocja obowiązuje od dnia 04.11.2020 godz. 00:00 do dnia 11.11.2020 godz. 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania limitu zniżek.

3. Promocja obejmuje wszystkie kursy z oferty Coders Lab - Szkoła IT dostępne na stronie www.sklep.coderslab.pl. 

4. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

5. Miejsce, w którym można skorzystać z Promocji to sklep internetowy www.sklep.coderslab.pl

6. Aby skorzystać z promocji należy przy zakupie w sklepie internetowym, w koszyku podać kod rabatowy podany podczas transmisji live na Facebooku Coders Lab.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-promocji-live-z-absolwentem

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.