Back to Top

Zasady promocji

Regulamin promocji “Docker 1000” obowiązującej w sklepie https://sklep.coderslab.pl oraz u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Docker 1000” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów, którzy ukończyli jeden z wymienionych kursów Organizatora: Javascript Developer, Python Developer, Java Developer lub Tester Automatyzujący (zwani dalej Absolwenci), będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora. 

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 01.12.2020 godz. 00:00 do odwołania.

2. Promocja uprawnia do zniżki w wysokości 1000 zł wyłącznie na kurs “Docker - wstęp do konteneryzacji”.

3. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami.

4. Można skorzystać z Promocji przez sklep internetowy https://sklep.coderslab.pl/index.php lub kontakt z Doradcą Kariery.

5. W celu skorzystania z Promocji należy podać kod rabatowy: DOCKER1000 podczas rozmowy z Doradcą Kariery bądź bezpośrednio w sklepie internetowym. Kod jest jednorazowy.

6. Kod jest ważny 12 miesięcy od daty zakończenia kursu przez Absolwenta.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, w przypadku niewystarczającej liczby chętnych. 

8. Promocja nie obejmuje Absolwentów kursu Tester Manualny.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-promocji-docker1000

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.