Back to Top

Zasady promocji

Regulamin promocji “Cyber Monday 2020” obowiązującej u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Cyber Monday” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora. 

§ 2. Zasady Promocji

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest wypełnienie formularza na stronie https://coderslab.pl/pl/black-friday-2020 w dniu 30.11.2020

2. Promocja obejmuje kursy programowania dla początkujących z oferty Coders Lab - Szkoła IT dostępne na stronie https://sklep.coderslab.pl oraz kurs Tester Manualny. Promocja nie obejmuje kursów: Tester Automatyzujący, Node.js Dla Programistów, JS React + Redux Dla Programistów, Python - Analiza Danych.

4. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

5. Skorzystać z promocji można jedynie przez kontakt z Doradcą Kariery lub wypełnienie formularza na stronie https://coderslab.pl/pl/black-friday-2020 w dniu 30.11.2020. 

6. Promocja dotyczy wyłącznie Pakietów Premium i wynosi 4000 zł w przypadku kursów programistycznych oraz 2000 zł w przypadku kursu Testera Manualnego.

7. W ramach Promocji do zakupionego kursu prgramistycznego lub testerskiego, o których mowa w w par. 2 pkt. 2, Klient otrzymuje za darmo udział w kursie Docker - wstęp do programowania (sygnatura kursu: ONL_DOC_W_01), który odbędzie się w terminie 13-14.02.2020.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-promocji-cyber-monday-2020

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.