Back to Top

Regulamin promocji “Black Friday 2021” dla Absolwentów obowiązującej w sklepie https://sklep.coderslab.pl oraz u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Black Friday” (zwane dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Promocja skierowana jest do Klientów, którzy ukończyli kursy: Javascript Developer, Python Developer, Java Developer lub Tester Manualny (zwani dalej: Absolwenci).

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), będących Absolwentami, z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników.  

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 08.11.2021 godz. 00:00 do dnia 28.11.2021 godz. 23:59 lub wcześniejszego wyczerpania limitu zniżek.

2. Promocja obejmuje tylko i wyłącznie Absolwentów Organizatora.

3. W ramach Promocji Absolwent otrzymuje 50% zniżki na kursy: Docker - wstęp do konteneryzacji, SQL - Analiza Danych, Python - Analiza Danych, SCRUMstudy Scrum Developer Certified (SDC™), Wizualizacja Danych.

4. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

5. Można skorzystać z Promocji przez sklep internetowy https://sklep.coderslab.pl/index.php lub kontakt z Doradcą Kariery.

6.  Aby skorzystać z promocji należy przy kontakcie z Doradcą Kariery lub w sklepie internetowym podać hasło BF50.

7. Rabat udzielany jest od ostatniej raty, obowiązuje wyłącznie przy realizacji kursu w całości.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-promocji-black-friday-dla-absolwentow

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.