Back to Top

Regulamin promocji “Program Poleceń dla Wykładowców” obowiązującej u Doradcy Kariery Coders Lab

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Program Poleceń dla Wykładowców” (zwane dalej: Program Poleceń) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Poleceń.

3. Program Poleceń skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), w tym jedynie do Osób polecających, którymi są wykładowcy pracujący dla Organizatora oraz Osób polecanych, którymi mogą być wyłącznie znajomi, przyjaciele Osób polecających. 

4. Poprzez przystąpienie do Programu Poleceń, Osoba polecająca i Osoba polecana oświadczają, iż zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptują jego postanowienia w całości.

 

§ 2. Zasady Programu Poleceń

1. Program Poleceń obowiązuje od dnia 01.12.2020 godz. 00:00 do odwołania.

2. Osoba polecona otrzyma rabat 10% na jeden z wybranych kursów:

  • JavaScript Developer,
  • Python Developer,
  • Java Developer,
  • Tester Manualny.

3. Rabat dotyczy pakietów Podstawowy, Profesjonalny oraz Premium.

4. Otrzymanie rabatu przez Osobę poleconą jest uzależnione do spełniania wszystkich poniższych warunków:

  • wskazanie Osoby polecającej, która jest wykładowcą Organizatora;
  • ukończenie kursu przez Osobę poleconą (uzyskanie dyplomu Coders Lab);
  • wywiązanie się przez Osobę poleconą ze wszystkich zobowiązań wobec Coders Lab;

5. Rabat opisany w ust. 2 nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym ze zniżką dla Absolwentów oraz czasowymi obniżkami cen.  

6. Rabat rozliczony będzie z ostatniej raty płatności za kurs.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Programu Poleceń dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/pl/regulamin-programu-polecen-dla-wykladowcow

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu Programu Poleceń.