Back to Top

Regulamin Programu Pewna Praca
z dnia 07.11.2023 r

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Prowadzącym program Pewna Praca (zwane dalej: Programem) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują zasady opisane w Ogólnych Warunkach Umowy oraz Warunkach Udziału w Kursach Coders Lab.

3. Poprzez przystąpienie do Programu, uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.).

5. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:

Pakiet Pewna Praca - oferta handlowa obejmująca zakup pakietu usług: kurs I stopnia, kurs II stopnia, Career Lab, Scrum Lab, Portfolio Lab, Program Pewna Praca.

Kurs - bootcamp programistyczny składający się z modułów JavaScript Developer, Java Developer, Python Developer oraz modułów specjalistycznych Full Stack realizowany przez Coders Lab.

Career Lab - moduł wsparcia kariery opisany w Ogólnych Warunkach Umowy oraz Warunkach Udziału w Kursach Coders Lab.

Scrum Lab - moduł, w ramach którego realizowany jest projekt w warunkach symulacji pracy w zespole Scrumowym opisany w Ogólnych Warunkach Umowy oraz Warunkach Udziału w Kursach Coders Lab.

Portfolio Lab - moduł, w ramach którego Uczestnik przygotowuje portfolio programisty opisany w Ogólnych Warunkach Umowy oraz Warunkach Udziału w Kursach Coders Lab.

Program Pewna Praca - program wsparcia kariery dla uczestników Kursu realizowany na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Uczestnik - osoba uczestnicząca w kursie na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Umowy oraz Warunkach Udziału w Kursach Coders Lab.

Mentor – osoba wskazana przez Coders Lab, której zadaniem jest wsparcie merytoryczne dla Uczestnika w trakcie realizacji programu,

Doradca Kariery – osoba wskazana przez Coders Lab, której zadaniem jest wsparcie uczestnika w zakresie HR.

Zatrudnienie – przez zatrudnienie rozumie się: Umowę o pracę, Umowę Zlecenie, Umowę o dzieło, Umowę B2B, Płatny staż z wynagrodzeniem na warunkach rynkowych.

Zwrot kosztu Programu Pewna Praca – zwrot różnicy kosztu między Pakietem Premium a Pakietem Pewna Praca.

§ 2. Zakres i warunki realizacji Programu

1. Program przeznaczony jest dla uczestników, którzy zakupili kurs z oferty Coders Lab w pakiecie Pewna Praca. Nie jest możliwe nabycie prawa do udziału w Programie w inny sposób niż ww, w tym nie jest możliwe dokupienie Programu.

2. Realizacja programu rozpoczyna się w dniu ukończenia modułów JavaScript Developer / Java Developer / Python Developer i trwa przez 6 miesięcy od tej daty.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, w przeciwnym razie Coders Lab może zaprzestać realizacji programu i wypowiedzieć umowę z winy Uczestnika.

4. W ramach Programu Pewna praca Uczestnikowi przysługują świadczenia:

 • Opieka Mentora - wsparcie techniczne realizowane przez mentora Coders Lab za pośrednictwem kanału wskazanego przez Coders Lab, nie częściej niż raz w tygodniu, jednorazowo do 30 min. Opiekę w toku realizacji programu może sprawować więcej niż jeden Mentor.
 • Opieka Doradcy Kariery - wsparcie z zakresu doradztwa HR realizowane przez Doradcę Kariery Coders Lab za pośrednictwem kanału wskazanego przez Coders Lab, nie częściej niż raz w tygodniu. Opiekę w toku realizacji programu może sprawować więcej niż jeden Doradca Kariery.
 • Udział w symulacji rozmowy technicznej - jednorazowy udział w symulacji technicznej rozmowy rekrutacyjnej we wskazanym przez Coders Lab terminie. W ramach symulacji Uczestnik:
  • otrzyma zadanie techniczne do samodzielnego wykonania,
  • weźmie udział w rozmowie przeprowadzonej przez mentora Coders Lab, będącej symulacją technicznego etapu rekrutacji w branży IT, podczas której zostanie sprawdzona jego wiedza techniczna.
  • otrzyma pisemny feedback z wykonanego zadania i przeprowadzonej rozmowy.
 • Rekomendacja ofert pracy - subskrypcja ofert pracy dla junior developerów wysyłana do uczestników Programu raz na dwa tygodnie drogą mailową.
 • Pierwszeństwo rekomendacji w firmach partnerskich - pierwszeństwo w rekomendacji CV Uczestników Programu w przypadku prowadzenia rekrutacji na stanowiska junior developerów przez firmy współpracujące z Coders Lab w zakresie rekrutacji pracowników. O realizacji rekomendacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Doradcę Kariery.
 • Możliwość powtórzenia dowolnych modułów JavaScript Developer / Java Developer / Python Developer po ich zakończeniu.
 • Zwrot kosztu Pakietu Pewna Praca - w przypadku nieznalezienia przez Uczestnika Zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia modułów JavaScript Developer / Java Developer / Python Developer.

§ 3. Prawa i obowiązki

1. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać regulamin Programu Pewna Praca.

2. Uczestnik Programu zobowiązuje w czasie realizacji świadczeń zawartych w Pakiecie Pewna Praca do:

 • ukończenie modułów JavaScript Developer / Java Developer / Python Developer i uzyskanie certyfikatu Coders Lab,
 • obecności na min 80% zajęć na modułach JavaScript Developer / Java Developer / Python Developer i modułach Full Stack,
 • zaliczenia egzaminów w trakcie i na zakończenie modułów JavaScript Developer / Java Developer / Python Developer na poziomie min 70%,
 • zaliczenia projektu końcowego,
 • zaliczenia Modułu Scrum Lab,
 • zaliczenia Modułu Portfolio Lab,
 • wzięcia udziału w Module Career Lab, czyli odbycie konsultacji CV i symulacji rozmowy rekrutacyjnej - w okresie do 4 tygodni od daty zakończenia kursu,
 • zaliczenia egzaminu na modułach Full Stack na poziomie min 70% - w okresie do 6 miesięcy od zakończenia modułów JavaScript Developer / Java Developer / Python Developer.

3. Uczestnik w trakcie realizacji świadczeń w ramach programu Pewna praca opisanych w § 3. punkt 5 zobowiązuje się do:

 • aktywnego korzystania z opieki mentora polegającego na konsultacji zagadnień technicznych - min 3 kontakty w okresie trwania programu, oraz stosowania się do wskazówek mentora,
 • aktywnego korzystania z opieki Doradcy Kariery polegającego na konsultacji zagadnień z obszaru HR - min 3 kontakty w okresie trwania programu, oraz stosowania się do wytycznych Doradcy Kariery
 • udziału w symulacji rozmowy technicznej we wskazanym przez Coders Lab terminie oraz wykonania technicznego zadania rekrutacyjnego w terminie 7 dni od jego otrzymania,
 • aktywnego poszukiwania pracy polegającego na wysyłaniu CV na ogłoszenia przekazane w rekomendacjach - odpowiedź na min 30 ogłoszeń udokumentowana screenami z maili lub aplikacji rekrutacyjnych,
 • w przypadku realizacji rekomendacji do firm partnerskich przesłania na adres mailowy Doradcy Kariery aktualnego CV w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji od Doradcy Kariery.

4. Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania Coders Lab o znalezieniu zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od dnia znalezienia pracy drogą mailową na adres Doradcy Kariery.

5. Uczestnik zobowiązuje się do udostępnienia na żądanie Coders Lab dokumentacji lub odpowiednich oświadczeń, które umożliwią weryfikację statusu Zatrudnienia.

6. Uczestnik może przystąpić do realizacji świadczeń w ramach Programu Pewna Praca po spełnieniu obowiązku opisanego w § 3 pkt 2a-d. Spełnienie § 3 pkt 2e-h nie jest konieczne do przystąpienia do realizacji programu.

7. W przypadku niewykorzystania świadczeń dostępnych w ramach programu Pewna Praca w terminach i na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie Uczestnik traci prawo do skorzystania z niewykorzystanych świadczeń.

8. Coders Lab zobowiązuje się w trakcie realizacji programu do:

 • wskazania Mentora, sposobu komunikacji z nim, oraz udzielania przez niego odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania,
 • wskazania Doradcy Kariery, sposobu komunikacji z nim, udzielania przez niego odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania,
 • przekazania uczestnikowi technicznego zadania rekrutacyjnego z terminem wykonania do 7 dni,
 • wyznaczenia terminu i przeprowadzenia symulacji technicznej rozmowy rekrutacyjnej a w przypadku braku możliwości udziału w symulacji bądź niewykonania zadania technicznego w wyznaczonym terminie, wyznaczenie jednego dodatkowego terminu,
 • przekazania Uczestnikowi pisemnego mailowego feedbacku z symulacji rozmowy rekrutacyjnej,
 • wysyłanie Uczestnikowi subskrypcji z ofertami pracy dla junior developerów raz na dwa tygodnie,
 • w przypadku realizacji rekomendacji do firm partnerskich rekomendację Uczestnika Programu Pewna Praca w pierwszej kolejności,
 • w przypadku zgłoszenia chęci powtórzenia modułu kursu, Coders Lab wyznaczy Uczestnikowi termin realizacji modułu, w grupie w której dostępne są wolne miejsca,
 • zwrotu kosztu pakietu Pewna Praca w przypadku nieznalezienia przez Uczestnika Zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia modułów JavaScript Developer / Java Developer / Python Developer.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu kosztu Programu Pewna Praca, pod warunkiem spełniania łącznie poniższych warunków:

 • Uczestnik nie znalazł Zatrudnienia w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia modułów JavaScript Developer / Java Developer / Python Developer.
 • Uczestnik spełnił obowiązki opisane w § 3. punkt 1-5

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu.