Back to Top

Regulamin programu Career Lab w Coders Lab

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, warunki oraz zakres programu Career Lab (dalej zwany jako “Usługa”) organizowanych przez Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa działającą pod nazwą Szkoła Programowania Coders Lab (zwaną dalej „Usługodawcą”) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie. Regulamin określa również prawa i obowiązki osoby, która uczestniczy w Usłudze (zwanej dalej „Absolwentem”). Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie, akceptacja i zastosowanie się do postanowień Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje od dnia jego akceptacji oraz podpisaniu Regulaminu

 § 2. ZAKRES I WARUNKI USŁUGI

1. Usługa obejmuje szereg działań mających na celu, przygotowanie Absolwenta do podjęcia nowej pracy w branży IT. Na Usługę składa się: pomoc w przygotowaniu profesjonalnego CV oraz programistycznego portfolio, zapewnienie udziału w webinarze HR, udzielenie indywidualnych konsultacji online w zakresie rozmów rekrutacyjnych, udzielenie sugestii w zaproponowanym przez Absolwenta CV, a następnie rekomendacja profilu Absolwenta firmom partnerskim.

2. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne i bezpłatne dla Absolwentów, którzy spełnią poniższe warunki :

a) Ukończenie Kursu Programowania zorganizowanego przez Usługodawcę tj. uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich egzaminów

b) Ukończenie Projektu Końcowego zaakceptowanego przez Mentora

c) Udział w zorganizowanym przez Usługodawcę webinarze HR

d) Uczestnictwo w indywidualnych onlinowych konsultacjach Doradcy Kariery

e) Udostępnienie Doradcy Kariery linku internetowego do osobistego profilu na portalu GitHub, Linkedin, oraz przesłanie propozycji CV w wyznaczonym terminie

f) Zastosowanie w CV, na profilach Linkedin oraz Github, uwag zgłoszonych przez Doradcę Kariery

g) Aktywne uzupełnianie projektów na portalu GitHub, w tym dbanie o poziom i jakość commitów do momentu znalezienia pracy h) Dostosowanie się do terminów wyznaczonych przez Doradcę Kariery podczas Webinaru

3. Usługodawca zastrzega, że może odmówić rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku niespełnienia któregokolwiek zapisu §2.

4. Usługa jest świadczona Absolwentom na zasadach określonych w Regulaminie.