Back to Top

Regulamin promocji “Program Poleceń Amazon 2022”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Poleceń Amazon 2022.
 2. Organizatorem promocji pod nazwą “Program Poleceń Amazon 2022” (dalej zwanej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab – Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej zwany: Organizatorem).
 3. Definicje:
  • Absolwent: uczestnik programu Amazon Career Choice i jednocześnie osoba fizyczna, która ukończyła kurs Coders Lab, otrzymała dyplom i ma uregulowane zobowiązania wobec Coders Lab, w tym w szczególności zobowiązania finansowe;
  • Karta podarunkowa Allegro: elektroniczna karta o określonej wartości pieniężnej umożliwiająca zakupy na Allegro ważna przez 12 miesięcy od daty wydania (więcej informacji na stronie oraz w regulaminie Kart Podarunkowych Allegro);
  • Kurs: usługa dydaktyczna realizowana w ramach oferty dydaktycznej Organizatora Promocji;
  • Osoba polecająca: osoba fizyczna będąca Absolwentem Kursu, realizowanego przez Organizatora i finansowanego w ramach programu Amazon Career Choice;
  • Osoba polecana: osoba fizyczna, która została zaproszona do udziału w programie przez Osobę Polecającą w ramach Promocji realizowanej przez Organizatora i z zachowaniem warunków regulaminu Promocji, jednocześnie będąca uczestnikiem programu Amazon Career Choice.
 4. Program Poleceń skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

§ 2. Zasady Programu Poleceń Amazon 2022

 1. Promocja obowiązuje od dnia 22.11.2022, od godz. 00:00 do 31.01.2023, do godz. 23:59.
 2. Promocją objęte są kursy dostępne w ofercie dydaktycznej Organizatora.
 3. Osoba Polecająca otrzymuje kartę podarunkową Allegro o wartości 250 zł w zamian za każdą Osobę Poleconą, która zapisze się za pośrednictwem platformy “Portal Szkół” na kurs realizowany przez Organizatora Promocji.
 4. Otrzymanie karty podarunkowej Allegro przez Osobę Polecającą jest uzależnione do spełniania wszystkich poniższych warunków:
  • Osoba Polecana powoła się na imię i nazwisko Osoby Polecającej podczas rezerwacji miejsca na kursie;
  • Osoba Polecana nie jest klientem Coders Lab tj. nie ma oraz nie miała wcześniej zawartej umowy z Coders Lab;
  • Osoba Polecana nie uczestniczy w procesie sprzedażowym związanym z ofertą Coders Lab, tj. w okresie 6 miesięcy poprzedzających moment zadeklarowania chęci udziału w Promocji nie kontaktowała się z Coders Lab w celu uzyskania informacji o ofercie lub w celu zakupu kursu;
  • Osoba Polecana skutecznie zapisała się na kurs realizowany przez Organizatora za pośrednictwem platformy “Portal Szkół”, dostępnej u pracodawcy Osoby Polecanej, a Organizator potwierdzi otrzymanie środków stanowiących źródło finansowania kursu.
 5. Karta podarunkowa Allegro zostanie przekazana Osobie Polecającej elektronicznie na adres mailowy zarejestrowany w bazie danych Coders Lab w terminie do 14 dni od daty spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, tj. od momentu zrealizowania warunku określonego w ust. 4 pkt d przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w ust. 4 pkt a-c.
 6. Dana Osoba Polecona może wskazać jako Osobę Polecającą tylko jednego Absolwenta.

§ 3. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Programu dostępny jest na stronie https://coderslab.pl/pl/program-polecen-amazon2022
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Coders Lab wraz z datą wejścia zmian w życie.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje indywidualnie podejmuje Organizator.
 4. Poprzez przystąpienie do Programu Poleceń Amazon 2022, Osoba Polecająca i Osoba Polecana oświadczają, iż zapoznały się z treścią powyższego Regulaminu i akceptują jego postanowienia w całości.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2022 r.