Back to Top

Regulamin promocji “Program Poleceń”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Poleceń.
 2. Organizatorem promocji pod nazwą “Program Poleceń” (dalej zwanej: Programem, Programem Poleceń lub Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab – Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej zwany: Organizatorem).
 3. Definicje:
  • Uczestnik kursu: osoba fizyczna, która jest w trakcie kursu tj. ma udostępniony prework i/lub rozpoczęła zajęcia z wykładowcą w ramach kursu oraz ma uregulowane bieżące zobowiązania wobec Coders Lab;
  • Absolwent: osoba fizyczna, która ukończyła kurs Coders Lab, otrzymała dyplom i ma uregulowane zobowiązania wobec Coders Lab, w tym w szczególności zobowiązania finansowe;
  • Karta podarunkowa Allegro: elektroniczna karta o określonej wartości pieniężnej umożliwiająca zakupy na Allegro ważna przez 12 miesięcy od daty wydania (więcej informacji na stronie oraz w regulaminie Kart Podarunkowych Allegro);
  • Kurs: usługa dydaktyczna realizowana w ramach oferty sprzedażowej Organizatora Promocji;
  • Osoba Polecająca: osoba fizyczna będąca aktywnym Uczestnikiem lub Absolwentem Kursów objętych Promocją i wskazanych w treści regulaminu Promocji;
  • Osoba Polecona: osoba fizyczna, która została wskazana przez Osobę Polecającą w ramach Promocji realizowanej przez Organizatora i z zachowaniem warunków regulaminu Promocji.
 4. Program Poleceń skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

§ 2. Zasady Programu Poleceń

 1. Program Poleceń obowiązuje od dnia 13.07.2022, od godz. 00:00 do odwołania Promocji przez Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wypełnienie przez Osobę Poleconą formularza dostępnego na stronie: Program Poleceń Coders Lab .
 3. Osoba Polecająca otrzymuje kartę podarunkową Allegro o wartości 500 zł w zamian za każdą Osobę Poleconą, która zapisze się na jeden z poniższych kursów Coders Lab i go ukończy:
  • JavaScript Developer,
  • Python Developer,
  • Java Developer,
  • Analityk Danych/Data Scientist.
 4. Osoba Polecająca otrzymuje kartę podarunkową Allegro o wartości 250 zł w zamian za każdą Osobę Poleconą, która zapisze się na kurs Tester Manualny lub kurs Specjalista SEO i która wskazany kurs ukończy
 5. Otrzymanie karty podarunkowej Allegro przez Osobę Polecającą jest uzależnione do spełniania wszystkich poniższych warunków:
  • Osoba Polecona powoła się, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Programu, na imię i nazwisko Osoby Polecającej podczas rezerwacji miejsca na kursie;
  • Osoba Polecona nie jest klientem Coders Lab tj. nie ma oraz nie miała wcześniej zawartej umowy z Coders Lab;
  • Osoba Polecona nie uczestniczy w procesie sprzedażowym związanym z ofertą Coders Lab, tj. w okresie 6 miesięcy poprzedzających moment zadeklarowania chęci udziału w Promocji nie kontaktowała się z Coders Lab w celu uzyskania informacji o ofercie lub w celu zakupu kursu;
  • Osoba Polecona ukończyła polecony kurs i wywiązała się ze wszystkich zobowiązań wobec Coders Lab (w szczególności uregulowała wszelkie należności finansowe).
 6. Karta podarunkowa Allegro zostanie przekazana Osobie Polecającej elektronicznie na adres mailowy zarejestrowany w bazie danych Coders Lab w terminie do 14 dni od daty spełnienia warunków, o których mowa w ust. 5, tj. od momentu zrealizowania warunku określonego w ust. 5 pkt d przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w ust. 5 pkt a-c.
 7. Osoba Polecona otrzyma rabat w wysokości 500 zł na jeden z wybranych kursów:
  • JavaScript Developer,
  • Python Developer,
  • Java Developer,
  • Analityk Danych/Data Scientist.
 8. Osoba Polecona otrzyma rabat w wysokości 250 zł na kurs Tester Manualny lub na kurs Specjalista SEO.
 9. Otrzymanie rabatu przez Osobę Poleconą jest uzależnione do spełniania wszystkich poniższych warunków:
  • wskazanie, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Programu, Osoby Polecającej, która jest Uczestnikiem kursu lub Absolwentem oraz wywiązanie się tej osoby ze wszystkich bieżących zobowiązań wobec Coders Lab, w tym w szczególności zobowiązań finansowych;
  • ukończenie kursu przez Osobę Poleconą (uzyskanie dyplomu Coders Lab);
  • wywiązanie się przez Osobę Poleconą ze wszystkich bieżących zobowiązań wobec Coders Lab, w tym w szczególności zobowiązań finansowych.
 10. Osoba Polecająca może skorzystać z Promocji i wskazać Osobę Poleconą w okresie do 12 miesięcy od daty zakończenia realizowanego przez siebie kursu.
 11. Rabat opisany w ust. 6 i 7. nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym ze zniżką dla Absolwentów oraz czasowymi obniżkami cen.
 12. Rabat przysługujący Osobie Poleconej rozliczony będzie z ostatniej raty płatności za kurs realizowany w ramach Promocji.
 13. W przypadku kursów dostępnych w pakietach, Promocja obowiązuje dla wszystkich pakietów za wyjątkiem pakietu Pewna Praca.

§ 3. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Programu dostępny jest na stronie https://coderslab.pl/pl/program-polecen
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Coders Lab wraz z datą wejścia zmian w życie.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje indywidualnie podejmuje Organizator.
 4. Poprzez przystąpienie do Programu Poleceń, Osoba Polecająca i Osoba Polecona oświadczają, iż zapoznały się z treścią powyższego Regulaminu i akceptują jego postanowienia w całości.
 5. Regulamin w bieżącej postaci wchodzi w życie z dniem 20.02.2023 r.