Back to Top

Regulamin promocji “Letnia promocja -35%”
obowiązującej w sklepie https://sklep.coderslab.pl oraz u Doradcy Kariery Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Letnia promocja -35%” (zwaną dalej: Promocją) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje od dnia 06.06.2024 od godz. 00:00, do wyczerpania puli miejsc, przewidzianych w ramach Promocji.

2. Promocją objęte są następujące Kursy, stanowiące część oferty edukacyjnej Organizatora:

  1. Tester Manualny
  2. Specjalista SEO
  3. Product & Project Manager IT
  4. Python Developer
  5. Java Developer
  6. JavaScript Developer

3. W zależności od wybranego przez Uczestnika kursu, które są określone w pkt. 2., Uczestnik może skorzystać z Promocji, kupując kurs w następujących pakietach:

  1. dla kursów Tester Manualny, Java Developer, JavaScript Developer, Python Developer Promocja obejmuje pakiety: Profesjonalny, Premium oraz Pewna Praca;
  2. dla kursów Specjalista SEO, Product & Project Manager IT, Promocja obejmuje pakiety Profesjonalny oraz Premium.

4. Uczestnik Promocji może skorzystać z rabatu -35% od wartości wybranego kursu, obliczanego na podstawie standardowej ceny detalicznej kursu, zgodnie Cennikiem Organizatora, przy uwzględnieniu zakresu Kursów i Pakietów opisanych w pkt. 3;

5. Każdy Uczestnik może skorzystać z Extra rabatu tylko jeden raz.

6. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

7. Aby skorzystać z promocji należy przy kontakcie z Doradcą Kariery lub w sklepie internetowym podać odpowiedni kod rabatowy, wysłany na adres mailowy podany w formularzu.

8. W przypadku skorzystania z Promocji nie może ubiegać się o zwrot różnicy między pakietem premium i pewna praca w ramach programu Pewna Praca.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie https://coderslab.pl/pl//regulamin-letniej-promocji-35

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania i zakończenia promocji w dowolnym momencie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.