Back to Top

Zasady konkursu

Regulamin konkursu “Konkurs Walentynkowy” organizowany przez Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą “Konkurs Walentynkowy” (zwane dalej: Konkursem) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora. 

 

§ 2. Zasady Konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 10.02.2021 godz. 12:00 do dnia 14.02.2021 godz. 23:59.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGlYcT0G62mqjxA6ggZj-bkewv6NY0dPPKxmw_-h2fKrRsTw/viewform?usp=sf_link

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora na platformie Facebook do 19.02.2021.

4. Organizator wybierze osobę z najbardziej kreatywną odpowiedzią, która zostanie zwycięzcą. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o liczbie zwycięzców.

5. Ze zwycięzcą/zwycięzcami Organizator skontaktuje się najpóźniej do trzech dni roboczych od daty publikacji wyniku.

6. W celu otrzymania nagrody, zwycięzca powinien podać w korespondencji mailowej z Organizatorem swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu).

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację na profilu Organizatora na platformie Facebook imienia i nazwiska, informacji o wygranej i/lub treści nadesłanej odpowiedzi.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wytycznych.

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

10. Nagrodą jest zniżka w wysokości 20% na dowolny kurs dostępny w ofercie Organizatora oraz gadżety Organizatora.

11. Zniżka dotyczy wszystkich pakietów kursów.

12. Zniżka nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

13. Można skorzystać ze zniżki wyłącznie przy zakupie u Doradcą Kariery.

14. Aby skorzystać ze zniżki, należy przy kontakcie z Doradcą Kariery podać kod rabatowy, który zostanie przesłany zwycięzcy konkursu droga mailową.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-konkursu-walentynkowego-2021

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.