Back to Top

Zasady konkursu

Zasady konkursu

Regulamin konkursu “Konkurs Mikołajkowy” organizowany przez Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą “Konkurs Mikołajkowy” (zwane dalej: Konkursem) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. 

4. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz obecnych kursantów Organizatora. 

§ 2. Zasady Konkursu

 

1. Konkurs trwa od dnia 04.12.2020 godz. 00:00 do dnia 07.12.2020 godz. 23:59.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbVtQKMrfoZ6yQ0VMy4QXEaQWHYztEWAKXJEcN4y9FfFWqQw/viewform?usp=sf_link

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora na platformie Facebook do 09.12.2020

4. Ze zwycięzcą skontaktujemy się najpóźniej do trzech dni roboczych od daty publikacji wyniku.

5. W celu otrzymania nagrody, zwycięzca powinien podać w korespondencji mailowej swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania).

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację na profilu Organizatora na platformie Facebook informacji o wygranej i/lub treści nadesłanej odpowiedzi.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wytycznych.

8. Zniżka obejmuje wszystkie pakiety kursu Tester Manualny. 

9. Zniżka na kurs Testera Manualnego nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym zniżką dla Absolwentów.

10. Ze zniżki można skorzystać jedynie przez kontakt z Doradcą Kariery.

11. Aby skorzystać ze zniżki, należy przy kontakcie z Doradcą Kariery podać kod rabatowy, który zostanie przesłany zwycięzcy konkursu droga mailową.

12. Kod rabatowy ważny jest od 10.12.2020 do 31.12.2020 godz. 23:59.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/regulamin-konkursu-mikolajkowego-2020

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sklep.coderslab.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.