Back to Top

Regulamin konkursu “Konkurs I Love DEV” organizowanego przez Coders Lab

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą “Konkurs I Love DEV” (zwane dalej: Konkurs) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1. Konkurs trwa od dnia 20.04.2022 godz. 00:00 do dnia 8.05.2022 godz. 23:59.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich następujących zasad Konkursu:

  • Wypełnienie formularza udostępnionego w poście (link do posta).
  • Odpowiedzenie w formularzu na pytanie zgłoszeniowe: “Co uważasz za najgorętszy trend w programowaniu w 2022 roku i dlaczego?”
  • Obserwowanie profili Coders Lab, sprawny.marketing i devstyle.pl na platformie Facebook.

3. Powołana trzyosobowa komisja wyłoni 3 zwycięzców, którzy spełniają powyższe warunki.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy zgłoszenia nie będą spełniały wytycznych.

 

 § 3. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są 3 bilety na udział w konferencji programistycznej I Love DEV, która odbędzie się 17.05.2022 r. 

2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową oraz w poście na Facebooku najpóźniej do dnia 10.05.2022 r. 

3. Zwycięzcy Konkursu mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/pl/regulamin-konkursu-i-love-dev

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 3, zmienionego regulaminu Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.