Back to Top

Zasady konkursu

Regulamin konkursu “Dzień Programisty 2022” organizowanego przez Coders Lab

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą “Dzień Testera 2022” (zwanego dalej: Konkursem) jest Coders Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466496, NIP: 5213650730, REGON: 146734507, będący właścicielem Coders Lab - Szkoła IT oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.coderslab.pl (dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie.

3. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

4. Definicje pojęć wykorzystanych w Regulaminie:

  1. Uczestnik: osoba fizyczna, która wyraziła chęć przystąpienia do Konkursu oraz spełniła warunki udziału w Konkursie, opisane w Regulaminie,
  2. Zadanie: czynności przeznaczone do wykonania przez Uczestnika, których realizacja jest wymogiem uczestnictwa w Konkursie,
  3. Zwycięzca: Uczestnik Konkursu, który wykonał Zadanie poprawnie, przesłał odpowiedzi w sposób wskazany w treści Regulaminu i został wyłoniony przez Organizatora z zachowaniem warunków Regulaminu,
  4. Nagroda: forma gratyfikacji za poprawne wykonanie Zadania, przyznawana Zwycięzcy Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie.

§ 2. Zasady Konkursu

1. Konkurs na wskazanych w Regulaminie zasadach trwa od dnia 09.09.2022 godz. 00:00 do 19.09.2022, godz. 01:01.

2. Wymogi i zasady udziału w Konkursie:

  1. aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik musi polubić fanpage Organizatora, zlokalizowany na platformie społecznościowej Facebook (https://www.facebook.com/CodersLabSzkolaIT) oraz polubić post opublikowany na tejże platformie, będący nośnikiem informacji o organizowanym Konkursie,
  2. w ramach Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do realizacji Zadania określonego w treści opublikowanego przez Organizatora posta, a o którym to poście mowa w ust. 2, lit. a niniejszego paragrafu Regulaminu,
  3. warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie Zadania prawidłowo i w całości, zgodnie z wytycznymi Organizatora, wskazanymi w treści posta, o którym mowa w ust. 2, lit. a niniejszego paragrafu Regulaminu.

3. Nagrodą za zwycięstwo w konkursie jest 20% zniżki na jeden z trzech wybranych przez Zwycięzcę kursów: Python Developer, Java Developer, JavaScript Developer, w dowolnym (wybranym przez Zwycięzcę) pakiecie, trybie i formie realizacji (stacjonarnie lub online), jednak z zachowaniem bieżącego harmonogramu kursów organizowanych przez Organizatora Konkursu.

4. Nagroda przyznawana jest w formie kodu rabatowego, do wykorzystania tylko i wyłącznie u Doradcy Kariery Organizatora, przy zakupie kursu wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu Regulaminu.

5. Zniżka na kurs, stanowiąca Nagrodę, nie łączy się z innymi dostępnymi promocjami, w tym z ze zniżką dla Absolwentów, Programem Poleceń oraz czasowymi obniżkami cen. Jednocześnie wskazana zniżka, stanowiąca Nagrodę w Konkursie, będzie naliczana od ostatniej raty kursu i obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku realizacji kursu w całości.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez trzyosobową komisję Organizatora na podstawie przesłanych odpowiedzi, w terminie 8 dni od daty zakończenia Konkursu, wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu, a następnie ogłoszony na fanpage’u wskazanym w ust. 2 lit. a niniejszego paragrafu. W przypadku trudności z wyłonieniem Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do rozmowy z wybranymi uczestnikami w celu wyłonienia Zwycięzcy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby Zwycięzców i tym samym liczby przyznanych Nagród. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia wyróżnionych odpowiedzi gadżetami Coders Lab.

8. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody w przypadku, gdy przesłane odpowiedzi nie będą spełniały warunków opisanych w treści Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz ze wszystkimi jego punktami.

9. Wraz z przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę w przypadku zwycięstwa na oznaczenie swojego profilu jako Zwycięzcy Konkursu na fanpage’u Organizatora, wskazanym w ust. 2 lit. a powyższego paragrafu Regulaminu.

10. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się, po zakończeniu kursu w ramach wykorzystanej Nagrody, do uczestnictwa w cyklu “Historie Absolwentów” realizowanego przez Organizatora. Okoliczności udziału w ww. cyklu będą ustalane indywidualnie, po zakończeniu kursu.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.coderslab.pl/pl/regulamin-konkursu-dzien-programisty

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w §3 ust. 1, zmienionego Regulaminu Konkursu wraz z datą wejścia zmian w życie.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.