Back to Top

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DATA LAB

z dnia 14.06.2022

1. WARUNKI DOPUSZCZENIA KURSANTA DO KURSU

1.1. Warunki dopuszczenia Kursanta do kursu:

1.1.1. termiowe uiszczenie opłat zgodnie z datami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy uczestnictwa w kursie,

1.1.2. zaliczenie Prework, o którym mowa w punkcie 8 Ogólnych Warunków Umowy,

1.1.3. posiadanie sprzętu, oprogramowania i stabilnego łącza internetowego min. 10 Mbit/s niezbędnego do sprawnego przeprowadzenia kursu. Kursant zobowiązuje się do weryfikacji działania sprzętu i instalacji wymaganych programów zgodnie z instrukcją zawartą we wstępie do Prework we własnym zakresie przed rozpoczęciem kursu.

1.2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 1.1. stanowi przesłankę do niedopuszczenia Kursanta do kursu. W takim przypadku Coders Lab nie jest zobowiązana do świadczenia usług szkoleniowych na rzecz Kursanta, w związku z czym zwróci mu uiszczone opłaty za uczestnictwo w Kursie za wyjątkiem opłaty rezerwacyjnej.

1.3. W przypadku niezaliczenia Prework, Coders Lab może dopuścić Kursanta, na jego wniosek, do innej edycji kursu po łącznym spełnieniu przez niego warunków:

1.3.1. ponownego wykonania Prework i uzyskanie zaliczenia,

1.3.2. wolnego miejsca w nowej grupie kursowej,

1.3.3. uiszczenia opłaty administracyjnej, o której mowa w punkcie 7.7.2 Ogólnych Warunków Umowy.

2. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU PRZEZ KURSANTA

2.1. Warunki ukończenia kursu i uzyskania Dyplomu Coders Lab:

2.1.1.terminowe uiszczenie opłat zgodnie z datami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy uczestnictwa w kursie,

2.1.2. poprawne i uważne zachowanie się Kursanta w trakcie kursu, polegające na nieprzeszkadzaniu wykładowcy i innym kursantom, przez co rozumie się przede wszystkim zachowanie Kursanta oraz tempo przyswajania przez niego wiedzy niepowodujące opóźnień w realizacji programu kursu,

2.1.3. aktywny udział w zajęciach przez co rozumie się stałe udostępnienie obrazu swojej osoby z kamery internetowej i przekazanie zdalnego dostępu do pulpitu na życzenie mentora lub wykładowcy,

2.1.4. korzystanie z platform i aplikacji niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kursu m.in. LMS Coders Lab, GitHub, Zoom, Slack i inne wymagane przez Coders Lab,

2.1.5. obecność na co najmniej 80% zajęć,

2.1.6. samodzielne wykonanie przez Kursanta Projektu Data Lab zgodnie z określonymi przez Coders Lab wymaganiami dla danego kursu oraz obrona Projektu Data Lab przed wyznaczonym pracownikiem merytorycznym.

2.2. Pomimo niespełnienia przez Kursanta warunków, o których mowa w punkcie 2.1, Kursant decyzją Coders Lab może zostać warunkowo dopuszczony do następnego etapu kursu (jeżeli dotyczy). W takiej sytuacji, warunkiem kontynuowania udziału w kursie jest spełnienie przez Kursanta niezrealizowanego poprzednio warunku w terminie wyznaczonym przez Coders Lab, nie później niż przed końcem etapu, do którego kursant został warunkowo dopuszczony.

2.3. W przypadku niewykonania bądź nieobronienia Projektu Końcowego dopuszcza się powtórzenie modułu Projektu Końcowego po spełnieniu warunków opisanych w punkcie 7.8.

2.4. Po spełnieniu przez Kursanta obowiązków warunków opisanych w punkcie 2 Ogólnych Warunków Umowy Kursant uprawniony jest do otrzymania Dyplomu Coders Lab potwierdzającego ukończenie kursu.

3. PAKIETY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CODERS LAB

3.1. Szczegółowy zakres świadczeń w ramach kursu Data Lab obejmuje:

3.1.1. Kurs Wstęp do analizy

3.1.2. Kurs Python - Analiza Danych

3.1.3. Kurs SQL - Analiza Danych

3.1.4. Kurs Wizualizacja danych

3.1.5. Projekt Data Lab

3.1.6. Program Career Lab

3.1.7. Materiały w formie elektronicznej do każdego z elementów wymienionych w punktach 3.1.1-3.1.5 udostępniane na platformie LMS 14 dni przed rozpoczęciem danego elementu.

3.2. Zakres Career Lab i Projekt Data Lab określony jest w punkcie 9 Ogólnych Warunków Umowy.

4. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KURSIE

4.1. Kursant zobowiązany jest do terminowego uiszczenia opłat za kurs składających się na cenę kursu określoną w punkcie 2.1 Umowy uczestnictwa w kursie, w tym opłaty rezerwacyjnej na poczet kosztów przygotowania do realizacji Kursu poniesionych przez Coders Lab.

4.2. W przypadku niedotrzymania terminów płatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego art. 481 § 2 o odsetkach ustawowych za opóźnienie.

4.3. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Coders Lab.

4.4. Zmiana rachunku bankowego może zostać dokonana w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail Kursanta.

4.5. Coders Lab jest uprawniona do przeniesienia całości lub części wierzytelności Coders Lab określonych w niniejszej umowie na spółkę zależną w rozumieniu kodeksu spółek handlowych.

5. ZASADY ROZLICZEŃ W PRZYPADKU INNYCH FORM FINANSOWANIA

5.1. W przypadku finansowania całości lub części kursu z wykorzystaniem środków pochodzących z POWER / OPEN / PARP / Urzędu Pracy / BUR / kredytu konsumenckiego postanawia się, że:

5.2. Do momentu otrzymania przez Kursanta pozytywnej decyzji w sprawie uzyskania finansowania Kursant jest zobowiązany do płacenia wszystkich opłat zgodnie z zapisami Umowy uczestnictwa w kursie;

5.3. Jeśli Kursant uzyska finansowanie, które pozwoli jedynie na częściowe pokrycie opłat za kurs, to w pierwszej kolejności opłaty pokrywa Kursant (chronologicznie), a kolejne są regulowane ze środków pochodzących z finansowania;

5.4. Jeśli Kursant zostanie skreślony z listy uczestników kursu lub z niego zrezygnuje, zobowiązany jest opłacić odbyte części kursu na zasadach wynikających z UMOWY lub Ogólnych Warunków Umowy;

5.5. Rozliczenie wszystkich opłat wniesionych przez Kursanta bądź podmiot przyznający finansowanie odbędzie się zgodnie z zapisami umów zawartych na poczet finansowania, Umowy uczestnictwa w kursie i Ogólnych Warunków Umowy.

6. POUFNOŚĆ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

6.1. Kursant zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich otrzymanych od Coders Lab materiałów szkoleniowych (w tym przede wszystkim materiałów przekazanych w formie treści cyfrowych) oraz do nie rozpowszechniania ich w jakiejkolwiek formie i do nieudostępniania ich jakimkolwiek osobom trzecim.

6.2. Kursant może korzystać z otrzymanych materiałów szkoleniowych wyłącznie na własny niekomercyjny użytek.

6.3. Wszelkie materiały udostępniane w ramach kursu objęte są ochroną przewidzianą dla utworów lub programów komputerowych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użycie ich przez Kursanta w sposób niezgodny z UMOWĄ i Ogólnymi Warunkami Umowy, w szczególności z naruszeniem pkt. 6.2, może stanowić naruszenie praw autorskich Coders Lab lub autorów tych materiałów i skutkować odpowiedzialnością prawną Kursanta, m.in. określoną w art. 79 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. ROZWIĄZANIE UMOWY, ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

7.1. Kursant ma prawo odstąpić od UMOWY w terminie 14 dni od jej podpisania bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Coders Lab drogą pocztową lub elektroniczną na adres wskazany w pkt 3.1 UMOWY o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (Wzór oświadczenia załącznik 1 do OWU). Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kursant wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy).

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy Coders Lab zwróci kursantowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14-21 dni od dnia poinformowania o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kursanta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kursant nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, z wyjątkiem opłaty rezerwacyjnej za poniesione przez Coders Lab koszty przygotowania do realizacji kursu, w tym udostępnione materiały szkoleniowe w formie cyfrowej.

7.4. Kursant może zrezygnować z kursu w jego trakcie. Aby zrezygnować z kursu należy poinformować Coders Lab drogą pocztową lub elektroniczną na adres wskazany w pkt 3.1 UMOWY o swojej decyzji o rezygnacji z kursu w drodze jednoznacznego oświadczenia. W takiej sytuacji, Coders Lab zwróci kursantowi wszystkie otrzymane płatności – z wyjątkiem opłat za kursy obejmujące Data Lab wymienione w punkcie 3.1 OWU, do których kursant otrzymał materiały w formie elektronicznej udostępniane 14 dni przed datą rozpoczęcia danego kursu określoną w załączniku 1 do Umowy.

7.5. Kursant może zostać skreślony z listy uczestników kursu ze względu na niespełnianie przesłanek, o których mowa w punkcie 2.1 Ogólnych Warunków Umowy. Coders Lab przekaże wtedy Kursantowi decyzję o skreśleniu z listy uczestników kursu, podając przy tym, która przesłanka z określonych w pkt. 2.1 nie została spełniona i w razie potrzeby uzasadniając decyzję. W takiej sytuacji, Coders Lab zwróci kursantowi wszystkie otrzymane płatności – z wyjątkiem opłat za kursy obejmujące Data Lab wymienione w punkcie 3.1 OWU, do których kursant otrzymał materiały w formie elektronicznej udostępniane 14 dni przed datą rozpoczęcia danego kursu określoną w załączniku 1 do Umowy.

7.6. W razie rezygnacji Kursanta z kursu lub skreślenia go z listy uczestników kursu, zgodnie z punktami powyższymi, Coders Lab może – na wniosek Kursanta – podjąć decyzję o dopuszczeniu go do kolejnej edycji kursu na warunkach określonych w pkt. 7.9 Ogólnych Warunków Umowy. W takiej sytuacji opłaty uiszczone przez Kursanta za uczestnictwo w nieukończonym kursie zostaną zaliczone na poczet opłat za przyszłą edycję kursu. Dotyczy to także opłat za materiały szkoleniowe, chyba że materiały te ulegną w międzyczasie zmianie – wtedy Kursant zobowiązany jest nabyć nowe materiały.

7.7. W przypadku niespełnienia przez kursanta w trakcie kursu warunków ukończenia kursu, co zgodnie z pkt. 2.1. powinno skutkować skreśleniem go z listy uczestników kursu, może on powrócić na kolejną edycję Kursu, pod warunkiem:

7.7.1. wolnego miejsca w kolejnej grupie,

7.7.2. uiszczenia przez niego opłaty administracyjnej w wysokości 1200 zł,

7.7.3. uiszczenia przez Kursanta opłaty za powtarzaną część Data Lab,

7.7.4. spełnienia warunków będących przyczyną skreślenia z listy uczestników.

7.8. W przypadku nie obronienia przez Kursanta Projektu Data Lab w określonym terminie, co zgodnie z pkt. 2.1. powinno skutkować skreśleniem go z listy uczestników kursu, może on powtórzyć obronę Projektu, pod warunkiem uiszczenia przez niego opłaty za powtórną obronę w wysokości 1200 zł,

7.9. Kursant ma prawo przenieść się do innej grupy kursowej dotyczącej tego samego produktu. W takiej sytuacji Kursant nie ponosi ponownie opłaty rezerwacyjnej, a kolejne płatności reguluje zgodnie z terminem podanym w aneksie dotyczącym przepisania do nowej grupy. Warunkiem przeniesienia jest wolne miejsce w grupie. Przeniesienie jest bezpłatne, jeśli nastąpi najpóźniej na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem wybranego pierwotnie kursu. Jeśli do planowanej daty rozpoczęcia wybranego pierwotnie kursu zostało mniej niż 21 dni bądź Kursant przenosi się w trakcie trwania pierwotnie wybranego kursu (także w przypadku opisanym w pkt. 7.5), Kursant może przenieść się do innej grupy pod warunkiem dostępności miejsc i uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 1200 zł za każde przeniesienie.

7.10. Kursant ma prawo – na mniej niż 21 dni przed rozpoczęciem kursu lub w jego trakcie – przenieść się do innej grupy niż ta, której dotyczy umowa, dotyczącej innego produktu – pod warunkiem, że:

7.10.1. w wybranej grupie jest wolne miejsce,

7.10.2. Kursant uiści opłatę administracyjną w wysokości 1200 zł za każde przeniesienie, Nie dotyczy sytuacji opisanej w punkcie 7.11 OWU.

7.10.3. Kursant jest zobowiązany do ponownego uiszczenia należności za każdy kurs, który ma powtarzać w nowej grupie.

7.10.4. Opłaty uiszczone przez Kursanta za uczestnictwo w pierwotnie wybranym kursie za kursy, których nie odbył zostaną zaliczone na poczet opłat za uczestniczenie w nowym kursie, co dotyczy także opłat za materiały szkoleniowe, chyba że obowiązywać w nowej grupie będą inne materiały lub materiały te ulegną w międzyczasie zmianie – wtedy Kursant zobowiązany będzie nabyć te zmienione lub inne materiały.

7.11. Coders Lab zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub odwołania kursu najpóźniej na 14 dni przed jego planowanym rozpoczęciem, jeśli w tym terminie liczba osób zgłoszonych do udziału w Kursie nie przekroczy minimalnej liczby dziesięciu uczestników, potrzebnej do zawiązania się grupy. Gdy zaistnieje taka sytuacja Coders Lab będzie zobowiązana w tym terminie na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu (w zależności od rodzaju kursu) poinformować o tym Kursanta oraz wyznaczyć nowy termin rozpoczęcia kursu lub odwołać Kurs (tj. odstąpić od umowy). W razie wyznaczenia nowego terminu rozpoczęcia kursu, Kursant będzie miał w ciągu 14 dni (od otrzymania informacji o wyznaczeniu nowego terminu) prawo do zrezygnowania z udziału w nim (tj. odstąpienia do umowy). Odstąpienie powinno mieć formę pisemną, przekazane drogą mailową bądź pocztową. W razie odstąpienia od umowy przez stronę na podstawie niniejszego punktu Coders Lab będzie zobowiązana do zwrócenia Kursantowi wszystkich wniesionych przez niego opłat, w tym opłat za materiały szkoleniowe, jeśli je otrzymał, które wtedy będzie on jednak uprawniony zatrzymać.

8. PREWORK - PRZYGOTOWANIE DO KURSU

8.1. Coders Lab jest zobowiązany do dostarczenia Prework (materiały przygotowujące do kursu) przed jego rozpoczęciem.

8.2. Kursant jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się z materiałami i wykonania zadania zaliczeniowego w wyznaczonym przez Coders Lab terminie podanym do wiadomości kursanta przez pracownika Coders Lab.

8.3. Zaliczenie Prework min na poziomie 80% jest warunkiem dopuszczenia Kursanta do kursu. Informację o zaliczeniu bądź niezaliczeniu Prework Kursant otrzyma od pracownika CL po sprawdzeniu zadania zaliczeniowego, a przed rozpoczęciem kursu.

8.4.W przypadku niewykonania bądź nieoddania Prework, co jest jednoznaczne z rezygnacją z kursu Coders Lab nie jest zobowiązane do zwrotu Kursantowi opłaty rezerwacyjnej.

9. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU CAREER LAB I PROJEKTU DATA LAB

9.1. Career Lab, wsparcie kariery w IT.

9.1.1. Zakres programu:

  • konsultacja CV - Coders Lab przeprowadzi jednorazową mailową konsultację CV, przesłanego przez Kursanta,
  • symulacja rozmowy rekrutacyjnej - Coders Lab przeprowadzi jednorazową 30-minutową symulacje rozmowy rekrutacyjnej z pracownikiem HR IT,
  • materiały edukacyjne - Coders Lab udostępni materiały edukacyjne na temat poszukiwania pracy w branży IT.
  • materiały edukacyjne - Coders Lab udostępni materiały edukacyjne na temat poszukiwania pracy w branży IT.

9.1.2. Datą rozpoczęcia programu Career Lab jest data zakończenia kursu Data Lab.

9.1.3. Coders Lab zobowiązuje się do realizacji programu, a Kursant do skorzystania z niego do 14 dni od zakończenia kursu.

9.2.1. Zakres programu:

  • materiały projektowe - Coders Lab udostępni Kursantowi materiały niezbędne do realizacji projektu,
  • opieka i wsparcie mentora Projektu Data Lab,
  • obrona Projektu Data Lab - Coders Lab wyznaczy kursantowi termin obrony projektu Data Lab przed mentorem W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w obronie w wyznaczonym terminie Coders Lab wyznaczy kursantowi drugi i ostateczny termin obrony.
  • Obrona Projektu odbędzie się podczas 30 min spotkania z mentorem w Wirtualnej Klasie.

9.3. Coders Lab zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Zasadach udziału w elementach opisanych w punkcie 9 Ogólnych Warunków Umowy. W razie dokonania zmiany Kursant zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przed wejściem zmiany w życie. Kursant będzie miał wówczas prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w terminie dwóch tygodni od dnia od otrzymania informacji o zmianie. Wypowiedzenie będzie miało skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie uczestnictwa w Programie może nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

10. INFORMACJA DLA KURSANTA, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ Z CODERS LAB, DOTYCZĄCA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem danych osobowych Kursanta jest Coders Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, nr KRS 466496, dalej zwaną „Coders Lab”.

10.2. Z administratorem można kontaktować się:

  • pocztą na adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail:[email protected]

10.3. Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie:

10.3.1. w celu umożliwienia uczestniczenia w kursie Szkoły IT Coders Lab oraz w celu umożliwienia wzięcia udziału w programie Career Lab – imię i nazwisko, zdjęcie, wizerunek, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, CV, linki do: zadań i projektów wykonanych w trakcie kursu Szkoły IT Coders Lab, repozytorium GIT, LinkedIn, innych portali,

10.3.2. w celu monitorowania i ewaluacji jakości nauczania na kursach Coders Lab poprzez nagrywanie i przechowywanie wideo z zajęć z wizerunkiem uczestnika: imię, nazwisko, wizerunek, adres e-mail,

10.3.3. w celu realizacji przez Coders Lab i partnerów dodatkowych elementów pakietów m.in. rekomendacje do firm partnerskich, symulacja rozmowy rekrutacyjnej - imię i nazwisko, mail, telefon, CV,

10.3.4. w celu wykonywania przez Coders Lab cyklicznego monitoringu stanu zatrudnienia absolwentów Szkoły IT Coders Lab poprzez telefoniczny kontakt z Kursantem – imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu),

10.3.5. w celach statystycznych i w celu ewaluacji skuteczności Kursów IT – podane przez Kursanta dane na temat zatrudnienia,

10.3.6. w celu przekazywania drogą elektroniczną informacji marketingowych na temat usług Coders Lab – imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu),

10.3.7. w celu przekazywania telefonicznie informacji marketingowych na temat usług Coders Lab – imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu).

10.4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Kursanta przez Coders Lab zależy od celu w jakim dane są przetwarzane.

10.4.1. Dane przetwarzane w celu umożliwienia Kursantowi uczestniczenia w kursie Szkoły IT Coders Lab oraz w celu umożliwienia wzięcia udziału przez w programie Career Lab przetwarzane są ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy uczestnictwa w kursie Szkoły IT Coders Lab (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

10.4.2. Dane przetwarzane w celu dokonywania przez Coders Lab cyklicznego monitoringu stanu zatrudnienia absolwentów Szkoły IT Coders Lab oraz w celach statystycznych i w celu ewaluacji skuteczności Kursów IT przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Coders Lab lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

10.4.3. Dane przetwarzane w celu przekazywania informacji marketingowych również przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Coders Lab lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

10.5. W każdej chwili Kursant może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, kontaktując się z Coders Lab, pisząc na adres e-mail podany w pkt. 2. Wtedy bezwarunkowo Coders Lab przestanie te dane w tym celu przetwarzać.

10.6. Podobnie Kursant może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania przez Coders Lab danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Coders Lab lub strony trzeciej. Wtedy jednak Kursant powinien uzasadnić sprzeciw szczególną sytuacją. Wówczas Coders Lab będzie zobowiązana zaprzestać przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Taka sytuacja będzie musiała zostać szczegółowo przeanalizowana.

10.7. Odbiorcą przekazanych danych osobowych jest sam Coders Lab, a także partnerzy i podmioty współpracujące z Coders Lab, czyli wykładowcy i mentorzy Szkoły IT Coders Lab.

10.8. Kursant ma prawo wyboru zawarcia umowy z Coders Lab w formie tradycyjnej bądź przy użyciu e-podpisu.

10.9. Coders Lab jest uprawniony do udostępnienia przekazanych danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych tj. Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 w razie, gdy w celu zawarcia przez Kursanta umowy z Coders Lab Kursant zdecyduje się na skorzystanie z e-podpisu.

10.10. Autenti świadczy usługi zaufania w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE zwanym eIDAS, a także Ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Platforma Autenti może być także stosowana do przetwarzania dokumentów w procesach, dla których konieczne jest spełnienie wymogów Komisji Nadzoru Finansowego (w szczególności Komunikatu z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej).

10.11. Autenti świadczy usługi zaufania na podstawie Polityki Świadczenia Usług Zaufania, która określa rodzaje, zasady i warunki ich świadczenia, zgodnie Rozporządzeniem eIDAS, a także Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Autenti znajduje się na liście Niekwalifikowanych Dostawców Usług Zaufania prowadzonej przez Narodowy Bank Polski na zlecenie ministra właściwego ds. informatyzacji. Dokumenty regulujące funkcjonowanie platformy Autenti oraz innych usług oferowanych przez spółkę Autenti można znaleźć na stronie internetowej autenti.com w zakładce “Regulaminy” lub bezpośrednio pod adresem https://autenti.com/regulaminy/. Znajdują się na niej m.in. Regulamin platformy Autenti, Polityka ochrony prywatności, Polityka Cookies czy Polityka świadczenia usług zaufania Autenti.

10.12. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zawartej z Kursantem Umowy uczestnictwa w kursie Szkoły IT Coders Lab oraz udziału przez Kursanta w programie Career Lab, a także innych wskazanych wcześniej celów, przy czym nie dłużej niż przez siedem lat od końca bieżącego roku kalendarzowego.

10.13. Zgodnie z przepisami RODO i na warunkach w nim określonych – Kursant ma prawo do:

10.13.1. żądania od administratora dostępu do przetwarzanych przez Coders Lab danych osobowych Kursanta,

10.13.2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych,

10.13.3. przenoszenia tych danych,

10.13.4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu: www.uodo.gov.pl).

10.14. Kursant ma również prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Dane osobowe przetwarzane przez Coders Lab nie będą jednak przedmiotem wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10.15. Podanie przez Kursanta danych osobowych zawartych w umowie, a także danych, które Coders Lab pobierze od Kursanta w trakcie jej wykonywania (np. CV lub linków do zadań i projektów wykonanych w trakcie kursu) jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania UMOWY oraz uczestniczenia przez Kursanta w programie Career Lab.

11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

11.1. Reklamacje należy zgłaszać drogą pocztową lub elektroniczną na adres wskazany w pkt 3.1 UMOWY w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji. W reklamacji należy podać:

11.1.1. opis powstałej nieprawidłowości,

11.1.2. czas i miejsce wystąpienia nieprawidłowości,

11.1.3. dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

11.1.4. preferowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.

11.2. Coders Lab zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu reklamacji.

11.3. Wniesienie reklamacji nie wpływa na świadczenie Usług i harmonogram rozliczeń pomiędzy Kursantem a Coders Lab.

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

12.1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

12.1.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

12.1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

12.1.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12.1.4. W sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Regulaminie Banku i Warunkach Ubezpieczenia.

12.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Korespondencja skierowana na inne adresy niż wskazane w UMOWIE i Ogólnych warunkach umowy jest uważana za niedoręczoną. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować się wzajemnie o wszelkich zmianach w danych adresowych (dopuszczalna jest forma elektroniczna powiadomienia). Korespondencja skierowana na dotychczas wskazany adres przed otrzymaniem informacji o zmianie adresu jest uznawana za skutecznie doręczoną. Zmiana danych adresowych Stron nie wymaga sporządzenia aneksu do UMOWY.