Back to Top

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

z dnia 03.04.2023

1. WARUNKI DOPUSZCZENIA KURSANTA DO KURSU

1.1. Warunki dopuszczenia Kursanta do kursu:

1.1.1. termiowe uiszczenie opłat zgodnie z datami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy uczestnictwa w kursie,

1.1.2. zaliczenie Prework, o którym mowa w punkcie 8 Ogólnych Warunków Umowy,

1.1.3. posiadanie sprzętu, oprogramowania i stabilnego łącza internetowego min. 10 Mbit/s niezbędnego do sprawnego przeprowadzenia kursu. Kursant zobowiązuje się do weryfikacji działania sprzętu i instalacji wymaganych programów zgodnie z instrukcją zawartą we wstępie do Prework we własnym zakresie przed rozpoczęciem kursu.

1.2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 1.1. stanowi przesłankę do niedopuszczenia Kursanta do kursu. W takim przypadku Coders Lab nie jest zobowiązana do świadczenia usług szkoleniowych na rzecz Kursanta, w związku z czym zwróci mu uiszczone opłaty za uczestnictwo w Kursie za wyjątkiem opłaty rezerwacyjnej.

1.3. W przypadku niezaliczenia Prework, Coders Lab może dopuścić Kursanta, na jego wniosek, do innej edycji kursu po łącznym spełnieniu przez niego warunków:

1.3.1. ponownego wykonania Prework i uzyskanie zaliczenia,

1.3.2. wolnego miejsca w nowej grupie kursowej,

1.3.3. uiszczenia opłaty administracyjnej, o której mowa w punkcie 7.7.2 Ogólnych Warunków Umowy.

2. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU PRZEZ KURSANTA

2.1. Warunki ukończenia kursu i uzyskania Dyplomu Coders Lab:

2.1.1. terminowe uiszczenie opłat zgodnie z datami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy uczestnictwa w kursie,

2.1.2. poprawne i uważne zachowanie się Kursanta w trakcie kursu, polegające na nieprzeszkadzaniu wykładowcy i innym kursantom, przez co rozumie się przede wszystkim zachowanie Kursanta oraz tempo przyswajania przez niego wiedzy niepowodujące opóźnień w realizacji programu kursu,

2.1.3. aktywny udział w zajęciach, w tym w zajęciach online przez co rozumie się stałe udostępnienie obrazu swojej osoby z kamery internetowej i przekazanie zdalnego dostępu do pulpitu na życzenie mentora lub wykładowcy,

2.1.4. korzystanie z platform i aplikacji niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kursu m.in. LMS Coders Lab, GitHub, Zoom, Slack i inne wymagane przez Coders Lab dla danego kursu,

2.1.5. obecność na co najmniej 80% zajęć online i stacjonarnych (łącznie),

2.1.6. przystąpienie do egzaminów w sposób i w terminach określonych przez Coders Lab oraz ich samodzielne zaliczenie. Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie oznacza jego niezaliczenie i przepadnięcie terminu. Coders Lab zastrzega sobie prawo do weryfikacji samodzielności wykonania zadań egzaminacyjnych w rozmowie 1:1 Kursanta z wyznaczonym pracownikiem merytorycznym,

2.1.7 samodzielne wykonanie przez Kursanta Projektu Końcowego zgodnie z określonymi przez Coders Lab wymaganiami dla danego kursu oraz obrona Projektu końcowego przed wyznaczonym pracownikiem merytorycznym (dotyczy kursów, w których programie uwzględniono Projekt Końcowy).

2.2. Pomimo niespełnienia przez Kursanta warunków, o których mowa w punkcie 2.1, Kursant decyzją Coders Lab może zostać warunkowo dopuszczony do następnego etapu kursu (jeżeli dotyczy). W takiej sytuacji, warunkiem kontynuowania udziału w kursie jest spełnienie przez Kursanta niezrealizowanego poprzednio warunku w terminie wyznaczonym przez Coders Lab, nie później niż przed końcem etapu, do którego kursant został warunkowo dopuszczony.

2.3. W przypadku niewykonania bądź nieobronienia Projektu Końcowego dopuszcza się powtórzenie modułu Projektu Końcowego po spełnieniu warunków opisanych w punkcie 7.8.

2.4. Po spełnieniu przez Kursanta obowiązków warunków opisanych w punkcie 2 Ogólnych Warunków Umowy Kursant uprawniony jest do otrzymania Dyplomu Coders Lab potwierdzającego ukończenie kursu.

3. PAKIETY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CODERS LAB

3.1. Szczegółowy zakres świadczeń Coders Lab zależy od pakietu usług wybranego przez Kursanta w punkcie 1.2 Umowy uczestnictwa w kursie. W ofercie kursów programistycznych I stopnia Coders lab wyróżniamy cztery pakiety:

3.1.1. Szczegółowy zakres świadczeń Coders Lab zależy od pakietu usług wybranego przez Kursanta w punkcie 1.2 Umowy uczestnictwa w kursie. W ofercie kursów programistycznych I stopnia Coders lab wyróżniamy cztery pakiety:

3.1.2. Pakiet PODSTAWOWY, w skład którego wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora.

3.1.2. Pakiet PROFESJONALNY, w skład którego wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora;
 • Program Scrum Lab;
 • Program Portfolio Lab;
 • Program Career Lab.

3.1.3. Pakiet PREMIUM, w skład którego wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora;
 • Program Scrum Lab;
 • Program Portfolio Lab;
 • Program Career Lab;
 • Kurs II stopnia dla średniozaawansowanych;
 • Możliwość skorzystania z Gwarancji Jakości, pkt 11 OWU.

3.1.4. Pakiet PEWNA PRACA, w którego skład wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora;
 • Program Scrum Lab;
 • Program Portfolio Lab;
 • Program Career Lab;
 • Kurs II stopnia dla średniozaawansowanych;
 • Możliwość skorzystania z Gwarancji Jakości, pkt 11 OWU;
 • Program PEWNA PRACA.

3.1.5. Szczegółowy zakres oraz zasady udziału w Programie Pewna Praca, zostały opisane w Regulaminie Programu Pewna Praca dostępnym pod adresem: https://www-api.coderslab.pl/uploads/media/default/0001/04/bb89731990ebcd9a41ebbc4ec79d5f5de61c054b.pdf

3.2. Szczegółowy zakres świadczeń Coders Lab zależy od pakietu usług wybranego przez Kursanta w punkcie 1.2 Umowy uczestnictwa w kursie. W ofercie dotyczącej kursu Testera Manualnego wyróżniamy cztery pakiety:

3.2.1. Pakiet PODSTAWOWY, w skład którego wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora;

3.2.2. Pakiet PROFESJONALNY, w skład którego wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora;
 • Egzamin ISTQB z terminem realizacji do 3 m-cy od zakończenia kursu;
 • Test Lab;
 • Program Career Lab.

3.2.3. Pakiet PREMIUM, w skład którego wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora;
 • Egzamin ISTQB z terminem realizacji do 3 m-cy od zakończenia kursu;
 • Test Lab;
 • Program Career Lab;
 • Kurs II stopnia dla średniozaawansowanych - Tester Automatyzujący.

3.2.4. Pakiet PEWNA PRACA, w skład którego wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora;
 • Egzamin ISTQB z terminem realizacji do 3 m-cy od zakończenia kursu;
 • Test Lab;
 • Program Career Lab;
 • Kurs II stopnia dla średniozaawansowanych - Tester Automatyzujący;
 • Możliwość skorzystania z Gwarancji Jakości, pkt. 11 OWU;
 • Program Pewna Praca TEM

3.2.5. Szczegółowy zakres oraz zasady udziału w Programie Pewna Praca, zostały opisane w Regulaminie Programu Pewna Praca TEM dostępnym pod adresem: https://www-api.coderslab.pl/uploads/media/default/0001/05/bd57213ae33b0d77fecef895f69a8231f199c103.pdf

3.3. Szczegółowy zakres świadczeń Coders Lab zależy od pakietu usług wybranego przez Kursanta w punkcie 1.2 Umowy uczestnictwa w kursie. W ofercie dotyczącej kursu Analityk Danych wyróżniamy trzy pakiety:

3.3.1. Pakiet PODSTAWOWY - ANALITYK DANYCH, w skład którego wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora;

3.3.2. Pakiet PROFESJONALNY - ANALITYK DANYCH, w skład którego wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora;
 • Program Career Lab;
 • Program Portfolio Lab.

3.3.3. Pakiet PREMIUM - Data Scientist, w skład którego wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora;
 • Program Career Lab;
 • Program Portfolio Lab
 • Kurs II stopnia dla średniozaawansowanych - Machine Learning.

3.4. Szczegółowy zakres świadczeń Coders Lab zależy od pakietu usług wybranego przez Kursanta w punkcie 1.2 Umowy uczestnictwa w kursie. W ofercie dotyczącej kursu Specjalista SEO wyróżniamy trzy pakiety:

3.4.1. Pakiet PODSTAWOWY, w skład którego wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora.

3.4.2. Pakiet PROFESJONALNY, w skład którego wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora;
 • Program Portfolio Lab;
 • Program Career Lab.

3.4.3. Pakiet PREMIUM, w skład którego wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora;
 • Program Career Lab;
 • Program Portfolio Lab
 • Kurs II stopnia dla średniozaawansowanych - Content Marketing.

3.5. Szczegółowy zakres programów Scrum Lab, Portfolio Lab, Career Lab i kursu II stopnia dla średniozaawansowanych określony jest w punkcie 9 i 10 Ogólnych Warunków Umowy.

3.6 W przypadku kursów nieobjętych ofertą pakietową w skład kursu wchodzą:

 • Kurs realizowany według programu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy uczestnictwa w kursie;
 • Materiały niezbędne do pracy w trakcie Kursu;
 • Wsparcie wykładowcy i mentora.

4. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KURSIE

4.1. Kursant zobowiązany jest do terminowego uiszczenia opłat za kurs składających się na cenę kursu określoną w punkcie 2.1 Umowy uczestnictwa w kursie, w tym opłaty rezerwacyjnej na poczet kosztów przygotowania do realizacji Kursu poniesionych przez Coders Lab.

4.2. W przypadku niedotrzymania terminów płatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego art. 481 § 2 o odsetkach ustawowych za opóźnienie.

4.3. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Coders Lab.

4.4. Zmiana rachunku bankowego może zostać dokonana w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail Kursanta.

4.5. Coders Lab jest uprawniona do przeniesienia całości lub części wierzytelności Coders Lab określonych w niniejszej umowie na spółkę zależną w rozumieniu kodeksu spółek handlowych.

5. ZASADY ROZLICZEŃ W PRZYPADKU INNYCH FORM FINANSOWANIA

5.1. W przypadku finansowania całości lub części kursu z wykorzystaniem środków pochodzących z POWER / OPEN / PARP / Urzędu Pracy / BUR / KFS / kredytu konsumenckiego postanawia się, że:

5.2. Do momentu otrzymania przez Kursanta decyzji w sprawie uzyskania finansowania, Kursant może bezkosztowo uczestniczyć w bloku 0 Kursu. W razie odmowy dofinansowania, Kursant ma możliwość bezkosztowego rozwiązania umowy uczestnictwa w Kursie, tracąc przy tym dostęp do udostępnionych treści edukacyjnych;

5.3. Jeśli Kursant uzyska finansowanie, które pozwoli jedynie na częściowe pokrycie opłat za kurs, to w pierwszej kolejności opłaty pokrywa Kursant (chronologicznie), a kolejne są regulowane ze środków pochodzących z finansowania;

5.4. Jeśli Kursant zostanie skreślony z listy uczestników kursu lub z niego zrezygnuje, zobowiązany jest opłacić odbyte bloki kursu na zasadach wynikających z UMOWY lub Ogólnych Warunków Umowy;

5.5. Rozliczenie wszystkich opłaty wniesionych przez Kursanta bądź podmiot przyznający finansowanie odbędzie się zgodnie z zapisami umów zawartych na poczet finansowania, Umowy uczestnictwa w kursie i Ogólnych Warunków Umowy.

6. POUFNOŚĆ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

6.1. Kursant zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich otrzymanych od Coders Lab materiałów szkoleniowych (w tym przede wszystkim materiałów przekazanych w formie treści cyfrowych) oraz do nie rozpowszechniania ich w jakiejkolwiek formie i do nieudostępniania ich jakimkolwiek osobom trzecim.

6.2. Kursant może korzystać z otrzymanych materiałów szkoleniowych wyłącznie na własny niekomercyjny użytek.

6.3. Wszelkie materiały udostępniane w ramach kursu objęte są ochroną przewidzianą dla utworów lub programów komputerowych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użycie ich przez Kursanta w sposób niezgodny z UMOWĄ i Ogólnymi Warunkami Umowy, w szczególności z naruszeniem pkt. 6.2, może stanowić naruszenie praw autorskich Coders Lab lub autorów tych materiałów i skutkować odpowiedzialnością prawną Kursanta, m.in. określoną w art. 79 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. ROZWIĄZANIE UMOWY, ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

7.1. Kursant ma prawo odstąpić od UMOWY w terminie 14 dni od jej podpisania bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Coders Lab drogą pocztową lub elektroniczną na adres wskazany w pkt 3.1 UMOWY o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (Wzór oświadczenia załącznik 1 do OWU). Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kursant wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy).

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy Coders Lab zwróci kursantowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kursanta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kursant nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, z wyjątkiem opłaty rezerwacyjnej za poniesione przez Coders Lab koszty przygotowania do realizacji kursu, w tym udostępnione przygotowawcze materiały szkoleniowe w formie cyfrowej. Nie dotyczy sytuacji opisanej w punkcie 7.12 OWU.

7.4. Kursant może zrezygnować z kursu w jego trakcie. W takiej sytuacji, Coders Lab zwróci kursantowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie - a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o decyzji o rezygnacji – z wyjątkiem opłat za etapy kursu, które rozpoczęły się najpóźniej w dniu złożenia rezygnacji oraz z wyjątkiem opłaty rezerwacyjnej za poniesione przez Coders Lab koszty przygotowania do realizacji kursu, w tym udostępnione przygotowawcze materiały szkoleniowe w formie cyfrowej. Nie dotyczy sytuacji opisanej w punkcie 7.12 OWU.

7.5. Kursant może zostać skreślony z listy uczestników kursu ze względu na niespełnianie przesłanek, o których mowa w punkcie 2.1 Ogólnych Warunków Umowy. Coders Lab przekaże wtedy Kursantowi decyzję o skreśleniu z listy uczestników kursu, podając przy tym, która przesłanka z określonych w pkt. 2.1 nie została spełniona i w razie potrzeby uzasadniając decyzję. W takiej sytuacji, Coders Lab będzie zobowiązana do zwrotu – w terminie 14 dni od przekazania Kursantowi decyzji o skreśleniu z listy Kursantów – uiszczonych przez Kursanta opłat z wyjątkiem opłat za etapy kursu, które rozpoczęły się najpóźniej w dniu dostarczenia Kursantowi decyzji o skreśleniu z listy uczestników kursu, oraz opłaty rezerwacyjnej za poniesione przez Coders Lab koszty przygotowania do realizacji kursu w tym udostępnione przygotowawcze materiały szkoleniowe w formie cyfrowej.

7.6. W razie rezygnacji Kursanta z kursu lub skreślenia go z listy uczestników kursu, zgodnie z punktami powyższymi, Coders Lab może – na wniosek Kursanta – podjąć decyzję o dopuszczeniu go do kolejnej edycji kursu na warunkach określonych w pkt. 7.11 Ogólnych Warunków Umowy. W takiej sytuacji opłaty uiszczone przez Kursanta za uczestnictwo w nieukończonym kursie zostaną zaliczone na poczet opłat za przyszłą edycję kursu. Dotyczy to także opłat za materiały szkoleniowe, chyba że materiały te ulegną w międzyczasie zmianie – wtedy Kursant zobowiązany jest nabyć nowe materiały.

7.7. W przypadku niezaliczenia przez Kursanta etapu kursu oraz egzaminu poprawkowego , co zgodnie z pkt. 2.1. powinno skutkować skreśleniem go z listy uczestników kursu, może on powrócić na kolejną edycję Kursu, pod warunkiem:

7.7.1. wolnego miejsca w kolejnej grupie,

7.7.2. uiszczenia przez niego opłaty administracyjnej w wysokości 1200 zł,

7.7.3. uiszczenia przez Kursanta opłaty za powtarzany etap,

7.7.4. zaliczenia wszystkich egzaminów z przebytych wcześniej etapów.

7.8. W przypadku nieobronienia przez Kursanta Projektu Końcowego w określonym terminie, co zgodnie z pkt. 2.1. powinno skutkować skreśleniem go z listy uczestników kursu, może on powtórzyć moduł Projektu Końcowego, pod warunkiem:

7.8.1. uiszczenia przez niego opłaty za powtórne odbycie Projektu Końcowego w wysokości 1200 zł,

7.8.2. zaliczenia wszystkich egzaminów na kursie.

7.9. Kursant ma prawo przenieść się do innej grupy kursowej dotyczącej tego samego produktu. W takiej sytuacji Kursant nie ponosi ponownie opłaty rezerwacyjnej, a kolejne raty reguluje zgodnie z terminem podanym w aneksie dotyczącym przepisania do nowej grupy. Warunkiem przeniesienia jest wolne miejsce w grupie. Przeniesienie jest bezpłatne, jeśli nastąpi najpóźniej na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem wybranego pierwotnie kursu. Jeśli do planowanej daty rozpoczęcia wybranego pierwotnie kursu zostało mniej niż 21 dni bądź Kursant przenosi się w trakcie trwania pierwotnie wybranego kursu (także w przypadku opisanym w pkt. 7.5), Kursant może przenieść się do innej grupy pod warunkiem dostępności miejsc i uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 1200 zł za każde przeniesienie.

7.10. Kursant ma prawo – na mniej niż 21 dni przed rozpoczęciem kursu lub w jego trakcie – przenieść się do innej grupy niż ta, której dotyczy umowa, dotyczącej innego produktu – pod warunkiem, że:

7.10.1. w wybranej grupie jest wolne miejsce,

7.10.2. Kursant uiści opłatę administracyjną w wysokości 1200 zł za każde przeniesienie, Nie dotyczy sytuacji opisanej w punkcie 7.12 OWU.

7.10.3. Kursant jest zobowiązany do ponownego uiszczenia należności za każdy etap, który ma powtarzać w nowej grupie.

7.10.4. Opłaty uiszczone przez Kursanta za uczestnictwo w pierwotnie wybranym kursie za etapy których nie odbył zostaną zaliczone na poczet opłat za uczestniczenie w nowym kursie, co dotyczy także opłat za materiały szkoleniowe, chyba że obowiązywać w nowej grupie będą inne materiały lub materiały te ulegną w międzyczasie zmianie – wtedy Kursant zobowiązany będzie nabyć te zmienione lub inne materiały.

7.11. W przypadku, gdy Kursant przerwie udział w Kursie (niezależnie od powodu), może zapisać się ponownie na Kurs dotyczący tego samego produktu na zasadach wynikających z aktualnej oferty Coders Lab i podpisanej w związku z tym odrębnej umowy dotyczącej uczestniczenia w tym kursie. Jeśli na kursie, na który Kursant zapisze się po przerwaniu poprzedniego, obowiązywać będą te same (i niezmienione w międzyczasie) szkoleniowe materiały przygotowawcze, nie będzie zobowiązany do uiszczania za nie opłaty. Kursant po ponownym zapisaniu się na Kurs będzie mógł dołączyć do nowej grupy na tym etapie kursu, na którym przerwał kurs poprzedni (tj. będzie mógł rozpocząć uczestniczenie w nowym kursie od etapu, którego nie zaliczył na kursie poprzednim), pod warunkiem, że okres między przerwaniem przez niego kursu i dołączeniem do nowej grupy nie będzie dłuższy niż 60 dni. Jeśli Kursant dołączy do nowej grupy w trakcie kursu, zgodnie ze zdaniem poprzednim, nie będzie zobowiązany do uiszczania opłaty za te etapy kursu, których nie będzie powtarzać po dołączeniu do nowej grupy. Jeżeli okres od przerwania kursu będzie dłuższy niż 60 dni nie może kontynuować kursu w innej grupie, powinien rozpocząć go od początku.

7.12. Coders Lab zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub odwołania kursu najpóźniej na 14 dni przed jego planowanym rozpoczęciem, jeśli w tym terminie liczba osób zgłoszonych do udziału w Kursie nie przekroczy minimalnej liczby dziesięciu uczestników, potrzebnej do zawiązania się grupy. Gdy zaistnieje taka sytuacja Coders Lab będzie zobowiązana w tym terminie na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu (w zależności od rodzaju kursu) poinformować o tym Kursanta oraz wyznaczyć nowy termin rozpoczęcia kursu lub odwołać Kurs (tj. odstąpić od umowy). W razie wyznaczenia nowego terminu rozpoczęcia kursu, Kursant będzie miał w ciągu 14 dni (od otrzymania informacji o wyznaczeniu nowego terminu) prawo do zrezygnowania z udziału w nim (tj. odstąpienia do umowy). Odstąpienie powinno mieć formę pisemną, przekazane drogą mailową bądź pocztową. W razie odstąpienia od umowy przez stronę na podstawie niniejszego punktu Coders Lab będzie zobowiązana do zwrócenia Kursantowi wszystkich wniesionych przez niego opłat, w tym opłat za materiały szkoleniowe, jeśli je otrzymał, które wtedy będzie on jednak uprawniony zatrzymać.

7.13. Coders Lab zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu kursu i formy prowadzenia zajęć na online w Wirtualnej Klasie (online) z przyczyn nie leżących po stronie Coders Lab w tym sytuacji losowych bądź wywołanych przez działanie siły wyższej. Przy czym wyżej opisane zmiany nie stanowią zmiany Umowy uczestnictwa w kursie oraz nieprawidłowego wykonania umowy. Za działanie siły wyższej uznaje się zdarzenie zewnętrzne niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności: działania wojenne wykonywane przez władze cywilne lub wojskowe, pożary, tornada, huragany, sztormy, powodzie, wybuchy, embarga, mobilizacje, bunty, strajki, zamknięcia zakładów, ograniczenia w organizowaniu spotkań/zgromadzeń lub w przemieszczaniu się, restrykcje prawne, braki energii.

8. PREWORK - PRZYGOTOWANIE DO KURSU

8.1. Coders Lab jest zobowiązany do dostarczenia Prework (materiały przygotowujące do kursu) przed jego rozpoczęciem.

8.2. Kursant jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się z materiałami i wykonania zadania zaliczeniowego w wyznaczonym przez Coders Lab terminie podanym do wiadomości kursanta przez pracownika Coders Lab.

8.3. Zaliczenie Prework min na poziomie 80% jest warunkiem dopuszczenia Kursanta do kursu. Informację o zaliczeniu bądź niezaliczeniu Prework Kursant otrzyma od pracownika CL po sprawdzeniu zadania zaliczeniowego, a przed rozpoczęciem kursu.

8.4. W przypadku niewykonania bądź nieoddania Prework, co jest jednoznaczne z rezygnacją z kursu Coders Lab nie jest zobowiązane do zwrotu Kursantowi opłaty rezerwacyjnej.

9. ZASADY REALIZACJI PROGRAMÓW CAREER LAB, SCRUM LAB, PORTFOLIO LAB

9.1. Career Lab, wsparcie kariery w IT.

9.1.1. Zakres programu:

 • konsultacja CV - Coders Lab przeprowadzi jednorazową mailową konsultację CV, przesłanego przez Kursanta,
 • symulacja rozmowy rekrutacyjnej - Coders Lab przeprowadzi jednorazową 30-minutową symulacje rozmowy rekrutacyjnej z pracownikiem HR IT,
 • materiały edukacyjne - Coders Lab udostępni materiały edukacyjne na temat poszukiwania pracy w branży IT.

9.1.2. Coders Lab zobowiązuje się do realizacji programu, a Kursant do skorzystania z niego do 14 dni od zakończenia kursu. W przypadku kursu Analityk Danych/Data Science i Specjalista SEO 28 dni od zakończenia kursu.

9.2. Scrum Lab, symulacja pracy w zespole Scrum’owym.

9.2.1. Zakres programu:

 • przeprowadzenie 7 spotkań Scrum’owych zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Coders Lab i przekazanym kursantom przed rozpoczęciem programu. Spotkania dostępne w ramach Scrum Lab: spotkanie wprowadzające, 5 x daily, spotkanie podsumowujące,
 • opieka i wsparcie Opiekuna Scrum Lab podczas spotkań Scrum’owych,
 • materiały projektowe - Coders Lab udostępni Kursantowi materiały projektowe niezbędne do realizacji programu.

9.2.2. Program Scrum Lab jest zrealizowany zdalnie i może być prowadzony od poniedziałku do niedzieli, niezależnie od wybranego przez kursanta trybu kursu (stacjonarny/weekendowy/wieczorowy) czy formy prowadzenia zajęć (stacjonarna/online).

9.2.3. Daty i godziny sesji podane przez Coders Lab w harmonogramie Scrum Lab nie podlegają zmianom.

9.2.4. Coders Lab zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji programu jeśli kursant nie przestrzega postanowień Umowy i zasad udziału w programie.

9.2.5. W przypadku rezygnacji z udziału w programie Kursant jest zobowiązany do poinformowania o tym Coders Lab drogą mailową.

9.3. Portfolio Lab - program wsparcia w rozbudowie portfolio programisty.

9.3.1. Zakres programu dla kursów programistycznych:

 • przeprowadzenie 5 sesji konsultacyjnych zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Coders Lab i przekazanym kursantowi przed rozpoczęciem programu,
 • opieka i wsparcie Opiekuna Portfolio Lab w trakcie sesji konsultacyjnych,
 • materiały projektowe - Coders Lab udostępni Kursantowi materiały projektowe niezbędne do realizacji programu.

9.3.2. Zakres programu dla kurs Analityk Danych/Data Science i Specjalista SEO:

 • 1 sesja grupowa wprowadzająca do projektu,
 • 1 sesja indywidualna podsumowująca projekt
 • opieka i wsparcie Opiekuna Portfolio Lab w trakcie realizacji projektu,
 • materiały projektowe - Coders Lab udostępni Kursantowi materiały projektowe niezbędne do realizacji programu

9.3.3. Warunkiem udziału w programie Portfolio Lab jest wcześniejsze uzyskanie Dyplomu Coders Lab potwierdzającego ukończenie kursu.

9.3.4. Program Portfolio Lab jest zrealizowany zdalnie i może być prowadzony od poniedziałku do niedzieli, niezależnie od wybranego przez kursanta trybu kursu (stacjonarny/weekendowy/wieczorowy) czy formy prowadzenia zajęć (stacjonarna/online).

9.3.5. Daty i godziny sesji podane przez Coders Lab w harmonogramie nie podlegają zmianom. Kursant zobowiązany jest do poinformowania Coders Lab drogą mailową o braku możliwości/chęci wzięcia udziału w wybranych sesjach. Niewykorzystane sesje nie ulegają przełożeniu (tzn. przepadają).

9.3.6. Coders Lab zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji programu jeśli kursant nie przestrzega postanowień Umowy i zasad udziału w programie np nie uczestniczy w min. dwóch sesjach bez wcześniejszego poinformowania o tym Coders Lab.

9.3.7. W przypadku rezygnacji z udziału w programie Kursant jest zobowiązany do poinformowania o tym Coders Lab drogą mailową.

9.4. Coders Lab zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Zasadach udziału w programach opisanych w punkcie 9 Ogólnych Warunków Umowy. W razie dokonania zmiany Kursant zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przed wejściem zmiany w życie. Kursant będzie miał wówczas prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w terminie dwóch tygodni od dnia od otrzymania informacji o zmianie. Wypowiedzenie będzie miało skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie uczestnictwa w Programie może nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

10. ZASADY REALIZACJI KURSU II STOPNIA DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH W RAMACH PAKIETU PREMIUM I PEWNA PRACA

10.1. Zakres kursu II stopnia dla średniozaawansowanych na kursach programistycznych:

10.1.1. prework - 20 godzin przygotowania do realizacji kursu II stopnia dla średniozaawansowanych,

10.1.2. 40 godzin nauki z wykładowcą i grupą w Wirtualnej Klasie, prowadzonych zgodnie z harmonogramem kursu ustalonym przez Coders Lab i przekazanym Kursantowi przed rozpoczęciem kursu,

10.1.3. 60 godzin nauki na podstawie materiałów do nauki własnej,

10.1.4. opieka wykładowcy podczas spotkań w Wirtualnej Klasie,

10.1.5. materiały edukacyjne - Coders Lab udostępni Kursantowi materiały niezbędne do realizacji 120 godzin programu kursu.

10.2. Zakres kursu II stopnia dla średniozaawansowanych dla kursu testerskiego - Tester Automatyzujący:

10.2.1. prework - 40 godzin przygotowania do realizacji kursu II stopnia dla średniozaawansowanych,

10.2.2. 40 godzin nauki z wykładowcą i grupą w Wirtualnej Klasie, prowadzonych zgodnie z harmonogramem kursu ustalonym przez Coders Lab i przekazanym Kursantowi przed rozpoczęciem kursu,

10.2.3. opieka wykładowcy podczas spotkań w Wirtualnej Klasie,

10.2.4. postwork - materiały edukacyjne do realizacji 16h samodzielnej nauki po kursie.

10.3. Zakres kursu II stopnia dla średniozaawansowanych na kursie Analityk Danych/Data Science:

10.3.1. prework -10 godzin przygotowania do realizacji kursu II stopnia dla średniozaawansowanych,

10.3.2. 43 godziny nauki z wykładowcą i grupą w Wirtualnej Klasie, prowadzonych zgodnie z harmonogramem kursu ustalonym przez Coders Lab i przekazanym Kursantowi przed rozpoczęciem kursu,

10.3.3. 70 godzin nauki na podstawie materiałów do nauki własnej,

10.3.4. opieka wykładowcy podczas spotkań w Wirtualnej Klasie,

10.3.5. materiały edukacyjne - Coders Lab udostępni Kursantowi materiały niezbędne do realizacji 123 godzin programu kursu.

10.4. Zakres kursu II stopnia dla średniozaawansowanych na kursie Specjalista SEO:

10.4.1. prework - 10 godzin przygotowania do realizacji kursu II stopnia dla średniozaawansowanych,

10.4.2. 28 godzin nauki z wykładowcą i grupą w Wirtualnej Klasie, prowadzonych zgodnie z harmonogramem kursu ustalonym przez Coders Lab i przekazanym Kursantowi przed rozpoczęciem kursu,

10.4.3. 4 godzin nauki na podstawie materiałów do nauki własnej,

10.4.4. opieka wykładowcy podczas spotkań w Wirtualnej Klasie,

10.4.5. materiały edukacyjne - Coders Lab udostępni Kursantowi materiały niezbędne do realizacji 43 godzin programu kursu.

10.5. Kursy programistyczne II stopnia odbywają się w Wirtualnej Klasie w trybie wieczorowym, analityczne i SEO weekendowym, a testerskie weekendowym i wieczorowym.

10.6. Uczestnik zostanie przypisany do instancji kursu II stopnia oraz zostaną mu udostępnione materiały edukacyjne po zakończeniu kursu I stopnia.

10.7. Warunkiem wzięcia udziału w kursie II stopnia dla średniozaawansowanych jest zaliczenie Prework przygotowującego do kursu II stopnia na poziomie min. 80% w terminie wyznaczonym przez Coders Lab.

10.8. Ukończenie kursu II stopnia dla średniozaawansowanych i zdobycie dodatkowych umiejętności zostanie potwierdzone dyplomem ukończenia kursu II stopnia Coders Lab. Warunkiem uzyskania dyplomu jest spełnienie przez Kursanta łącznie poniższych warunków:

10.8.1. udział w 80% zajęć z wykładowcą i grupą w Wirtualnej Klasie,

10.8.2. na kursach programistycznych, kursach analitycznych i SEO zaliczenie egzaminu na zakończenie kursu min. na poziomie 50%, a na na kursie testerskim zaliczenie zadań końcowych.

10.9. Coders Lab zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji kursu, jeśli Kursant nie przestrzega postanowień umowy i zasad udziału w kursie.

10.10. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie II stopnia Kursant jest zobowiązany do przekazania rezygnacji Coders Lab drogą mailową.

10.11. W przypadku braku możliwości skorzystania przez uczestnika w zaproponowanym terminie kursu II stopnia uczestnik może wybrać inny termin rozpoczynający się nie później niż 6 miesięcy od terminu w zakończenia kursu I stopnia.

10.12. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu II stopnia po udostępnieniu materiałów należność za udostępnione materiały edukacyjne w formie cyfrowej nie zostanie uczestnikowi zwrócona.

11. ZASADY KORZYSTANIA Z GWARANCJI JAKOŚCI

11.1. Gwarancja Jakości obejmuje kursy programistyczne I stopnia prowadzone trybie stacjonarnym i Wirtualnej Klasy.

11.2. Uczestnik kursu opisanego w pkt. 11.1, jest uprawniony do bezpłatnego powtórzenia zajęć dowolnego modułu kursu.

11.3. Powtórzenie zajęć, o którym mowa w pkt. 11.2 może się odbyć w trybie Wirtualna Klasa.

11.4. Osoby uprawnione i chcące skorzystać z powtórzenia zajęć powinny zgłosić chęć skorzystania z Gwarancji Jakości i powtórzyć zajęcia:

11.4.1. w terminie 6 miesięcy od rozwiązania umów z Coders Lab,

11.4.2. w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia kursu.

11.5. Warunkami skorzystania z prawa do powtórzenia zajęć są (łącznie):

11.5.1. minimum 80% obecności na zajęciach z wykładowcą w module, który ma być powtórzony,

11.5.2. przystępowanie do egzaminów zgodnie z harmonogramem.

11.6. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy wskazany w Umowie do korespondencji. 11.7. Po otrzymaniu zgłoszenia Coders Lab zaproponuje Kursantowi dwa dostępne terminy powtórzenia zajęć dostępne w zakresie terminów opisanych w punkcie 11.4.1 - 11.4.2. W przypadku odmowy udziału w/w terminach, uprawnienie do powtórzenia zajęć wygasa.

12. INFORMACJA DLA KURSANTA, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ Z CODERS LAB, DOTYCZĄCA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Administratorem danych osobowych Kursanta jest Coders Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, nr KRS 466496, dalej zwaną „Coders Lab”.

12.2. Z administratorem można kontaktować się:

 • pocztą na adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

12.3. Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie:

12.3.1. w celu umożliwienia uczestniczenia w kursie Szkoły IT Coders Lab oraz w celu umożliwienia wzięcia udziału w programie Career Lab – imię i nazwisko, zdjęcie, wizerunek, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, CV, linki do: zadań i projektów wykonanych w trakcie kursu Szkoły IT Coders Lab, repozytorium GIT, LinkedIn, innych portali,

12.3.2. w celu monitorowania i ewaluacji jakości nauczania na kursach Coders Lab poprzez nagrywanie i przechowywanie wideo z zajęć z wizerunkiem uczestnika: imię, nazwisko, wizerunek, adres e-mail,

12.3.3. w celu realizacji przez Coders Lab i partnerów dodatkowych elementów pakietów m.in. Kurs Scrum Developer, rekomendacje do firm partnerskich, symulacja rozmowy rekrutacyjnej - imię i nazwisko, mail, telefon, CV,

12.3.4. w celu wykonywania przez Coders Lab cyklicznego monitoringu stanu zatrudnienia absolwentów Szkoły IT Coders Lab poprzez telefoniczny kontakt z Kursantem – imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu),

12.3.5. w celach statystycznych i w celu ewaluacji skuteczności Kursów IT – podane przez Kursanta dane na temat zatrudnienia,

12.3.6. w celu przekazywania drogą elektroniczną informacji marketingowych na temat usług Coders Lab – imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu),

12.3.7. w celu przekazywania telefonicznie informacji marketingowych na temat usług Coders Lab – imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu).

12.4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Kursanta przez Coders Lab zależy od celu w jakim dane są przetwarzane.

12.4.1. Dane przetwarzane w celu umożliwienia Kursantowi uczestniczenia w kursie Szkoły IT Coders Lab oraz w celu umożliwienia wzięcia udziału przez w programie Career Lab przetwarzane są ze względu na to, że jest to niezbędne do wykonania umowy uczestnictwa w kursie Szkoły IT Coders Lab (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

12.4.2. Dane przetwarzane w celu dokonywania przez Coders Lab cyklicznego monitoringu stanu zatrudnienia absolwentów Szkoły IT Coders Lab oraz w celach statystycznych i w celu ewaluacji skuteczności Kursów IT przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Coders Lab lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

12.4.3. Dane przetwarzane w celu przekazywania informacji marketingowych również przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Coders Lab lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

12.5. W każdej chwili Kursant może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, kontaktując się z Coders Lab, pisząc na adres e-mail podany w pkt. 2. Wtedy bezwarunkowo Coders Lab przestanie te dane w tym celu przetwarzać.

12.6. Podobnie Kursant może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania przez Coders Lab danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Coders Lab lub strony trzeciej. Wtedy jednak Kursant powinien uzasadnić sprzeciw szczególną sytuacją. Wówczas Coders Lab będzie zobowiązana zaprzestać przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Taka sytuacja będzie musiała zostać szczegółowo przeanalizowana.

12.7. Odbiorcą przekazanych danych osobowych jest sam Coders Lab, a także partnerzy i podmioty współpracujące z Coders Lab, czyli wykładowcy i mentorzy Szkoły IT Coders Lab.

12.8. Kursant ma prawo wyboru zawarcia umowy z Coders Lab w formie tradycyjnej bądź przy użyciu e-podpisu.

12.9. Coders Lab jest uprawniony do udostępnienia przekazanych danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych tj. Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51 w razie, gdy w celu zawarcia przez Kursanta umowy z Coders Lab Kursant zdecyduje się na skorzystanie z e-podpisu.

12.10. Autenti świadczy usługi zaufania w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE zwanym eIDAS, a także Ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Platforma Autenti może być także stosowana do przetwarzania dokumentów w procesach, dla których konieczne jest spełnienie wymogów Komisji Nadzoru Finansowego (w szczególności Komunikatu z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej).

12.11.Autenti świadczy usługi zaufania na podstawie Polityki Świadczenia Usług Zaufania, która określa rodzaje, zasady i warunki ich świadczenia, zgodnie Rozporządzeniem eIDAS, a także Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Autenti znajduje się na liście Niekwalifikowanych Dostawców Usług Zaufania prowadzonej przez Narodowy Bank Polski na zlecenie ministra właściwego ds. informatyzacji. Dokumenty regulujące funkcjonowanie platformy Autenti oraz innych usług oferowanych przez spółkę Autenti można znaleźć na stronie internetowej autenti.com w zakładce “Regulaminy” lub bezpośrednio pod adresem https://autenti.com/regulaminy/. Znajdują się na niej m.in. Regulamin platformy Autenti, Polityka ochrony prywatności, Polityka Cookies czy Polityka świadczenia usług zaufania Autenti.

12.12. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zawartej z Kursantem Umowy uczestnictwa w kursie Szkoły IT Coders Lab oraz udziału przez Kursanta w programie Career Lab, a także innych wskazanych wcześniej celów, przy czym nie dłużej niż przez siedem lat od końca bieżącego roku kalendarzowego.

12.13. Zgodnie z przepisami RODO i na warunkach w nim określonych – Kursant ma prawo do:

12.13.1. żądania od administratora dostępu do przetwarzanych przez Coders Lab danych osobowych Kursanta,

12.13.2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych,

12.13.3. przenoszenia tych danych,

12.13.4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne są na stronie urzędu: www.uodo.gov.pl).

12.14. Kursant ma również prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Dane osobowe przetwarzane przez Coders Lab nie będą jednak przedmiotem wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12.15. Podanie przez Kursanta danych osobowych zawartych w umowie, a także danych, które Coders Lab pobierze od Kursanta w trakcie jej wykonywania (np. CV lub linków do zadań i projektów wykonanych w trakcie kursu) jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania UMOWY oraz uczestniczenia przez Kursanta w programie Career Lab.

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB INNYCH NIŻ KURSANCI

13.1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Strony Umowy oraz osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją Umowy jest Coders Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, nr KRS 466496, dalej zwaną „Coders Lab”.

13.2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 13.1. powyżej będą przetwarzane w niezbędnym zakresie, w celu zawarcia umowy z Coders Lab oraz późniejszego jej wykonywania – imię i nazwisko osoby, dane kontaktowe i zakres umocowania w przypadku reprezentowania Stron.

13.3. Postanowienia punktu 12 stosuje się odpowiednio.

14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

14.1. Reklamacje należy zgłaszać drogą pocztową lub elektroniczną na adres wskazany w pkt 3.1 UMOWY w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji. W reklamacji należy podać:

14.1.1. opis powstałej nieprawidłowości,

14.1.2. czas i miejsce wystąpienia nieprawidłowości,

14.1.3. dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

14.1.4. preferowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.

14.2. Coders Lab zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu reklamacji.

14.3. Wniesienie reklamacji nie wpływa na świadczenie Usług i harmonogram rozliczeń pomiędzy Kursantem a Coders Lab.

15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

15.1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

15.1.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

15.1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

15.1.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

15.1.4. W sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Regulaminie Banku i Warunkach Ubezpieczenia.

15.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Korespondencja skierowana na inne adresy niż wskazane w UMOWIE i Ogólnych warunkach umowy jest uważana za niedoręczoną. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować się wzajemnie o wszelkich zmianach w danych adresowych (dopuszczalna jest forma elektroniczna powiadomienia). Korespondencja skierowana na dotychczas wskazany adres przed otrzymaniem informacji o zmianie adresu jest uznawana za skutecznie doręczoną. Zmiana danych adresowych Stron nie wymaga sporządzenia aneksu do UMOWY.