Back to Top
Kim jest Project Manager i jak nim zostać
Autor: Redakcja

Project manager – kim jest i jak nim zostać?

Project Manager to kluczowa osoba odpowiedzialna za sukces projektów technologicznych, łącząca wiedzę względem nowoczesnej technologii z umiejętnościami zarządzania. Jego rola jest nieoceniona, a efekty pracy mają bezpośredni wpływ na kondycję całego przedsiębiorstwa oraz zgodność gotowego produktu z jego planem. Kim jest Project Manager? Jakie ma obowiązki i cele? Jak nim zostać? Dowiedz się już dziś!

Kim jest Project Manager?

Project Manager - kto to? PM w branży IT, znany również jako menedżer projektu informatycznego, to kluczowa postać odpowiedzialna za planowanie, wykonanie i zamknięcie projektów związanych z technologią informacyjną. PM (Project Manager) pełni rolę łącznika między zespołem technicznym a interesariuszami projektu, w tym klientami, dostawcami i kierownictwem firmy.

Dzięki swojej rozległej wiedzy technicznej oraz umiejętnościom zarządzania Project Manager jest w stanie efektywnie kierować projektami od momentu ich zaaprobowania przez zwierzchnictwo, przez fazę planowania, aż po pomyślne zakończenie i dostarczenie produktu końcowego spełniającego oczekiwania klienta.

Rola ta wymaga nie tylko głębokiego zrozumienia technologii i procesów w obrębie programowania, ale również zdolności do zarządzania zasobami, budżetem oraz ryzykiem związanym z projektem. Project Manager musi posiadać również pewne umiejętności miękkie, personalne, takie jak sprawna komunikacja, odpowiedzialne rozwiązywanie problemów, umiejętność korzystnych negocjacji oraz budowania i utrzymania relacji. Dzięki temu Project Manager jest w stanie skutecznie koordynować pracę zespołów, zarządzać oczekiwaniami interesariuszy oraz adaptować projekt do zmieniających się warunków i wymagań.

Jedną z kluczowych cech Project Managera jest zdolność do widzenia „całego obrazu” projektu, jednocześnie zwracając uwagę na najmniejsze detale. Połączenie tych cech umożliwia efektywne identyfikowanie potencjalnych problemów, zarządzanie zmianami oraz zapewnienie, że wszystkie elementy projektu są spójne i prowadzą do realizacji założonych celów.

Project Manager musi dostosowywać podejście do specyfiki projektu, zespołu oraz oczekiwań klienta, stale reagować na zmiany i umiejętnie wykorzystywać całą zdobytą dotychczas wiedzę. Znajomość różnorodnych metodologii oraz uzyskanie certyfikatów potwierdzających umiejętności w tym zakresie, takie jak PMP (Project Management Professional) czy certyfikaty Agile, z pewnością okażą się pomocne na ścieżce kariery.

Project Manager – obowiązki

Co robi Project Manager? Rola osoby odpowiedzialnej za pełnienie tej funkcji w firmie wiąże się z szeregiem obowiązków, które są kluczowe dla pomyślnego zakończenia projektów technologicznych. Poniżej znajduje się lista najważniejszych z nich wszystkich, wraz z wyjaśnieniami. Oczywiście zakres wymagań może się różnić nie tylko w zależności od firmy, lecz także pod względem konkretnego projektu. Każdy jest bowiem inny, klienci mogą mieć różne wymagania, cele oraz oczekiwania względem gotowego produktu.

 • Definiowanie zakresu projektu

Jednym z podstawowych obowiązków Project Managera jest zdefiniowanie zakresu projektu. Oznacza to określenie celów, wyników, które mają być osiągnięte, a także zidentyfikowanie zadań niezbędnych do realizacji projektu. Project Manager musi współpracować z klientami i zespołem projektowym jednocześnie, aby upewnić się, że wszyscy rozumieją ostateczny rezultat projektu oraz jakie są oczekiwania wobec końcowego produktu.

 • Planowanie projektu

Project Manager tworzy, tuż po zdefiniowaniu samego projektu, jego szczegółowy plan. W planie tym wyszczególniane są terminy, przydzielane zasoby, określane są także etapy projektu oraz kamienie milowe. Planowanie obejmuje również ustalenie najlepszej metodologii zarządzania projektem oraz narzędzi, które zostaną wykorzystane do monitorowania postępów i komunikacji w zespole.

 • Zarządzanie budżetem

Project Manager odpowiada również za zarządzanie budżetem projektu. Zadanie to obejmuje szacowanie kosztów związanych z zasobami, technologią, ludźmi oraz wszelkimi innymi wydatkami, które mogą wystąpić w trakcie realizacji. Manager musi stale monitorować wydatki i porównywać je z planowanym budżetem, aby zapewnić, że projekt pozostanie w ramach ustalonych limitów finansowych i nie przekroczy go nawet w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych związanych z realizacją.

 • Koordynacja zespołu projektowego

Zarządzanie i koordynacja zespołu projektowego to kolejny kluczowy obowiązek Project Managera, który musi mieć stuprocentową pewność, że wszyscy członkowie zespołu rozumieją swoje role i zadania oraz że praca jest wykonywana efektywnie. Wymaga to skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, motywowania zespołu oraz zapewnienia wsparcia w rozwiązywaniu problemów technicznych. Aspekt ten wymaga także pewnych umiejętności miękkich, takich jak umiejętność pracy zespołowej i szybkiego rozwiązywania piętrzących się problemów.

 • Monitorowanie postępów i zarządzanie zmianami

Project Manager musi stale monitorować postępy prac w stosunku do planu projektu. Obejmuje to śledzenie postępów zadań, zarządzanie harmonogramem oraz dostosowywanie planów w odpowiedzi na wszelkie zmiany w zakresie projektu lub pojawiające się problemy. Manager musi również zarządzać wszelkimi zmianami w projekcie, oceniając ich wpływ i dokonując niezbędnych aktualizacji w planie i budżecie. To obowiązek wymagający myślenia przestrzennego, znacznie wykraczającego poza standardowe normy, przez który wiele osób pracę na tym stanowisku uznaje za ambitną.

 • Komunikacja z interesariuszami

Ostatnim, ale równie ważnym obowiązkiem, jest utrzymywanie ciągłej komunikacji z interesariuszami projektu. Project Manager musi informować klientów, kierownictwo oraz zespół projektowy o postępach, zmianach w projekcie oraz wszelkich wyzwaniach, które mogą wpłynąć na realizację projektu. Efektywna komunikacja pomaga w utrzymaniu zaufania i wspiera współpracę między wszystkimi stronami zaangażowanymi w projekt.

Wychodzi zatem na to, że Project Manager pełni funkcję lidera projektu, który jest odpowiedzialny za jego planowanie, wykonanie i pomyślne zakończenie. Obejmuje to zarządzanie zakresem projektu, budżetem, zespołem, jak również monitorowanie postępów i utrzymywanie komunikacji z interesariuszami.

Kim NIE JEST Project Manager?

Chociaż rola Project Managera jest wszechstronna i obejmuje szeroki zakres obowiązków, istnieją pewne zadania i role, które zdecydowanie nie wchodzą w zakres jego obowiązków.

 • Różnice między Project Managerem a Project Ownerem – Project Manager i Product Owner pełnią różne, choć komplementarne role w procesie tworzenia i zarządzania projektami IT. Project Manager skupia się na zarządzaniu projektem jako całością, w tym na planowaniu, budżecie, zasobach i harmonogramie, aby zapewnić pomyślne zakończenie projektu zgodnie z ustalonymi celami. Jego działania są ukierunkowane na „jak” i „kiedy” realizowane są zadania projektowe. Z kolei Product Owner, działając w ramach metodyk takich jak Scrum, koncentruje się na wizji produktu, priorytetach i wymaganiach użytkowników, będąc głównym łącznikiem między zespołem deweloperskim a interesariuszami. Product Owner odpowiada za definiowanie celów i backlogu produktu, skupiając się na „co” ma być zbudowane i „dlaczego”, co jest kluczowe dla dostarczenia wartości dla klienta i użytkowników końcowych.
 • Różnice między Project Managerem a Scrum Masterem – Project Manager i Scrum Master zajmują się różnymi aspektami prowadzenia projektów w IT, przy czym każda z tych ról ma swoje specyficzne zadania i cele. Project Manager jest odpowiedzialny za ogólny sukces projektu, zarządzając planem, budżetem, zasobami i komunikacją między wszystkimi interesariuszami. Jego celem jest zapewnienie, że projekt zostanie zakończony na czas, w zakresie i budżecie. Z drugiej strony, Scrum Master koncentruje się na wspieraniu zespołu Scrumowego w efektywnym stosowaniu metodyki Scrum - usprawniając procesy, usuwając przeszkody oraz promując dobre praktyki i komunikację wewnątrz zespołu. Scrum Master nie zarządza bezpośrednio projektem, lecz pełni rolę coacha dla zespołu, pomagając w osiąganiu wysokiej wydajności i dostarczaniu wartości w iteracyjny, inkrementalny sposób.

Jak zostać Project Managerem?

Aby zostać Project Managerem, konieczne jest zdobycie odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz praktycznego doświadczenia w zarządzaniu projektami technologicznymi. Pierwszym krokiem jest często ukończenie studiów wyższych na kierunkach związanych z informatyką, zarządzaniem lub pokrewnych, które zapewniają solidne podstawy teoretyczne. Istotne jest uzupełnienie edukacji o specjalistyczne szkolenia i certyfikaty z zakresu zarządzania projektami, takie jak PMP (Project Management Professional) oferowane przez PMI (Project Management Institute) lub certyfikaty Agile i Scrum (np. Certified ScrumMaster). Kursy i certyfikaty nie tylko poszerzają wiedzę z obszaru najlepszych praktyk i metodologii zarządzania projektami, ale również zwiększają wiarygodność profesjonalną w oczach potencjalnych pracodawców.

Poza formalną edukacją kluczowe jest zdobycie praktycznego doświadczenia w projektach IT. Można to osiągnąć poprzez pracę w różnych rolach w zespołach projektowych, począwszy od stanowisk technicznych, takich jak programista czy analityk systemowy, po bardziej zorientowane na zarządzanie, jak asystent Project Managera. Praktyczne doświadczenie pozwala na zrozumienie dynamiki pracy zespołu projektowego, nauczenie się rozwiązywania problemów oraz efektywnej komunikacji z interesariuszami i zespołem.

Project Manager – wymagania personalne

Project Manager, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki, powinien wykazywać się szeregiem cech personalnych, znanych jako umiejętności miękkie, które są kluczowe dla sukcesu w zarządzaniu projektami technologicznymi. Poniżej znajduje się lista najważniejszych z nich wszystkich, lecz oczywiście nie jest ona wyczerpana. Pewne projekty wymagają bardziej stanowczego podejścia, inne natomiast najwięcej zyskują na otwartości. Warto zatem wypośrodkować swoje cechy i umieć traktować je równo, dostosowując się w ten sposób do aktualnych warunków pracy oraz wymagań produktu.

 • Komunikatywność – zdolność do jasnego i efektywnego komunikowania się jest dla Project Managera absolutnie niezbędna. Musi on być w stanie przekazywać informacje, zarówno techniczne jak i zwykłe, nietechniczne, w sposób zrozumiały dla zespołów projektowych, klientów oraz innych interesariuszy. Dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne pomagają w budowaniu relacji, rozwiązywaniu konfliktów oraz zapewnianiu, że wszystkie strony są na bieżąco z postępami projektu. Co więcej, poprawnie przekazane informacje są jasne i klarowne, w ten sposób redukuje się ryzyko błędnego zrozumienia rozmówcy przez pracowników.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów – Project Managerzy często stają przed skomplikowanymi wyzwaniami, które wymagają szybkiego i skutecznego rozwiązania. Zdolność do analitycznego myślenia, oceny sytuacji z różnych perspektyw i znajdowania optymalnych rozwiązań jest kluczowa dla utrzymania projektu na właściwym torze.
 • Zdolności przywódcze – silne zdolności przywódcze umożliwiają Project Managerowi motywowanie zespołu, prowadzenie go przez trudności oraz inspirowanie do osiągania celów projektu. Przywództwo nie oznacza jednak tylko i wyłącznie zarządzania zadaniami, ale także budowanie zaufania, wspieranie rozwoju osobistego członków zespołu i promowanie pozytywnej kultury pracy.
 • Organizacja i zarządzanie czasem – zarządzanie wieloma zadaniami, terminami i priorytetami jest dla Project Managera codziennością. Umiejętność efektywnego planowania, organizacji pracy i zarządzania czasem pozwoli zapewnić, że wszystkie aspekty projektu są odpowiednio monitorowane i realizowane zgodnie z harmonogramem. Ta cecha ma bezpośrednie przełożenie na interes zleceniodawcy, ponadto obsuwa w terminie może wiązać się z karami finansowymi na rzecz poszkodowanego.
 • Elastyczność i adaptacja – świat technologii szybko się zmienia, a projekty IT często napotykają nieprzewidziane przeszkody. Zdolność do adaptacji i elastyczności w podejściu pozwala Project Managerowi na skuteczne zarządzanie zmianami, dostosowywanie planów i strategii w odpowiedzi na nowe informacje lub wyzwania.
 • Umiejętność negocjacji – Project Manager musi skutecznie negocjować z zespołami, klientami, dostawcami i innymi interesariuszami, aby osiągnąć najlepsze możliwe wyniki dla projektu. Dobre umiejętności negocjacyjne pozwalają na osiąganie kompromisów, które zaspokajają potrzeby wszystkich stron, jednocześnie zapewniając postęp projektu.
 • Odporność na stres – projekty IT mogą być źródłem znacznego stresu, wynikającego z napiętych harmonogramów, dużych oczekiwań i ciągłych zmian. Odporność na stres i umiejętność utrzymania spokoju w trudnych sytuacjach są ważne, aby móc efektywnie zarządzać projektem i podejmować racjonalne decyzje.
 • Umiejętność zarządzania ryzykiem – kandydaci na Project Managerów powinni wykazywać się umiejętnością identyfikowania potencjalnych ryzyk projektu oraz planowania odpowiednich strategii ich minimalizowania lub unikania. Oczekuje się, że będą umieć prowadzić analizę ryzyka i podejmować świadome decyzje w niepewnych sytuacjach.

Posiadanie tych cech personalnych jest kluczowe dla Project Managera, aby efektywnie kierować projektami, radzić sobie z wyzwaniami i prowadzić zespoły do sukcesu.

Jakie są oczekiwania pracodawców względem przebiegu kariery i umiejętności?

Pracodawcy w branży IT mają specyficzne oczekiwania względem kandydatów na stanowisko Project Managera. Dotyczą one zarówno przebiegu kariery, jak i posiadanych umiejętności. Poniżej znajduje się lista najważniejszych i najczęstszych oczekiwań, z którymi muszą zmierzyć się kandydaci na Project Managera.

 • Doświadczenie w zawodzie – pracodawcy oczekują, że kandydaci będą mieli udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów IT, najlepiej o zróżnicowanym zakresie i skali. Powinno ono obejmować zarówno projekty zakończone sukcesem, jak i te, które napotkały trudności. Ważne jest bowiem, aby Project Manager potrafił radzić sobie w różnych sytuacjach i wyciągać wnioski z doświadczeń.
 • Umiejętność planowania i projektowania – kandydaci na Project Managera muszą wykazywać się umiejętnością stosowania narzędzi i technik planowania projektów, takich jak Gantt Charts, PERT, CPM czy metodyki Agile (np. Scrum). Znajomość oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami, takiego jak MS Project, Jira czy Trello, jest również kluczowa.
 • Dobra znajomość języka angielskiego – w globalnym środowisku IT znajomość angielskiego jest niezbędna do efektywnej komunikacji z międzynarodowymi zespołami, klientami oraz dostawcami. Pracodawcy oczekują, że Project Manager będzie w stanie płynnie komunikować się w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i piśmie.
 • Obeznanie w zakresie metod zarządzania projektami – pracodawcy oczekują, że kandydaci będą mieć solidną znajomość różnych metodologii zarządzania projektami, takich jak Agile, Scrum, Waterfall, Lean, itp. Posiadanie certyfikatów potwierdzających te umiejętności (np. PMP, Certified ScrumMaster) jest często wymagane lub pożądane.
 • Zrozumienie technologii i trendów – Project Manager powinien posiadać podstawową wiedzę techniczną oraz być na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami w branży. Choć nie jest wymagane głębokie specjalistyczne zrozumienie technologii, to zrozumienie kontekstu technologicznego projektów jest ważne dla skutecznego zarządzania.

Te wymagania odzwierciedlają oczekiwania pracodawców wobec osób aplikujących na stanowisko Project Managera, podkreślając, że oprócz umiejętności technicznych i zarządczych, równie ważne są umiejętności zdobyte w ramach dotychczasowej kariery.

Manager projektu – zarobki

Zarobki Managera projektu w branży IT mogą się znacząco różnić w zależności od wielu czynników, takich jak doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje i certyfikaty, wielkość i lokalizacja firmy, a także zakres i skomplikowanie prowadzonych projektów.

W Polsce początkujący Project Managerzy mogą oczekiwać wynagrodzenia w przedziale od około 5000 zł brutto miesięcznie. Natomiast osoby z większym doświadczeniem i udokumentowanymi sukcesami w zarządzaniu złożonymi projektami IT mogą zarabiać nawet do 12000 zł brutto miesięcznie i więcej.

Warto zauważyć, że w dużych miastach z bardziej rozwiniętym rynkiem IT, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, zarobki mogą być znacznie wyższe w porównaniu do mniejszych lokalizacji.

Istotne jest również, że Project Managerzy posiadający specjalistyczne certyfikaty i umiejętności w zarządzaniu projektami metodologiami Agile czy Scrum, mogą liczyć na jeszcze wyższe stawki. Ostateczna wysokość wynagrodzenia jest często wynikiem negocjacji i może odzwierciedlać indywidualny wkład i wartość, jaką Project Manager wnosi do projektów i organizacji.

Project Manager to fundament dobrze zorganizowanego zespołu w IT, bez którego praca nad wymagającymi projektami byłaby nie tyle skomplikowana, ile w praktyce niemożliwa. Osoba ta z uwagi na jej istotność może liczyć na dobre wynagrodzenie, jak i duże poczucie spełnienia, wynikające głównie z ogromnego wpływu na rezultat końcowy wszystkich działań.

FAQ:

1. Project Manager – co robi, jakie są jego obowiązki?

Project Manager odpowiada za planowanie, organizację, kierowanie i kontrolowanie projektów IT, zapewniając ich wykonanie zgodnie z terminem oraz zaplanowanym wcześniej budżetem.

2. Jakie umiejętności musi mieć dobry Project Manager?

Dobry Project Manager musi posiadać umiejętności komunikacyjne, organizacyjne, zarządzania czasem, rozwiązywania problemów oraz znajomość metodologii zarządzania projektami. Istotne jest także wieloletnie doświadczenie oraz umiejętność pracy w najpopularniejszych narzędziach.

3. Jakie są zarobki Project Managera?

Zarobki Project Managera w branży IT w Polsce wahają się zazwyczaj od około 5000 zł do 12000 zł brutto miesięcznie, w zależności od doświadczenia, umiejętności i lokalizacji firmy.