Back to Top
Project Manager podczas swojej pracy
Autor: Redakcja

Czym się różni Project Manager, Product Manager, a Product Owner?

W dynamicznie zmieniającym się świecie technologii i zarządzania projektami, terminologia potrafi zdezorientować. Project Manager, Product Manager, Product Owner - wszystko brzmi podobnie, ale czy rzeczywiście tak jest? W tym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości i wyjaśniamy, czym różnią się te trzy role. Przyjrzymy się ich kluczowym obowiązkom, umiejętnościom, które są im potrzebne, a także temu, jak współpracują ze sobą, aby osiągnąć sukces w projektach. Zapraszamy do lektury!

Kto to jest Product Manager?

Product Manager, koncentruje się na strategii produktu, badając potrzeby rynku, identyfikując możliwości i określając wizję produktu. Product Manager musi zrozumieć, co klienci potrzebują, jakie są trendy rynkowe i jak produkt firmy może spełnić te potrzeby. Ta rola jest często uważana za "CEO produktu" i wymaga umiejętności analitycznych, strategicznego myślenia i zdolności do zarządzania wieloma zadaniami.

Product Manager, to kluczowa osoba w każdym zespole pracującym nad tworzeniem i rozwijaniem produktów. Role te często można spotkać w firmach technologicznych, ale nie tylko. Product Managerzy pracują również w innych sektorach, gdzie jest potrzeba zarządzania produktem od jego koncepcji do wdrożenia i dalszego rozwoju.

Product Manager jest niczym "most" między różnymi działami w firmie, łącząc technologię, biznes i klientów. Na co dzień, Product Manager często jest on odpowiedzialny za tworzenie i aktualizację dokumentacji produktowej, takiej jak wymagania produktu, roadmapy, a także przekazuje te informacje do zespołów deweloperskich, sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta.

Jednym z najważniejszych aspektów pracy Product Managera jest komunikacja — musi on wyraźnie i precyzyjnie przekazać wizję produktu różnym zespołom i interesariuszom, a także zdobyć ich poparcie dla tej wizji. Musi także skutecznie zarządzać oczekiwaniami i równoważyć różne, często sprzeczne, wymagania różnych stron.

Rola Product Managera jest złożona i wielowymiarowa. Obejmuje zarządzanie produktem na wielu poziomach — od badań rynku i klientów, przez planowanie i koordynację prac nad produktem i jego kierunku, aż po monitorowanie jego performance na rynku. Ta rola wymaga nie tylko umiejętności technicznych, ale także strategicznego myślenia, zdolności do zarządzania wieloma zadaniami, a przede wszystkim, umiejętności komunikacji i budowania relacji.

Kto to jest Project Manager?

Project Manager to osoba, która kieruje zespołem i zarządza zasobami, aby zrealizować określone cele projektu. Ważnym zadaniem Project Managera jest planowanie, koordynowanie i monitorowanie działań, aby projekt zakończył się na czas i w ramach przydzielonego budżetu. Ta rola wymaga umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania zasobami, zarówno ludzkimi jak i materialnymi, zarządzania czasem, planowania projektu i rozwiązywania problemów. Project Managerzy działają w różnych branżach, od budownictwa i inżynierii, przez IT, aż po sektor usługowy.

Project Manager jest osobą odpowiedzialną za planowanie, realizację, monitorowanie i zamknięcie projektów. Każdy projekt ma określone cele, terminy i budżet, a zadaniem Project Managera jest zarządzanie wszystkimi aspektami projektu tak, aby te cele zostały osiągnięte w ramach wyznaczonych ram czasowych i budżetowych.

W ramach swojej roli, Project Manager opracowuje plan projektu, definiuje jego zakres, zarządza zasobami, koordynuje pracę zespołu projektowego, monitoruje postęp w realizacji projektu i komunikuje się z wszystkimi interesariuszami projektu. To on podejmuje kluczowe decyzje dotyczące realizacji projektu, rozwiązuje problemy, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu i podejmuje działania korygujące w przypadku odchyleń od planu.

Jedną z najważniejszych umiejętności Project Managera jest umiejętność skutecznej komunikacji. Musi on być w stanie wyraźnie i precyzyjnie przekazać informacje o statusie projektu, problemach i ryzykach do wszystkich interesariuszy projektu, zarówno do zespołu realizującego projekt, jak i do klientów czy zarządu firmy. Menedżer Projektu musi także umieć skutecznie zarządzać zespołem — motywować go do pracy, koordynować jego działania, rozwiązywać konflikty i dbać o dobre relacje w zespole.

Rola Project Managera jest niezwykle istotna w każdym projekcie. To od jego umiejętności zarządzania, komunikacji i rozwiązywania problemów zależy, czy projekt zostanie zrealizowany zgodnie z planem i czy osiągnie zakładane cele.

Kto to jest Product Owner?

Product Owner, w skrócie PO, to kluczowa rola w metodologii Agile i ramach Scrum, szczególnie popularnych w branży IT. Product Owner jest odpowiedzialny za maksymalizację wartości produktu i pracy zespołu deweloperskiego oraz za za tworzenie i priorytetyzację tzw. "Product Backlogu", czyli listy funkcjonalności i zadań do wykonania w kolejnych sprintach. Jest to "głos klienta" lub użytkownika końcowego w zespole projektowym, określający wymagania produktu i priorytetyzujący backlog, ponieważ zna i rozumie potrzeby i oczekiwania klienta oraz tłumaczy je na język zrozumiały dla zespołu deweloperskiego. Product Owner pracuje blisko z zespołem deweloperskim, a jego rola jest kluczowa dla skutecznej implementacji metodologii Agile.

Product Owner działa jako łącznik między zespołem deweloperskim a interesariuszami zewnętrznymi, takimi jak klienci, zarząd firmy czy inne zespoły. Zapewnia, że zespół deweloperski pracuje nad tymi funkcjonalnościami, które przynoszą największą wartość dla klienta i firmy.

Często Product Owner ma silne kompetencje biznesowe i rozumie rynek, na którym działa produkt. Wiedza ta jest niezbędna, aby móc określać, które funkcjonalności są najważniejsze i jak powinny one działać, aby spełniać oczekiwania klientów.

Jednocześnie, Product Owner musi umieć skutecznie komunikować się z zespołem deweloperskim i rozumieć ograniczenia techniczne, z jakimi oni mogą się spotkać. Musi więc posiadać umiejętność "tłumaczenia" wymagań biznesowych na język techniczny i odwrotnie.

Product Owner jest nieodłączną częścią zespołu pracującego według metodyki Scrum. Jego rola polega na zapewnieniu, że praca zespołu jest skierowana na tworzenie produktu, który będzie maksymalnie wartościowy dla klienta i firmy.

Jak zostać managerem?

Zastanawiasz się jak zostać managerem? Chcesz zyskać uniwersalne umiejętności z zarządzania i strategii produktowej oraz biznesowej?

Odpowiedzią na te pytania są kursy od Szkoły Programowania Coders Lab. W naszej ofercie znajdziesz nowy kurs Product Manager. Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów online na żywo z udziałem wykładowcy i grupy. Kurs prowadzony jest w trybie weekendowym.

 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie w godz. 9:00-17:00,
 • 60% to zajęcia na żywo z wykładowcą i grupą w Wirtualnej Klasie,
 • 40% to nauka własna o dowolnej porze.

Wiedza zdobyta na naszym kursie pozwala na rozwój w kilku kierunkach: Product Ownera, Product Managera IT i Project Managera IT. Dzięki dodatkowym modułom dostępnym w wyższych pakietach możesz ukierunkować swój profil zawodowy, poznać potencjał sztucznej inteligencji (m.in. dzięki ćwiczeniom z ChatemGPT) oraz zrealizować dodatkowy kurs z certyfikatem SCRUMstudy Scrum Product Owner Certified (SPOC®).

 

Porównanie ról Project Manager, Product Manager i Product Owner

Choć Project Manager, Product Manager i Product Owner mogą mieć pewne podobieństwa, są to różne role z unikalnymi odpowiedzialnościami. Project Manager skupia się na realizacji projektu, podczas gdy Product Manager koncentruje się na wizji i strategii produktu. Z kolei Product Owner jest kluczowy w procesie implementacji metodologii Agile, skupiając się na maksymalizacji wartości produktu.

Mimo, że te trzy role mogą brzmieć podobnie, mają odmienne zadania i cele, a zrozumienie tych różnic jest kluczowe do efektywnego zarządzania zespołami i produktami.

Product Manager

Product Manager skupia się na produkcie jako całości i długoterminowej strategii jego rozwoju. Jego zadaniem jest zrozumienie potrzeb klientów, monitorowanie rynku i konkurencji, a następnie wykorzystanie tej wiedzy do tworzenia wizji produktu i strategii, którą będzie realizować. Jego cel to stworzenie produktu, który będzie sukcesem na rynku i przyniesie wartość dla użytkowników i firmy.

Project Manager

Project Manager skupia się przede wszystkim na procesie zarządzania projektem. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że projekt jest realizowany zgodnie z planem, w ustalonym budżecie i określonym terminie. Kontroluje zasoby, zarządza ryzykiem i jest odpowiedzialny za komunikację między zespołami i interesariuszami. Jego celem jest dostarczenie projektu zgodnie z założonymi celami.

Product Owner

Product Owner, pracując w ramach metodologii Scrum, jest odpowiedzialny za maksymalizowanie wartości produktu, który jest tworzony przez zespół deweloperski. Tworzy i zarządza "Product Backlogiem", czyli listą funkcjonalności do wykonania, i określa ich priorytety. Jego rola polega na byciu łącznikiem między zespołem deweloperskim a klientem lub użytkownikami końcowymi, tłumaczącym ich potrzeby na język zrozumiały dla zespołu.

Podsumowując, te trzy role mają różne cele i odpowiedzialności, ale wszystkie są niezbędne do skutecznego zarządzania projektami i produktami. Project Manager koncentruje się na zarządzaniu projektem, Product Manager na długoterminowej strategii produktu, a Product Owner na tworzeniu wartości dla klienta w ramach konkretnego projektu realizowanego przez zespół deweloperski. Mimo że każda z tych ról ma swoje specyficzne zadania, często pracują one razem, aby zapewnić sukces produktu.

Kiedy do projektu potrzebny jest Project Manager, Product Manager, a kiedy Product Owner?

Odpowiedź na to pytanie zależy od natury twojego projektu lub produktu oraz metodyki, którą zdecydujesz się zastosować. Jeśli realizujesz skomplikowany projekt z wieloma zadaniami i zasobami do zarządzania, możesz potrzebować Project Managera. Jeśli pracujesz nad produktem i chcesz skupić się na potrzebach rynku i strategii produktu, Product Manager może być odpowiedni. Jeżeli natomiast stosujesz metodykę Agile, Product Owner będzie niezbędny.

Wybór odpowiedniej roli do zarządzania projektem lub produktem zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj projektu, skomplikowanie produktu, jego faza rozwoju, a także od struktury organizacyjnej i metodyki zarządzania projektami, którą firma wybiera.

Product Manager

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo stawia na długoterminową strategię produktową i skupia się na tworzeniu produktów, które są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb klienta i rywalizację na rynku, to roli Product Managera nie da się pominąć. Product Manager będzie odpowiedzialny za badanie rynku, zrozumienie potrzeb klientów, a następnie przekładanie tych informacji na strategiczne decyzje dotyczące produktu.

Project Manager

Jeśli jesteś w sytuacji, w której potrzebujesz zarządzać skomplikowanym, czasochłonnym projektem, który wymaga wielu zespołów i zasobów, a także precyzyjnego śledzenia budżetu i harmonogramu, to prawdopodobnie potrzebujesz Project Managera. Ta rola jest kluczowa w przypadku dużych projektów, gdzie wymagana jest koordynacja między różnymi zespołami i interesariuszami, a także ścisłe zarządzanie ryzykiem, zakresem projektu i zmianami.

Product Owner

Jeśli Twoja organizacja korzysta z metodyki Agile lub Scrum w zarządzaniu projektami, to rola Product Ownera jest niezbędna. Product Owner jest łącznikiem między zespołem deweloperskim a klientem lub użytkownikami końcowymi. Jego zadaniem jest maksymalizowanie wartości produktu, tworzenie i zarządzanie listą funkcjonalności do wykonania (Product Backlog) i określanie ich priorytetów.

Ostatecznie, zrozumienie różnic między tymi rolami i kiedy każda z nich jest potrzebna, pomoże w zapewnieniu skutecznego zarządzania projektem czy produktem. Pamiętaj, że w niektórych sytuacjach te role mogą się przenikać, a nawet być wykonywane przez tę samą osobę, szczególnie w mniejszych organizacjach lub start-upach.

Kluczowe umiejętności potrzebne dla Project Managera, Product Managera i Product Ownera

Zarówno Project Manager, Product Manager, jak i Product Owner potrzebują pewnego zestawu umiejętności, które pomogą im skutecznie zarządzać i kierować projektami lub produktami. Wszystkie te role wymagają silnych umiejętności komunikacyjnych, zdolności do podejmowania decyzji, umiejętności rozwiązywania problemów oraz zarządzania zespołem. Product Manager i Product Owner muszą również posiadać głębokie zrozumienie potrzeb klienta, a Projekt Manager musi mieć solidne umiejętności zarządzania projektem. W zależności od branży czy wielkości firmy, wymagane umiejętności mogą się różnić dla poszczególnej roli.

Product Manager:

 • Zrozumienie klienta i rynku: Product Manager musi mieć dogłębne zrozumienie potrzeb klientów i dynamiki rynku, aby tworzyć produkty, które spełniają te potrzeby i dają przewagę konkurencyjną.
 • Wizja strategiczna: Umiejętność tworzenia i realizacji długoterminowej strategii produktu jest kluczowa dla roli Product Managera.
 • Zarządzanie zespołem: Product Manager musi efektywnie zarządzać zespołem, motywować go, sprawnie rozwiązywać konflikty i inspirować do osiągania celów produktowych.
 • Komunikacja i prezentacja: Product Manager musi umieć skutecznie komunikować się z różnymi interesariuszami, prezentować idee i kierować dyskusjami.

Project Manager:

 • Zarządzanie czasem i priorytetami: Project Manager musi być w stanie skoordynować wiele zadań jednocześnie, ustalając priorytety i terminy dla różnych zadań projektowych.
 • Zarządzanie zespołem: Umiejętność efektywnego zarządzania zespołem jest kluczowa, w tym motywowanie, inspirowanie i wpływanie na członków zespołu do osiągania celów projektowych.
 • Zarządzanie ryzykiem: Project Manager musi być w stanie identyfikować potencjalne zagrożenia dla projektu i opracowywać plany na wypadek ich wystąpienia.
 • Zarządzanie zasobami: Efektywne zarządzanie zasobami, w tym budżetem, czasem i zasobami ludzkimi, jest kluczowe dla pomyślności projektu.

Product Owner:

 • Zrozumienie potrzeb klienta: Podobnie jak Product Manager, Product Owner musi zrozumieć, czego potrzebują klienci i użytkownicy, i jak te potrzeby można przekształcić w funkcje produktu.
 • Zarządzanie backlogiem produktu: Product Owner musi być w stanie skutecznie zarządzać backlogiem produktu, ustalając priorytety dla różnych funkcji i zadań.
 • Komunikacja z zespołem: Umiejętność skutecznej komunikacji z zespołem deweloperskim jest kluczowa dla Product Ownera, aby upewnić się, że zespół rozumie cele produktu i kierunek, w którym podąża
 • Zarządzanie interesariuszami: Product Owner musi być w stanie zarządzać oczekiwaniami różnych interesariuszy, w tym klientów, zespołu deweloperskiego i zarządu.

Pamiętaj, że niektóre z tych umiejętności są uniwersalne dla wszystkich trzech ról, takie jak zarządzanie zespołem i komunikacja. Inne są bardziej specyficzne dla danej roli, takie jak zarządzanie ryzykiem dla Project Managera, zrozumienie rynku dla Product Managera i zarządzanie backlogiem produktu dla Product Ownera.

FAQ:

1. Czy jedna osoba może pełnić rolę Project Managera, Product Managera i Product Ownera jednocześnie?

Tak jest to możliwe, ale nie jest to zalecane, ponieważ każda z tych ról ma unikalne obowiązki i skupia się na różnych aspektach procesu. Przepełnienie jednej osoby wieloma rolami może prowadzić do przeciążenia i nieefektywnej pracy. Jednak wszystko zależy od branży i wielkości organizacji. Kurs Product Manager od Coders Lab przygotuje Cię na pracę do każdej roli managera.

2. Czy muszę mieć doświadczenie techniczne, aby być Product Managerem?

Nie jest konieczne posiadanie technicznego tła, aby zostać Product Managerem, chociaż takie doświadczenie może być pomocne. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb klienta, umiejętność zarządzania projektem i komunikacja z zespołami technicznymi. Ważne jest jednak, aby Product Manager był w stanie zrozumieć techniczne aspekty produktu, aby efektywnie komunikować się z zespołem deweloperskim i podjąć odpowiednie decyzje dotyczące produktu.


Czytaj podobne artykuły