Back to Top
 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  CL/SYS/1/2022

W związku z realizacją Projektu „Cyfryzacja procesów świadczenia usług w dobie pandemii współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację;  Coders Lab Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu dot. wyboru dostawcy usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania systemu Learning Management System w kierunku wsparcia nauki zdalnej i samodzielnej.

Termin realizacji projektu 01.08.22 –17.04.2023

Wartość dofinansowania z UE 240 448 zł.

Nr projektu POIR.06.02.00-IP.03-00-001/21

 

Warszawa, dnia 23.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  CL/SYS/1/2022

 

W związku z realizacją Projektu „Cyfryzacja procesów świadczenia usług w dobie pandemii współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację;  Coders Lab Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu dot. wyboru dostawcy usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania systemu Learning Management System w kierunku wsparcia nauki zdalnej i samodzielnej.

 

I.                    INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

 

Coders Lab Sp. z o. o.

ul. Prosta 51

00-838 Warszawa

NIP: 5213650730

 

 

II.                  TRYB ZAMÓWIENIA

 

1.       Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, dla zamówień o szacowanej wartości przekraczającej 50 000 zł netto.

2.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.     

4.       Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. 

5.       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6.       Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia planowanego zakresu i wartości zamówienia w wymiarze nieprzekraczającym 30% bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów lub konieczności zmiany kosztów jednostkowych.

7.       Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego, w przypadkach i na warunkach określonych w Wytycznych, w razie pojawienia się takiej potrzeby w Projekcie.

 

III.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

Celem niniejszego postępowania konkursowego jest wyłonienie dostawcy usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania systemu Learning Management System w kierunku wsparcia nauki zdalnej i samodzielnej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.